АНТИТЕТИЧНІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВІДНОШЕННЯ  У НАДФРАЗНІЙ ЄДНОСТІ ТА ТЕКСТІ

Гуйванюк Ніна Василівна, д-р філол. наук, проф.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2011.– Vol. 5 43-50pdf


У статті досліджено синтаксичну природу антитези як стилістичної фігури, виокремлено п’ять типів антитетичних структур (простих ускладнених речень, складносурядних, складнопідрядних, складних безсполучникових та надфразних єдностей). Доведено, що антитетичні конструкції будуються на семантико-синтаксичних відношеннях зіставлення, протиставлення, невідповідності, контрасту та деяких ін. Виділено декілька типів антитетичних конструкцій (парадокс, акротеза, амфітеза, антиметабола).

Ключові слова: поетичний синтаксис, антитеза, речення, текст, надфразна єдність, семантикосинтаксичні відношення.


В статье исследована синтаксическая природа антитезы как стилистической фигуры, выделены пять типов антитетических структур (простых осложненных предложений, сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных, сверхфразовых единств). Доказано, что антитетические конструкции строятся на семантико-синтаксических отношениях сопоставления, противопоставления, несоответствия, контраста и др. Определено несколько типов антитетических конструкций (парадокс, акротеза, амфитеза, антиметабола).

Ключевые слова: поэтический синтаксис, антитеза, предложение, текст, сверхфразовое единство, семантико-синтаксические отношения.


The article presents the investigation into the syntectic nature of antithesis as a stylistic devise, five types of antithetical structures are singled out (simple complicated sentences, compound and complex sentences, asyndetic supraphrasa unities). It is argued that antithetical structures are built upon semantic-syntactic relations of comparison, opposition, disparity of contrast etc. А number of antithetical constructions are distinguished (paradox, acrothesis, amphithesis, antimtabola).

Key words: syntax of poetry, antithesis, sentence, text, supraphrasa unit, semantic-syntactic relations.


Література:

  1. Доломан С. Є. Антитеза в мові художньої літератури / С. Є. Доломан // Культура слова. – Вип. 24. – К. : Наук.думка, 1983. – С. 17–19.
  2. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика / В. Домбровський. – Дрогобич : Видавнича фірма “Відродження”, 2008. – 488 с.
  3. Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові / С. І. Дорошенко. – Х.: Вища школа, 1980. – 152 с.
  4. Дорошенко С. І. Безсполучникові складні речення зіставно-протиставного значення / С. І. Дорошенко // Мовознавство. – 1987. – №7. – С. 47–54.
  5. Лесин В. М. Словник літературознавчих термінів / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. – К. : Рад. шк., 1971. – 431 с.
  6. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / За ред. Л. С. Паламарчука / Л. М. Полюга. – [вид. 2-е, доп. і випр.]. – К. : Довіра, 1999. – 275 с.
  7. Українська мова: Енциклопедія / [Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та інші]. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2000. – С. 26–27.
  8. Урысон Е. В. Союз А как сигнал “поворота повествования” / Е. В. Урысон // Логический анализ языка. Семантика начала и конца / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М. : Индрик, 2002. – С. 348–358.
  9. Щербаков А. В. Антитеза / А. В. Щербаков // Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н.Ширяева и др. – М. : Флинта; Наука, 2003. – С. 56–58.