Історія дослідження українського лексикону XVI–XVII ст.

Гриценко Світлана Павлівна

канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 325-349Pdf

У статті зреферована історія вивчення українського лексикону XVI–XVII ст., проаналізовані основні напрямки дослідження та окреслені перспективи майбутніх наукових розвідок з історичної лексикології. Аналізовані праці різняться обсягом і складом досліджуваної лексики, принципами виділення тематичних та лексико-семантичних груп, критеріями їх характеристики, різною спрямованістю досліджень (текстологічні, етимологічні, семасіологічні, стилістичні, концептуальні, з акцентуванням уваги до міжмовних контактів і т. д.).

Ключові слова: лексикон, писемна пам’ятка, запозичення, питомі одиниці, мова-реципієнт.

 

Гриценко С. П., канд. филол. наук, доц. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко История исследования украинского лексикона XVI–XVII веков

В статье реферируется история изучения украинского лексикона XVI–XVII вв., проанализированы основные направления исследования и очерчены перспективы будущих научных исследований в исторической лексикологии. Анализированные труды отличаются объемом и составом исследуемой лексики, принципами выделения тематических и лексико-сематических групп, критериями их характеристики, различной направленностью исследований (текстологические, этимологические, семасиологические, стилистические, концептуальные, с акцентированием внимания на межъязыковых контактах и т. д.).

Ключевые слова: лексикон, письменный источник, заимствование, исконные единицы, языкреципиент.

 

Hrytsenko S. P., Ph. D., Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The History of Investigation of Ukrainian Lexicon of XVI–XVII Centuries

The history of the study of Ukrainian lexicon of XVI–XVII centuries was narrated, main directions of investigations were analyzed and prospects of future scientific researches in historical lexicology were drown up. Analyzed works differ by amount and structure of investigated lexics, principles of determing of thematical and lexical-semantic groups, criteria of their characteristics, different branches of researches (textological, etimological, semasiological, stylistic, conceptual, with main accent on interlinguistic contacts etc.).

Key words: lexicon, literal source, borrowing, native units, language-recipient.

 

Література:

 1. Адріанова-Перетц, В. Стара українська етимологія слова “горілка” / В. Адріанова-Перетц // Ювілейний збірник на пошану акад. М. С. Грушевського. – К.: ВУАН, 1928. – 523 с.
 2. Акуленко, В. В. Німецький вплив на розвиток української мови : проблеми методології / В. В. Акуленко // Мовознавство. – 1997. – №1. – С. 12–19.
 3. Балецкий, Э. Памятник украинского делового языка XVII века / Эмиль Балецкий // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2. – 1956. – С. 373–381.
 4. Балецкий, Э. Из наблюдений над значением и распространением слова d’ug / Эмиль Балецкий // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 3. – 1957. – С. 223–233.
 5. Балецкий, Э. О путях заимствования украинским языком термина antal / Эмиль Балецкий // Studia Slavica. – Будапешт, 1962. – T. VIII. – Вып. 3–4. – С. 437–442.
 6. Балецкий, Э. Урик, урюк, орек в украинском языке. К вопросу о сохранении заимствований / Эмиль Балецкий // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 11. – 1965. – С. 44–70.
 7. Бевзенко, С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови / Степан Пилипович Бевзенко. – К. : Вища школа, 1991. – 231 с.
 8. Безпала, Н. Лексема гріх у системі термінології етики в українській мові XVI–XVII ст. / Наталія Безпала // Проблеми української термінології. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2008. – С. 274–280.
 9. Белецкий, А. А. Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка) / Андрей Александрович Белецкий. – К. : Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, 1950. – 267 с.
 10. Бузук, П. О. Взаємовідносини між українською та білоруською мовами (методологічний нарис) / Петро Панасович Бузук // Записки історико-філологічного відділу Української Академії наук. – 1926. – Кн.VII–VIII. – С. 421–426.
 11. Гаркавець, О. М. Українсько-тюркські мовні контакти / О. М. Гарковець // Українська мова. Енциклопедія [Редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін.].  – 3-є вид. зі змінами і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2007. – С. 774–775.
 12. Геращенко, О. Любовні листи Івана Мазепи до Мотрі Кочубеївни (до вивчення епістолярної стилістики початку XVIII ст.) / Ольга Геращенко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – 1994. – Т. 3. – С. 127–136.
 13. Геращенко, О. М. Становлення формуляра українських гетьманських універсалів. Впливи польські / О. М. Геращенко // Slavia Orientalis. – 1996. – Roczn. – 34. – № 2. – S. 237–248.Гонтарук, Л. Семантичні процеси у полонізмі цнота в українській мові XVII ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) / Лариса Гонтарук // Проблеми слов’янознавства. – Львів : Ін-т славістики Львівського нац. ун-ту. ім. І. Франка, 2000. – Вип. 51. – С. 167–173.
 14. Гонтарук, Л. Семантичні процеси у старослов’янізмі добродҍтєль у мові XVII ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) / Лариса Гонтарук // Історична українська та діалектна лексика. – Львів : Ін-т українознавства ім І. Крип’якевича, 2003. – Вип. 4. – С. 151–159.
 15. Гонтарук, Л. Парадигматика полонізму цнота у значенні ’доброчесність, чеснота’ в українській мові ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / Лариса Гонтарук // Проблеми слов’янознавства. – Львів : Ін-т славістики Львівського нац. ун-ту. ім. І. Франка, 2003 (1). – Вип. 53. – С. 164–184.
 16. Гонтарук, Л. Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. ХVІІ ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) / Лариса Гонтарук // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – Львів : Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2004. – Вип. 34. – С. 74–78.
 17. Горбач, О. Німецькі позичені слова в українській мові / Олекса Горбач // Олекса Горбач. Зібрані статті. VIII. Історія мови. Діалектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Вип. 12, vol. 8. – Мюнхен, 1997. – С. 50–57.
 18. Горобець, В. Й. Загальна канцелярська документація XVIIІ ст. / В. Й. Горобець // Українське мовознавство. – 1989. – Вип. 16. – С. 72–80.
 19. Горобець, В. Й. Проблеми мовно-текстологічного аналізу актової писемності кін. XVII – другої половини XVIII ст. / В. Й. Горобець // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. пр. – 2001. Вип. 2. – С. 33–45.
 20. Гринчишин, Д. Г. Тюркські лексичні запозичення у пам’ятках української мови XIV–XVII ст. / Д. Г. Гринчишин // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами : Тези доп. – Ужгород, 1982. – С. 7–9.
 21. Гринчишин, Д. Г. Лексика тюркського походження в пам’ятках української мови XVI – першої половини XVII ст. / Д. Г. Гринчишин // Українська історична та діалектна лексика: зб. наук. пр. – К. : Наукова думка, 1995 (1). – Вип. 2. – С. 89–104.
 22. Гринчишин, Д. Г. Четья 1489 року – видатна конфесійна пам’ятка української мови / Д. Г. Гринчишин // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. 229. Праці філологічної секції. – Львів, 1995 (2). – С. 251–276.
 23. Гумецька, Л. Л. Чи впливала старочеська мова на мову українських грамот XIV–XV ст.? (Праці проф. Й. Мацурека про зв’язок староукраїнських документів) / Л. Л. Гумецька // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 92–95.
 24. Дэже, Л. К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI–XVIII вв. / Ласло Дэже // Studia Slavica, 1958 (1). – V. IV. – С. 71–96.
 25. Дэже, Л. Материалы к развитию южно-мараморошского укающего говора XVI – XVIII вв. [рукопись] / Ласло Дэже. – Будапешт, 1958 (2).
 26. Дэже, Л. К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI–XVIII вв. / Ласло Дэже // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 7. – 1961. – С. 139–176.
 27. Дэже, Л. О лексике закарпатской украинской литературы XVI–XVIII вв. / Ласло Дэже // Annales Universitatis Scientriarum Budapestienensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philologica 6.  – 1965. – С. 117–135.
 28. Дэже, Л. О языке украинского полемиста М. Андреллы и закарпатской “народной литературы” XVII в. / Ласло Дэже // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 27. – 1981. – С. 19–52.
 29. Дэже, Л. Украинская лексика сер. ХVI века : Няговские Поучения (словарь и анализ) / Ласло Дэже – Дебрецен, 1985. – 525 с.
 30. Дзендзелівський, Й. О. До історії слів потилиця і шестірня / Й.О. Дзендзелівський // Доповіді та повідомлення Ужгор. ун-ту. Серія філологічна. – № 2. – 1958 (1). – С. 65–67.
 31. Дзендзелівський, Й. О. З історії слів [буряк, салат, соняшник, соя, тютюн, часник, шпінат] / Й. О. Дзендзелівський // Українська мова в школі. – 1958 (2). – № 2. – С. 67–69.
 32. Дидик-Меуш, Г. М. Карбункулъ – димениця – бубонесъ у корпусі давньоукраїнської медичної номенклатури / Г. М. Дидик-Меуш // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць. – Львів, 2003. – Вип. 4. – С. 132–136.
 33. Діденко, О. В. Четья Мінея 1489 року в культурологічному полі староукраїнської літературної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.philolog.univ.kiev.ua/library/zagal/ Movni_i_konceptualni_2011_36/277_281.pdf.
 34. Єдлінська, У. Я. Питання історичного синтаксису української мови. На матеріалі листів Богдана Хмельницького / Уляна Ярославівна Єдлінська. – К. : АН УРСР, 1961. – 106 с.
 35. Житецкий, П. Г. Описание Пересопницкой рукописи XVI в. : С приложением текста Евангелия от Луки, выдержек из др. евангелистов и 4-х стр. снимков / Павло Гнатович Житецкий. – К. : Университетская типография, 1876. – 79 с.
 36. Жовтобрюх, М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) / Михайло Андрійович Жовтобрюх [відп. ред. В. М. Русанівський]. – К. : Наук. думка, 1991. – 260 с.
 37. Карский, Е. Ф. Малорусский Луцидарий по рукописи XVII века : текст, состав памятника и язык // Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам / Ред. В. И. Борковский. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – С. 518–557.
 38. Карский, Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам / Евфимий Фёдорович Карский. – М. : Изд-во АН СССР, 1962 (1). – 714 с.
 39. Кисельов, Р. “Наука о тайні святого покаянія” (К., 1671) як пам’ятка “простої мови” / Роман Кисельов // Гізель Інокентій. Вибрані твори у 3-х томах / Інокентій Гізель. – Т. III: Дослідження та матеріали / [Упорядник та наук. ред. Л. Довга]. – К. –Львів : “Свічадо”, 2011. – С. 263–286.
 40. Клименко, Н. Ф. Його завжди вабила таїна Слова / Ніна Федорівна Клименко // Білецький А. О. Вибрані праці / Упоряд. Н. Ф. Клименко, С. А. Карпіловська, А. О. Савенко. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 10–21.
 41. Клименко, Н. Ф. Типологія вивчення словотвірних систем у синхронному аспекті (на матеріалі української, російської та новогрецької мов) / Н. Ф. Клименко // Нариси з контрастивної лінгвістики. – К., 1979. – С. 57–63.
 42. Клименко, Н. Ф. Спільні запозичення з турецької мови в сучасній українській та новогрецькій мовах / Н. Ф. Клименко // Записки історико-філологічного Товариства Андрія Білецького. – Вип. 4. – Кн. 1. – К., 2003.
 43. Клименко, Н. Ф. Етнокультурний компонент у мовних картинах світу (на матеріалі сучасної української та новогрецької мов) / Н. Ф. Клименко // Мова і культура. – К., 2003 (1). – Вип. 9. – Т. ІІІ/І. – С. 213–219.
 44. Клименко, Н. Ф. Назви приблизної кількості у новогрецькій та сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко // Вісник КНУ “Іноземна філологія”. – 2005. – № 39. – С. 232–240.
 45. Клименко, Н. Ф. Українсько-новогрецька лексикографія : досвід і перспективи укладання нових словників / Н. Ф. Клименко // Українське мовознавство. Лексикографічний збірник. – Вип. 38. – К., 2008. – С. 96–102.
 46. Клименко, Н. Ф. Спільні історичні запозичення з турецької мови в українській та новогрецькій / Н. Ф. Клименко // Українська елліністика : зб. наук. пр. [За ред. Клименко Н.Ф.]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 363–383.
 47. Клименко, Н. Ф. Запозичення у мовних картинах світу / Н. Ф. Клименко // Українська елліністика : зб. наук. пр. [За ред. Клименко Н. Ф.]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010 (1). – С. 384–387.
 48. Клименко, Н. Ф. Українсько-грецькі лексико-семантичні паралелі / Н. Ф. Клименко // Українська елліністика : зб. наук. пр. [За ред. Клименко Н. Ф.]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010 (2). – С. 396–397.
 49. Клименко, Н. Ф. Правописне й фонетико-граматичне засвоєння грецизмів в українській мові / Н. Ф. Клименко // Українська елліністика : зб. наук. пр. [За ред. Клименко Н. Ф.]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010 (3). – С. 407–409.
 50. Кобилянський, Б. В. До вивчення германізмів і полонізмів в українській мові / Б.В. Кобилянський // Мовознавство. – 1976. – № 6. – С. 31–35.
 51. Коломієць, Л. І. Замітки до юридичного терміну “грабежъ”, вживаного в діловій писемності / Л. І. Коломіець // Наукова канферэнцыя на пытаннях лексікалогіі і лексікаграфіі : тэз. дакладаў.  – Мінск, 1963. – С. 28–31.
 52. Коломієць, Л. І. Кучму дати / Л. Коломієць, А. Майборода // Мовознавство. – 1968. – № 5. – С. 78–80.
 53. Кочиш, М. Описание Украинского гомилиария 1588 года / М. Кошич // Другий мiжнародний конгрес українiстiв. Доповiдi i повiдомлення. Мовознавство. – Львiв, 1993. – С. 26–28.
 54. Kocsis, М. К вопросу об удлинении полногласных [о] и [е] в украинском языке / Mihály Kocsis // Bibliotheca Slavica Savariensis. – Tomus II. – Szombathely – Szeged, 1994. – С. 33–36.
 55. Kocsis, Mihály. К изучению истории украинских говоров / М. Kocsis // Studia Russica. 17. – 1999. – С. 40–42.
 56. Кочіш, М. До вивчення iменникових форм староукраїнської мови / М. Кошич // Studia Russica. 18. – 2000. – С. 107–114.
 57. Кочіш, М. Спостереження за правописом у Скотарському учительному євангелiї / М. Кошіч // Studia Russica. 20. – 2003. – С. 209–213.
 58. Кочіш, М. Опис українських церковних книг, якi зберiгаються в Будапештi та Сегедi. Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest / Michael Moser, András Zoltán (Hg.). [Slavische Sprachgeschichte Bd. 4.] – Münster – Hamburg – Berlin – Wien – London, 2008. – С.173–185.
 59. Лахно, О. П. Із спостережень над мовою документації канцелярії Богдана Хмельницького / О. П. Лахно // Українська мова в школі. – 1953. – № 6. – С. 9–16.
 60. Лутовинова, И. С. Саламата. Саломаха. (К истории слов) / И.С. Лутовинова // Русская историческая лексикология и лексикография. – Л. : Изд-во Лениградского ун-та, 1983. – С. 130–133.
 61. Матвієнко, А. М. Передмова / А. М. Матвієнко // Волинські грамоти XVI ст. [Упорядн. В. Б. Задорожний, А.М. Матвієнко]. – К. : Наукова думка, 1995. – С. 5–16.
 62. Мойсієнко, В. М. Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року / В. М. Мойсієнко, В. В. Німчук // Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року [Підгот. до вид. Матвієнко А. М., Мойсієнко В. М.]. – Житомир : Полісся, 2002. – С. 5–27.
 63. Мойсієнко, В. М. Акти Житомирського уряду кінця XVI початку XVII ст. – важливе джерело вивчення тогочасної української літературно-писемної мови / В. М. Мойсієнко // Акти Житомирського гродського уряду : 1590 р. 1635 р. [Підгот. до вид. Мойсієнко В. М.]. – Житомир : Полісся, 2004. – С. 5–41.
 64. Мосенкіс, Ю. Запозичена лексика східномовного походження в контексті контактологічної історії української мови (Матеріали до спецкурсу “Мовні контакти”) / Ю. Мосенкіс, Р. Синишин. – К. : Альфа друк, 2007. – 45 с.
 65. Німчук, В. В. Мова українського травника XVI ст. / В. В. Німчук // Мовознавство, 1976. – № 5. – С. 43–55.
 66. Німчук, В. В. Характеристика мовних особливостей пам’ятки / В. В. Німчук // Книга Київського підкоморського суду (1584–1644). АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. [Відп. ред. В. В. Німчук. Підг. до вид. : Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко]. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 36–56.
 67. Німчук, В. В. До проблеми розмежування / В. В. Німчук // Пам’ятки України : історія та культура. – 2002. – № 3–4. – С. 170–175.
 68. Огієнко, І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апостол 1560-х років. Літературно-лінгвістична монографія / Іван Огієнко. – Варшава : Вид-во Варш. ун-ту, 1930. – T. 1. – 520 c. – T. 2. – 192 c.
 69. Огієнко, І. Розмежування пам’яток українських від білоруських / Іван Огієнко. – Жовква, 1934. – 32 с.
 70. Огієнко, І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). – К. : Либідь, 1995. – 293 с.
 71. Отин, Е. С. К истории и этимологии слова харч(и) / Е. С. Отин // Этимологические исследования по русскому языку. – М. : Изд-во Москов. ун-та. – 1968. – С. 114–137.
 72. Отін, Є. С. До етимології слова товариш / Є. С. Отін // Мовознавство. – 1969. – № 5. – С. 58–62.
 73. Откупщиков, Ю. В. Тюркское ли заимствование слово штаны? // Этимологические исследования по русскому языку. – М. : Изд-во МГУ, 1963. – Вып. IV. – С. 103–111.
 74. Передрієнко, В. А. Стильові різновиди староукраїнської мови / В. А. Передрієнко // Українська мова. Енциклопедія [Редкол. : Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М .П. та ін.]. – 3-є вид. зі змінами і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2007. – С. 677–678.
 75. Перетц, В. Н. К изучению Четьи 1489 г. / В. Н. Перетц // Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII вв. – Л., 1928. – Вып. 2. – С. 1–107.
 76. Пещак, М. М. Стиль ділових документів XIV ст. (Структура тексту) / Марія Михайлівна Пещак. – К. : Наукова думка, 1979. – 268 с.
 77. Півторак, Г. П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам’яток / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 2005. – № 3–4. – С. 80–84.
 78. Пономарів, О. Д. Про лексичні й фразеологічні паралелізми в новогрецькій та українській мовах / О. Д. Пономарів // Дослідження з лексикології та лексикографії. – К., 1965. – С. 236–245.
 79. Пономарів, О. Д. Грецизми в українській мові / О. Д. Пономарів // Записки історико-філологічного Товариства Андрія Білецького. – Вип. 1. – К., 1997. – С. 21–27.
 80. Пономарів, О. Д. Лексика грецького походження в українській мові / О. Д. Пономарів. – К. : ВЦ “Просвіта”, 2005. – 127 с.
 81. Пономарів, О. Новогрецько-український словник / О. Пономарів, Н. Клименко, Є. Чернухін. – К. : Вид центр “Просвіта”, 2003. – 348 с.
 82. Репьева, Э. Н. О некоторых тюркизмах в русском и украинском языках XV–XVI вв. (по материалам памятников деловой письменности) / Э. Н. Репьева // Советская тюркология. – 1976. – № 5. – С. 36–42.
 83. Рогаль, М. С. Тюркські лексичні запозичення в українських літописах кінца XVII – початку XVIII ст. / М. С. Рогаль // З історії української та інших слов’янських мов. – К. : Наук. думка, 1965. – С. 171–192.
 84. Романеев, Ю. А. Структура слов греческого происхождения в русском языке : автореф. … дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Ю. А. Романеев. – М., 1965. – 26 с.
 85. Романова, Н. П. Вивчення українсько-польських мовних контактів у слов’янській філологічній науці / Н. П. Романова // Мовознавство. – 1972. – № 4. – С. 41–50.
 86. Романюк, Р. Дослідження української діалектології в Угорщині / Р. Романюк, Є. Барань // Волинь–Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 22 (II). – С. 235–243.
 87. Симонова, К. Українська мова в конфесійному письменстві (на матеріалі “Четьї” 1489 р.) / К. Симонова // Німчук В. В., Русанівський В. М., Чепіга І. П. та ін. Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 56–78.
 88. Сімович, В. Дещо про нашу купецьку мову / Василь Сімович // Сімович В. Праці у двох томах. Том 1 : Мовознавство. Упоряд. і передмова Людмили Ткач. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – С. 279–282.
 89. Семчинський, С. В. Українсько-румунські мовні контакти / С. В. Семчинський // Українська мова. Енциклопедія. [Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін.]. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2007. – С. 773–774.
 90. Скотарське учительне євангеліє – український гоміліар 1588 року / Текст рукопису підготував і видав Мігай Кочіш. З передмовою проф. Василя Німчука. [Bibliotheca Slavica Savariensis IV. Regidit : Károly Gadányi]. – Szombathely, 1997. – 480 p.
 91. Сорокин, Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка 30–90-е годы XIX века / Юрий Сергеевич Сорокин. – М.–Л. : Наука, 1965. – 565 с.
 92. Ткач, Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних взаємин та шляхи лексичних запозичень в українську мову з румунської та угорської мов / Людмила Ткач // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – 2008. – Вип. 428–429. – С. 24–32.
 93. Ткач, Ф. Є. Мова ділових документів канцелярії Богдана Хмельницького (лексика і фразеологія) : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.02 “Мови народів СРСР. Українська мова” / Федір Євдокимович Ткач . – Львів, 1954. – 490 с.
 94. Ткач, Ф. Є. Склад лексики ділових документів канцелярії Богдана Хмельницького за походженням / Ф. Є. Ткач // Тези доповідей Звітно-наукової конференції Львівського педагогічного інституту. Секція лінгвістична. – Львів, 1955. – С. 5–8.
 95. Ткач, Ф. Є. Уваги до документів Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.). / Ф. Є. Ткач // Наукові записки Львівського педагогічного інституту. Серія філологічна. – 1955 (1). – Т. 4. – Вип. 1. – С. 3–49.
 96. Ткач, Ф. Є. Народна основа лексики ділових документів канцелярії Богдана Хмельницького / Ф. Є. Ткач // Українська мова в школі. – 1957. – № 1. – С. 7–13.
 97. Халимоненко, Г. И. Тюркизмы в ранних украинских летописях / Г. И. Халимоненко // Историко-типологическое и синхроннотипологическое исследование. – М., 1972. – С. 146–151.
 98. Халимоненко, Г. І. Тюркська військова лексика у мовленні українського козацтва : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Григорій Іванович Халимоненко. – К., 1993. – 142 с.  
 99. Халимоненко, Г. І. Тюркізми у професійно-виробничій лексиці української мови (лексика тваринництва) : дис. … доктора філол. наук : спец. 10.02.13 “Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії” 10.02.01 “Українська мова” / Григорій Іванович Халимоненко. – К., 1996. – 417 с.
 100. Чернышева, Т. Н. Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области (Исторический очерк и морфологич глагола) / Татьяна Николаевна Чернышева. – К. : КДУ, 1958. – 117 с.
 101. Чернышева, Т. Н. Греческий глоссарий Ф.А. Хартахая / Т. Н. Чернышева // Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики. – Вип. 2. – 1959.
 102. Чернышева, Т. Н. Румейский вариант критской метавизантийской драмы “Жертва Авраама” / Т. Н. Чернышева // Тезисы Всесоюзной конференции византистов. – Тбилиси, 1965.
 103. Чернов, Є. І. З історії слів копійка, єфімка, лядськая та орлянка в українській мові / Є. І. Чернов // Доповіді та повідомлення на конференції Запорізького педагогічного інституту, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1956 рік. Секція мовознавства. Тези. – Запоріжжя, 1957. – С. 42–44.
 104. Чернов, Є. І. З історії слова гріш та його похідних в українській мові / Є. І. Чернов // Українська мова в школі. – 1958. – № 6. – С. 69.
 105. Шаровольський, І. Німецькі позичені слова в українській мові. / І.Шаровольський // Записки Київського інституту народної освіти. – 1926–1927. – Ч. 1. – К., 1926. – С. 62–79. – Ч. ІІ. – К., 1927. – С. 27–44.
 106. Шевельов, Ю. В. Історична фонологія української мови / Юрій Шевельов ; [пер. з англ. С. Вакуленко, А. Даниленко]. – Харків : Акта, 2002. – 1054 с.
 1. Шелудько, Д. Німецькі елементи в українській мові / Д. Шелудько // Збірник Комісії для дослідження історії української мови. – Т. І. – К. : ВУАН, 1931. – С. 1–60.
 2. Яковлів, А. Впливи старочеського права на право українське литовської доби XIV–XVI в. / А. Яковлів. – Прага, 1929. – 81 с.
 3. Bonkáló Sándor. Magyar elemek a rutén irodalomban / Sándor Bonkáló // Beke Ödön, Benedek Marcell, Turóczi-Trostler József (szerk.). Emlékkönyv Balassa Józsefnek. – Budapest. – 1934. – S. 42–45.
 4. Dóhovics, B. Kijegyzése azon szóknak, amellyek hason hangzatuak v[agy] és érteményűek is mind a magyar, mind az orosz nyelvben / Bazil Dóhovics // Дзендзелівський Й., Сак Ю., Штернберг Я. Василь Довгович – зачинатель досліджень угорсько-українських та угорсько-російських лексичних сходжень. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 150 с.
 5. Csopey, L. Magyar szók a rutén nyelvben / László Csopey // Nyelvtudományi Közlemények 16. – 1881. – Р. 270–294.
 6. Csopey, L. Rutén-magyar szótár, irta Csopeу László… / László Csopey. – Budapesten : Magyar Kirĺyi Állam Tulajdona, 1883. – 462 p.
 7. Gábor, Zaicz (szerk.). Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. – Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2006. – 998 s.
 8. Korbut, G. Wyrazy niemeieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym / Gabriel Korbut // Prace Filologiczne. – Bd. 4. – Warszawa 1893 ; Neuaufiage, Warszawa, 1935. – S. 345–560. 116. Macůrek, J. K dĕjinám česko-ukrajinských a česko-rumunských vstanů 2 pol. 14 a 1 pol. 15. století / J. Macůrek // Slovanské historické studie. – III. – Praha, 1960. – C. 127–184.
 9. Moskovich, W. Hetman Ivan Mazepa’s Love Letters / W. Moskovich // Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, societа. – Alessandria, 2004. 565–576.
 10. Richhardt, R. Polnische Lehwörter im Ukrainischen / Rosemarie Richhardt. – Wiesbaden, 1957. – 122 s.
 11. Smal-Stockyj, R. Die germanisch-deutschen Kultureinflusse im Spiegel der ukrainischen Sprache / Roman Smal-Stockyj. – Leizig, 1942. 282 s.
 12. Urbańczyk, S. Uwagi o polszczyżnie Melecjusza Smotryckiego / S. Urbańczyk // Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa. – Köln, 1983. – S. 372–379.

Стаття надійшла до редакції 12.05.14