ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ КОНТАМІНОВАНОЇ КОГЕЗІЇ В АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ: ДИНАМІКА ПРАГМАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

←2020. – Vol. 17

Марта Андріївна Карп
кандидат філологічних наук
Національний університет Львівська політехніка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.75-84


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Актуальність дослідження зумовлено потребою комплексного розкриття граматичних засобів когезії в організації англійської мультимо­даль­ної л­і­те­­ратурної казки з позицій функційної парадигми сучасних мо­во­знав­чих сту­дій та з ура­­хуванням здобутків се­міо­ти­­ки, наратології, текстолінгвістики, дис­курс­ної сти­ліс­ти­ки. Об’єктом дослідження є контамінована когезія англійського муль­ти­мо­даль­­­но­го прозового тексту літературних казок Філіпа Ар­да. Предметом дослідження обрано граматичні засоби когезії у муль­ти­модальній організації сучасних англійських літературних казок Філіпа Ар­да. Метою дослідження є вияв і характеризація структурно-се­­міо­тич­них і на­ра­тивних аспектів категорії когезії анг­лійсь­ких муль­ти­мо­даль­них літературних казок, що визначають її текстотвірний ха­рактер. Досягнення окресленої мети передбачає необхідність вирішення таких завдань: розробити семіотико-наративний підхід до аналізу граматичних за­со­бів когезії в англійських мультимодальних літературних казках Ф. Арда; про­аналізувати вербальну й невербальну взаємодію складників кон­та­мі­но­­ва­ної ко­­ге­зії в структурі аналізованих літературних казок; уста­новити домінантні структурно-семіотичні й наративні риси тво­рен­ня кон­та­­мі­но­ваної ко­гезії у літературних казках. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше здійс­не­но комплексний аналіз текстотвірної категорії когезії в су­часній англійській мультимодальній літературній казці з опертям на ме­то­до­ло­гічну па­ра­диг­му функціоналізму, котра охоплює структурно-семіотичний та на­ративний ас­пек­­ти.

Ключові слова: англійська мультимодальна літературна казка, вербальний складник, жанрово-мультимодальна модель, іконічний складник, контамінована когезія.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Карп, Марта. Наративний зміст контамінованої когезії мультимодальної казки Філіпа Арда.” Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 28, no. 2 (2017): 37–43.
  2. Кухаренко, Валерія. Інтерпретація тексту. Вінниця: Нова книга, 1988.
  3. Формановская, Наталья. Речевое взаимодействие: коммуникация и праг­ма­­­тика. Москва: ИКАР, 2007.
  4. Cook, Guy. Discourse and Literature. Oxford: Oxford Uni­ver­­si­ty Press, 1995.
  5. Royce, Terry. Multimodal Communicative Competence in Second Lan­guage Con­texts.” In New Directions in the Analysis of Mul­ti­mo­dal Dis­course, 361–390. New York: Lawrence Erlbaum & Assoc., 2007.
  6. The Handbook of Discourse Analysis” In Blackwell Handbooks in Linguistics, еdited by Deborah Schiffrin, De­bo­rah Tannen, Heidi Hamilton. Mas­sa­chu­setts; Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001.

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Ardagh, Philip, and Paul Mc Cartney.  High in the Clouds, illustrated by Geoff Dunbar. New York: Dutton Children’s Books, 2005. (HiC)
  2. Ardagh, Philip. Grubtown Tales. Book Two. The Year That It Rained Cows or That Well-known Secret Door, illustrated by Jim Paillot. London: Fa­ber and Faber Ltd., 2009. (YIRC)
  3. Ardagh, Philip. Grubtown Tales. Book Three. The Far From Great Escape or The Light, the Switch and the Wardrobe, illustrated by Jim Paillot. London: Faber and Faber Ltd., 2009. (FFGE)