НОМІНУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  В СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ кін. XVI–XVII ст.

Гриценко Світлана Павлівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 392-408pdf


Експресивна лексика староукраїнської мови кін. XVI–XVII ст. є репрезентантом національної ментальності, оскільки характеризує всі сфери людської діяльності. У писемних пам’ятках вона представлена як питомими одиницями, так і запозиченими, переважна більшість яких є полонізмами. У номінуванні різних форм психічної діяльності людини беруть участь лексеми, які належать до різних частин мови.

Ключові слова: експресивна лексика, запозичення, питомі одиниці, понятійне поле.


Экспрессивная лексика украинского языка конца XVI–XVII веков представляет национальную ментальность, характеризирует все сферы человеческой деятельности. В письменных источниках она представлена как оригинальными единицами, так и заимствованиями, большая часть которых является полонизмами. В номинировании различных форм психической деятельности человека принимають участие лексемы, принадлежащие различным частям речи.

Ключевые слова: экспрессивная лексика, заимствование, оригинальные языковые единицы, понятийное поле.


The expressive lexics of Ukrainian language in the end of XVI–XVII century appears to be a representant of national mentality, it characterises all aspects of human activities. It is presented in the literate sources either by native or by adopted language units and most of the adoptions have Polish roots. Lexemes, which take part in naming different forms of human phychoactivity, belong to different parts of speech.

Key words: expressive lexics, adoptions, native language units, conceptual field.


Література:

 1. Акты Полтавского суда // Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине XVII ст. – Киев. стар., 1900–1901. – Т. LXXIII.
 2. Апокрисис, соч. Христофора Филалета (1597–1599) // Русская историческая библиотека. – Спб., 1882. – Т. 7.
 3. Артикули або закони Великого князівства Литовського (2-ий Литовський статут Почаївського або Волинського списку). – 1566. – Зберігається у Відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки АН України, шифр О/Н – 15.
 4. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемой при управлении Виленского учебного округа. – Вильна, 1867.
 5. Archiwum Ksiąząt Lubartowiczow Sаnguszkow w Sławucie. – Lwow, 1890. – T. IV (1535–1547).
 6. Беринда П. Лексикон словенороський. – К.: Вид-во АН України, 1961. – 271 с.
 7. Беринда П. На Ржство … Вѣршѣ длѧ оутѣхи православным хрстїаномъ. – Львів, 1616 // ЧИОНП. – К.: 1912. – Кн. XXIII, отд. 3. – С. 65–99.
 8. Бойко Н.І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. – 550 с.
 9. Вірші з трагодіи Христос пасхон Григорія Богослова. – Львів, 1630.
 10. Галятовський І. Ключъ разумѣнія. – К.: 1659.
 11. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 2000 – 398 с.
 12. Документи Львівського Ставропігійського братства: рукопис кін. XVI – сер. XVII ст. – Зберігається у Львівському державному історичному архіві, ф.129, оп.1.
 13. Єνχοлогіωн або молитвословъ, или трєбникъ … повєлєнієм Ѡтца Петра Могилы. – К., 1646 // Зберігається у відділі рідкісної книги Львівськоїї наукової бібліотеки АН України, шифр IV Ст. – 49243.
 14. Ермоленко С.С. Проблемы изучения экспрессивных единиц языка // Современное зарубежное языкознание: вопросы теории и методологии. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 140–159.
 15. Жизнь князя Андрея … Курбского в Литве и на Волыни // Акты, изданные Временной комиссией, высочайше учрежденной при Киевском военном, Подольском и Волынском генералгубернаторстве. – К., 1848. – Т.1.
 16. Зизаній Л. Лексис. – Вільна, 1596. / Надрук. з віленського видання фотомеханічним способом / Підгот. тексту і вступ. ст. В.В.Німчука. – К.: Наукова думка, 1964. – 259 с.
 17. Інтермедії Я.Гаватовича. – 1619 р. // ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. XXXV-XXXVI.
 18. Історія української мови. Лексика і фразеологія. – К.: Наукова думка, 1983. – 743 с.
 19. Holub J., Kopečný F. Etymologický slovnik jazyka českého. – Praha, 1952.
 20. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 263 с.
 21. Клаус Г. Сила слова: Гносеологический и прагматический анализ языка. – М.: Прогресс, 1967. – 215 с.
 22. Книга глаголємаѧ кроникъ, сирєчь собранїє ωт многихъ лѣтописєцъ. – Сер. XVII ст. – 63 зв.
 23. Книга Гродская Луцкая. Рукопись центрального государственного исторического архива в Киеве.
 24. Книжка Иоана мниха Вишенского от святыя Афонскиа горы в напоминание всѣх православных христиан, братствам и всѣм благочестивым, в Малой России … жительствующим. – 1588–1600 // Іван Вишенський. Твори. – К.: Держлітвидав, 1959. – С. 41–158.
 25. Копистенський З. Ѡміміа албо казаньє на роковγю Памѧть в Бзѣ Вєлєбногω … Εγθимїа Плєтєнєцкогω … написаноє … – К., 1625 // Проф. Хв. Тітов. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII вв. – К., 1924.
 26. Копистенський Захарія. Палінодія. – К., 1621. // РИБ. – Т. IV.: Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Пг., 1878. – Кн. 2. – С. 313–1200.
 27. Краткословны отвѣтъ Феодула… // Іван Вишенський. Твори. – К.: Держлітвидав, 1959. – С. 159–187.
 28. Кулиш П.Я. Материалы для истории воссоединения Руси. – М., 1877. – Т.1 (1578–1630).
 29. Лист Іпатія Потія до князя Костянтина Острозького. – Рожанка, 1598 // РИБ. – Т. XIX: Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Пг., 1903. – Кн. 3. – С. 983–1033.
 30. Мойсієнко А.К. До питання про експресивність // Стилістика української мови. Збірник наукових праць. – К.: Вид-во КДПУ, 1990. – С. 25–28.
 31. Наγка о сєдми тайнахъ црковныхъ. Прєзвитеромъ до прыстойного шафованѧ тайнами стыми барзо потребнаѧ. – Львів, 1645. – Зберігається у Відділі рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки АН України, шифр 1 ст. – 3618.
 32. Ѡ тайнах цєрковныхъ в посполитости. За блгсвєнїємъ и поданїємъ … Арсеніа Жєлиборского. – Львів, 1642. – Зберігається у фондах Львівського національного музею, шифр СдК 711.
 33. Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов. – К.,1898. – Т. 1.
 34. Пересопницьке євангеліє 1556–1561 рр. – Зберігається в ЦНБ АН України №15512.
 35. Питання і відповіді православного папісту. – 1603 // РИБ. – Т. VII: Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Кн. 2. – Спб., 1882.
 36. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 191 с.
 37. Поучения на євангелие по Няговскому списку 1758 г. // Материалы для истории Угорской Руси. Памятники церковно-религиозной жизни угро-русов XVI–XVIII вв., изд. А.Петровым. – Спб., 1914. – Вып.VII.
 38. Просфонима. – Львів, 1591.
 39. Різні проповіді. – Б.м.н., поч. XVII ст. – Зберігається в ЦНБ АН України, шифр 283 II/73.
 40. Розмышлянє ω мγцѣ ха спситєлѧ ншого … Вѣршами написаныи прєз многогрѣшного Инока Іоаникіа Волковича. – Львів, 1631. – Зберігається у фондах Львівського державного історичного музею, шифр Сд 250.
 41. Рукописный хронограф: Кроника си єсть лѣтописець изъ розныхъ многихъ кроникаровъ діалектомъ рускимъ написана до 1656 лѣта чрезъ много лѣтъ дописана 1771.
 42. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.
 43. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наукова думка, 1988. – 236 с.
 44. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология. – К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 248 с.
 45. Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskіego. – Krakow: PAN, 1952. – T. 1.
 46. Слово дγшеполєзно … ω исходѣ дγши ωт тѣла … // Ѡрологіон Си рѣчъ, Часослов Полγставный. – Львів, 1642. – Арх.266 – 278 зв.
 47. Старинный южнорусский перевод Песни песней с послесловиями о любви // Основа, – 1861. – Ноябрь-декабрь. – С. 49–57.
 48. Тростянецьке учительне евангеліє. – З території Лемківщини, XVI ст. // Prace filologiczne. – Warszawa, 1931. – T. XV, cz. 2.
 49. Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – 1891. – V-3.
 50. Языковая номинация: Общие вопросы (Под ред. Б.А.Серебренникова) – М.: Наука, 1977. – 359 с.

Список умовних скорочень:

ЕСУМ          Етимологічний словник української мови. У 7 т. // За ред. О.С.Мельничука – Т. 1. – К., 1982; Т. 2. – К., 1985; Т. 3. – К., 1989; Т. 4. – К., 2003; Т. 5. – К., 2006.

ІСУМ           Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Список використаних джерел.

–      Львів, 1994; Вип. 1. – Львів, 1994; Вип. 2. – Львів, 1994; Вип. 3. – Львів, 1996; Вип. 4.

–      Львів, 1997; Вип. 5. – Львів, 1998; Вип. 6. – Львів, 1999; Вип. 7. – Львів, 2000; Вип. 8.

–      Львів, 2001; Вип. 9. – Львів, 2002; Вип. 10. – Львів, 2003; Вип. 11. – Львів, 2004; Вип. 12.

–      Львів, 2005; Вип. 13. – Львів, 2006; Вип. 14. – Львів, 2008.

МСТ             Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст. – К.-НьюЙорк, 2003. – Кн. 1–2.

ЛРК Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. – К.: Наукова думка, 1986.

АЖМУ         Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. – К., 1965.

ДМВН          Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. – К., 1981.

ТУВН          Торгівля на Україні XVI – середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина. – К., 1990.

УП   Українська поезія. Середина XVII століття. – К., 1992.

АрхЮЗР      Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной Комиссией для разбора древних