Характеристика комунікантів  у конфліктному діалогічному дискурсі

Войцехівська Наталія Костянтинівна

канд. філол. наук, докторант

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні  Національної академії наук України

2014.– Vol. 8 : 308-312Pdf

У статті зроблено етимологічний аналіз лексеми “конфлікт” як вияву ворожнечі, суперечки, протистояння. Згідно з таким підходом конфліктний діалогічний дискурс аналізується як “комунікативний бій”, а його учасники – як комунікативні вороги/супротивники, що користуються широким спектром засобів впливу один на одного заради досягнення власної мети.

Ключові слова: конфлікт, діалогічний дискурс, мовець, “комунікативний двобій”, комунікативний опонент/супротивник.

Войцеховская Н. К., канд. филол. наук, докторант

Институт языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины

Характеристика коммуникантов в конфликтном диалогическом дискурсе

В статье проведен этимологический анализ лексемы “конфликт” как проявления вражды, спора, противостояния. Согласно такому подходу конфликтный диалогический дискурс анализируется как “коммуникативный бой”, а его участники – как коммуникативные враги/противники, пользующиеся широким спектром средств манипуляции и влияния друг на друга ради достижения собственной цели.

Ключевые слова: конфликт, диалогический дискурс, говорящий, “коммуникативный поединок”, коммуникативный оппонент/противник.

 

Voitsekhivska N. K., Ph.D., Doctoral Student

Ukrainian National Academy of Sciences, O. O. Potebnia Institute of Linguistics

Characteristics of Communicants in the Conflictive Dialogical Discourse

The present paper considers the conflict dialogical discourse through the etymology of the term “conflict” and defines it as an expression of hatred, strife and confrontation. According to this approach, in the conflict discourse its participants act like communicative enemies/opponents who use a wide range of means to influence on each other to achieve their own intentions.

Key words: conflict, dialogical discourse, communicant, “communicative duel”, communicative opponent.

 

Література:

 1. Бацевич, Ф. С. Смисл: сутність і сфери вияву в мові / Ф. С. Бацевич // Вісник Львів. ун-ту. – Серія “Філологічна”. – 2004. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 346–353.
 2. Білоконенко, Л. А. Мова міжособистісних конфліктів персонажів повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка “Украинские дипломаты” / Л.А. Білоконенко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2008. – Вип. 2. – С. 64–69.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [yклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
 4. Венгринюк, М. І. Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / М. І. Венгринюк. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
 5. Воробьёва, О. П. Текстовые категории и фактор адресата / Ольга Петровна Воробьёва. – К. : Вища школа, 1993. – 200 с.
 6. Воронцова, Н. Г. Функціональна парадигма комунікативних стратегій реципієнта-аусайдера / Н. Г. Воронцова // Мовні і концептуальні картини світу. – 2004. – № 10. – С. 67–76.
 7. Ермолаева, Е. Н. Концепт CONFLICT и его объективация в лексико-семантическом пространстве современного английского языка : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 “Германские языки” / Ермолаева Елена Николаевна. – Кемерово, 2005. – 212 с.
 8. Дубчак, О. П. Концептуальна опозиція “свій” – “чужий” в українській мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / О. П. Дубчак. – К., 2009. – 24 с.
 9. Кларк, Г. Г. Слушающий и речевой акт / Г. Г. Кларк, Т. В. Карлсон // Новое в зарубежной лингвистике. – 1986. – Вып. 17. – С. 270–321.
 10. Кузик, О. А. Особливості лінгвістичного моделювання ідеологеми зовнішнього ворога у сучасній англомовній пресі / О. А. Кузик // Studia Linguistica. – 2011. – Вип. 5. – С. 488–495.
 11. Поршнев, Б. Ф. Социальная психология и история / Б. Ф. Поршнев. – М., 1979. – 232 с.
 12. Сахно, С. Л. “Свое – Чужое” в концептуальных структурах / С. Л. Сахно // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М., 1991. – С. 95–101.
 13. Словник української мови : в 11-ти т. / Редкол. : І. К. Білодід (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 4 (І–М). – 1973. – 840 c.
 14. Фролова І. Є. Термінологізовані значення іменника CONFLICT в сучасній англійській мові / І. Є. Фролова, І. В. Жарковська // Вісник СумДУ. – Серія “Філологія”. – № 1. – 2008. – С. 111–117.
 15. Етимологічний словник української мови : в 7-ми тт. / Редкол. : О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К. : Наукова думка, 1983 – . – Т. 2. (Д–Копці). – 1985. – 570 с. – Т. 4 (Н–П). – 2003. – 653 с.
 16. Етимологічний словник української мови : у 2-х тт. / Укл. Ярослав Рудницький. – Т. 2 (Д–Ь). – Оттава : Українська могилянська-мазепинська академія наук, 1982. – 1128 с.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14