Фауноназви в латинських пареміях

Третьякова Катерина Володимирівна

канд. філол. наук, доц.

Рівненський державний гуманітарний університет

2014.– Vol. 8 : 63-67Pdf

У статті розглянуто одну з полемічних проблем пареміології – дефініцію паремій. Укладено класифікацію латинських паремій із фауноназвами у їхньому складі. Акцентовано на рисах антропоцентричності та оцінній семантиці паремій.

Ключові слова: паремія, фауноназва, анімалістичний компонент, етнопсихологічний “портрет”, оцінний компонент.  

 

Третьякова К. В., канд филол. наук, доц.

Ровенский государственный гуманитарный университет

Названия фауны в латинских паремиях

Статья посвящена одной из самых полемичных проблем паремиологии – дефиниции паремий. Представлена классификация латинских паремий с фауноназваниями как их компонентом. Внимание акцентируется на чертах антропоцентричности и оценочной семантике паремий.

Ключевые слова: паремия, названия фауны, анималистический компонент, этнопсихологический “портрет”, оценочный компонент.  

 

Tretyakova K. V., Ph. D., Associate Professor

Rivne State Humanitarian University

Fauna Names in Latin Paroemias

The present paper is devoted to one of the polemic problems of paremiology – the definition of paroemias. The classification of Latin paroemias including fauna names as its component is proposed. The special attention is paid to the features of anthropocentrism and estimative semantics of paroemias.

Key words: paroemia, names of fauna, animalistic component, ethnopsycologic “portrait”, estimative semantics.

 

Література:

 1. Голубовська, І. О. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності (на матеріалі української, російської, англійської, китайської мов) / І. О. Голубовська // Мовознавство. – К., 2004. № 2/3. – С. 66–74.
 2. Колоїз, Ж. В. Українсько-німецькі пареміологічні паралелі / Ж. В. Колоїз // Філологічні студії. – 2012. – Вип. 7. – С. 60–80.
 3. Константинова, А. А. Коммуникативно-прагматический потенциал пословиц и поговорок в современной англо-американской прессе : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 “Германські мови” / Анна Александровна Константинова. – Тула, 2007. – 206 с.
 4. Коцюба, З. Г. Паремії як об’єкт етнолінгвопсихологічного дослідження / З. Г. Коцюба // Мовознавство. – 2009. – № 2. – С. 34–47.
 5. Кривенко, Г. Л. Зоосемізми в англійській та українській мовах : семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти : дис… канд. філол. наук : 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Ганна Леонідівна Кривенко. – К., 2006. – 230 с.
 6. Левченко, О. П. Принцип зооцентризму у фразеотворенні / О. П. Левченко // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. ст. – К. : КДЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 206–209.
 7. Пермяков, Г. Л. Основы структурной паремиологии / Григорий Львович Пермяков. – М. : Наука, 1988. – 237 с.
 8. Ужченко, Д. В. Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 “Українська мова” / Дмитро Вікторович Ужченко. – Луганськ, 2000. – 248 с.
 9. Bestiaria Latina: Stories about Animals in Latin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlatin.net/zoo/index.htm.
 10. Burke, K. Literature as Equipment for Living / Кenneth Burke // The Philosophy of Literary Form. – N. Y. : Vintage Books, 1957. – P. 293–304.
 11. Hernandi, P. The Tropical Landscapes of Proverbia : A Crossdisciplinary Travelogue / Paul Hernandi, Francis Steen // Cognition, Comprehension, and Communication: A Decade of North American Proverb Studies (1990–2000). – Baltmannsweiler, Germany : Schneider Verlag Hohengehren, 2003. 185–204.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14