НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКАРПАТСЬКИХ ГОВІРКАХ

Гвоздяк Ольга Михайлівна, канд. пед. наук, доц.

ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

2011.– Vol. 5 : 362-368pdf


У статті розглянуто морфологічні та семантичні особливості німецьких лексичних запозичень в українських закарпатських говірках.

Ключові слова: міжмовні контакти, запозичення, говірка, мультиетнічний простір, семантика.


В статье рассматриваются морфологические и семантические особенности немецких лексических заимствований в украинских закарпатских говорах.

Ключевые слова: языковые контакты, заимствования, говор, семантика, полисемия.


The article deals with morphological and semantic peculiarities of German lexical borrowings in Transcarpathian dialects of Ukraine.

Key words: language contacts, borrowings, dialect, semantics, polysemy.


Література:

 1. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. – К.: Вища школа, 1979. – 261 с.
 2. Гвоздяк О.М. Адаптація запозичень з німецьким етимоном в українські говірки Закарпаття (приголосні) // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 8. Відп. ред. Фабіан М.П. – Ужгород: ТзОВ “Папірус-Ф”, 2010. – С. 93–99.
 3. Гвоздяк о.М. Фонетичне засвоєння запозичень з німецьким етимоном в українських говірках Закарпаття (голосні) // Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – Ужгород: ВАТ “Патент”, 2010. – С. 167–176.
 4. Жлуктенко Ю.О. Лингвистические аспекты двуязычия. – К.: Вища школа, 1974. – 175 с.
 5. Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти. – К.: Вища школа, 1966. – 232 с.
 6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 1999. – 288 с.
 7. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 683 с.
 8. Меліка Г.І. Регіональне поширення етнореалій у мультиетнічному просторі Закарпаття // Магічне світло імені (До 75-річчя професора П.П. Чучки): Studua Slovakistica. 3.– Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – С. 159–164.
 9. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К.: Вища шк.. Головне вид-во, 1988. – 328 с.
 10. Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов. – К.: Вища шк., 1974. – 255 с.
 11. Штефуровський С.С. До питання німецької колонізації і німецьких діалектів на Закарпатті в ХVІІІ – ХІХ ст. // Наукові записки Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1957. – С. 203–207.
 12. Haugen E. The analysis of linguistic borrowing // Language 26. – 1950. – P. 210–232.
 13. Hvozdiak O. Deutsches Lehngut in den ukrainischen Mundarten Transkarpatiens // Interethnische Beziehungen im rumänisch-ungarisch-ukrainischen Kontaktraum vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. – Satu Mare – Tübingen, 1999. – S. 404–422.
 14. Melika G. Die Deutschen der Transkarpatien-Ukraine. Entstehung, Entwicklung ihrer Siedlungen und Lebensweise im Multiethnischen Raum. – Marburg: Elwert Verlag, 2002. – 379 S.