Епітет як формотворчий елемент ідіостилю Теокріта

Івашків-Ващук Орислава Василівна

асп.

Львівський національний університет імені Івана Франка

2014.– Vol. 8 : 160-167Pdf

У статті розглянуто сенсорні епітети, що класифікуються на зорові, звукові, смакові, одоративні й тактильні. В ході дослідження відзначено значну роль епітетних структур у творенні індивідуального стилю Теокріта та виділено низку оригінальних складних епітетів, які додають ідиліям Теокріта високої художньої цінності.

Ключові слова: епітет, епітетна структура, ідилія, Теокріт, прикметник

Ивашкив-Ващук О. В., асп.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко Эпитет как формообразующий элемент идиостиля Феокрита

В статье рассмотрены сенсорные эпитеты, которые классифицируются на зрительные, звуковые, вкусовые, одоративные и тактильные. В ходе исследования отмечена значительная роль эпитетных структур в создании индивидуального стиля Феокрита и выделен ряд оригинальных сложных эпитетов, которые добавляют идиллиям Феокрита высокой художественной ценности.

Ключевые слова: эпитет, эпитетная структура, идиллия, Феокрит, имя прилагательное.

Ivashkiv-Vashchuk O. V., Postgraduate Student

Ivan Franko Lviv National University

Epithet as a Formative Element of Theocritus’ Idiostyle

The article deals with sensory adjectives classified into visual, sound, taste, odorative, and tactile. Significant role of epithetical structures in the creation of Theocritus’ individual style has been accentuated, a number of original compound adjectives with high level of expressiveness in Idylls of Theocritus have been highlighted.

Key words: epithet, epithetical structure, idyll, Theocritus, adjective.

 

Література:

 1. Антонюк, С. А. Лексична синонімія тактильних прикметників у поезії Катулла / Соломія Андріївна Антонюк // Studia Linguistica. – Вип. 5. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – С. 144–153.
 2. Антонюк, С. Тактильні прикметники (мікрополя “Фактури”) у поетичній спадщині Вергілія, Овідія та Горація / С. Антонюк // Тези звітної наук. конфер. фак-ту іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка за 2012 рік. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 16.
 3. Волковинський, О. Епітет як носій та елемент стилю / О. Волковинський // Вісник Львівськ. універ-ту. Серія іноземні мови. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 21. – С. 272–277.
 4. Гуйванюк, Н. Лінгвальна природа епітетів (на матеріалі “Думок і співанок” Юрія Федьковича) / Н. Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького університету : Слов’янська філологія. – Вип. 274–275.  – Чернівці : Рута, 2005. – С. 364–369.
 5. Лещак, О. Епітет як об’єкт дослідження та привід до методологічних розважань / О. Лещак // Studia Methodologica : наук. збірник. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – C. 153–158. – Рец. на кн. : Волковинський, О. С. Поетика епітета / О. С. Волковинський – Кам’янець-Подільський, 2011. – 350с.
 6. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. [Редкол. : Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. 752 с. Режим доступу : http://lib2.podelise.ru/docs/56311/index-6198.html?page=159.
 7. Макар, І. Епітетні словосполучення в ідіостилі Лонга / І. Макар // Науковий вісник Чернівецького університету : Слов’янська філологія. – Вип. 321–322. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 379–383.
 8. Онопрієнко, Т. М. Узуально-асоціативні епітети в сучасній англійській мові / Т. М. Онопрієнко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 23. – Житомир, 2005. С. 89–92.
 9. Петришин, М. Й. Семантика густативних прикметників в індивідуально-авторському вживанні (на матеріалі гомерівського епосу) / М. Й. Петришин // Studia Linguistica. – Вип. 5. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – С. 44–48.
 10. Петришин, М. Й. Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Марта Йосипівна Петришин. – Львів, 2005. – 18 с.
 11. Румниеце, И. Я. Сложный эпитет как стилеобразующий элемент в поэзии Пиндара : автореф. дис. …канд. филол. наук : спец. 10.02.14 “Классическая, византийская и новогреческая филология” / Илзе Яновна Румниеце. – М., 1987. – 20 с.
 12. Селіванова, О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. –716 с.
 13. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт ; за ред. Л. О. Пустовіт – К. : Довіра, 1998. – 431 с.
 14. Содомора, А. О. Світлотіньові й кольорові контрасти в поезії Горація / А. Содомора // Іноземна філологія: Респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 55. – Львів : Вища школа, 1979. – С. 118–127.
 15. Шегедин, Н. М. Структура та склад лексико-семантичного поля прикметників кольору у поемі Овідія “Метаморфози” / Н. М. Шегедин // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. – Вип. 4. – Луцьк, 2007. – С. 204–207.
 16. Шегедин, Н. VITAE COLORES: Значення прикметників світла і тіні в поезії Овідія / Н. Шегедин // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Вип. 122. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 121–126.
 17. Шталь, И. В. Гомеровский эпитет как элемент художественной системы / И.В. Шталь // Поэтика древнегреческой литературы : сб. статей / отв. ред. С. С. Аверинцев. – М. : Наука, 1981. – С. 331–365.
 18. Фадеева, Т. М. Сложный эпитет – ядерная единица художественного пространства в русском языке: дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Фадеева Татьяна Михайловна. М., 2014. – 458 с.
 19. Geay, D. H. F. Homeric epithets for things / D.H.F. Geay // Classical Quarterly. – Vol. 41, Issue 3–4 (July 1947). – P. 109–121.
 20. Richardson, L. J. D. Virgil and Homeric Epithet / L.J.D. Richardson // Greece & Rome. – 12, No. 34 (Jan., 1943). – P. 1–14.

Стаття надійшла до редакції 25.04.14