ЕТНОКУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКОГО АРТЕФАКТУ ПОРІГ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ

Надія Ігорівна Пашкова
кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.18.98-107


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Метою статті є аналіз етнокультурної семантики артефакту ПОРІГ, імпліцитно закладеної в його назві та пов’язаних з ним давно вже не прозорих ритуалах, табу та архаїчних віруваннях. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні міждисциплінарного підходу до вивчення наріжних понять семіотики, етнолінгвістики та культурології. Крім загальнонаукових методів аналізу й синтезу, у дослідженні використано культурно-генетичний метод, а також такі специфічні культурологічні та лінгвістичні методи, як описовий, порівняльно-історичний, зіставний та концептуально-ідеографічний аналіз. Наукова значимість дослідження полягає у тому, що в ньому поєднано лінгвістичний та культурологічний аналіз семантики етнічного артефакту ПОРІГ у картинах світу різних народів у прагненні відповісти на питання, в чому закорінені смисли ритуалів та табу, пов’язаних з його сакралізацією. Головним результатом здійсненого дослідження є сформульовані висновки про те, що причина сакралізації порогу полягає в його архаїчному обожненні різними неспорідненими етносами як межі між людським і божественним, своїм і чужим, освоєним і небезпечним. Спільність ритуалів, пов’язаних з порогом у різних народів, вводить його у ранг культурних універсалій.

Ключові слова: поріг, семантика, ритуал, табу, сакралізація, культурна універсалія.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Енциклопедичний словник символів культури України, 5-е вид. за ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди, (Корсунь-Шевченківський, ФОП Гавришенко В. М., 2015), 912.
 2. Жайворонок, В. Знаки української етнокультури (Київ, Довіра, 2006), 703.
 3. Лозко, Г. Українське народознавство (Тернопіль, Мандрівець, 2011), 512.
 4. «Славянские древности». Этнолингвистический словарь: в 5 т., под ред. Н. И. Толстого (Москва, Ин-т славяноведения РАН, 2, 1999), 687.
 5. Словник української мови /за ред. І. К. Білодіда (Київ, Наук. думка, т.7, 1976), 474.
 6. Тэйлор, Э. Доисторический быт человечества и начало цивилизации (Москва, 1868), 208.
 7. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т., 2-е изд., стереотип, пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. (Москва, Прогресс, т. 3, 1987), 832.
 8. Фрезер, Дж. Фольклор в Ветхом завете (Москва: Изд-во полит. литературы, 1985), 512.
 9. Фразеологічний словник української мови, за ред. Л. С. Паламарчука (Київ: Наук. думка, 1993, т. ІІ), 982.
 10. Яворская, Г. М. «О концепте ДОМ в украинском языке.» Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой (Москва: Языки славянской культуры, 2004): 716–728.
 11. Dauzat, А., DuboisJ., MitterandH. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. (Paris: Larousse, 1981), 805.