Ямб у творчості східноукраїнських поетів 90-х років ХІХ століття

Любімова Оксана Василівна

канд. філол. наук, асист.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2016.– Vol. 9 : 227-236Pdf

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто східноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. В окреслене десятиріччя поети апробовували значний масив силабо-тонічних розмірів, серед яких домінували двоскладові. Поміж двоскладовиків превалював чотиристоповий ямб. У сегменті ямбічних розмірів уживаними були також двостоповики, тристоповики, п’ятистоповики, шестистопові цезуровані ямби, а також впорядковані та невпорядковані ямбові різностопові структури.

Ключові слова: версифікація; силабо-тоніка; метрика; ритміка; віршовий розмір; понадсхемний наголос; зрушення наголосу; цезура; ямб.

Любимова О.В., канд. филол. наук, ассист.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Ямб в творчестве восточноукраинских поэтов 90-х годов ХІХ века

В статье рассмотрена восточноукраинская поэзия с точки зрения метрики и ритмики. В данном десятилетии поэты апробировали значительный массив силлабо-тонических размеров, среди которых преобладали двухсложные произведения. Среди двухсложных размеров преобладал четырехстопный ямб. В сегменте ямбических размеров употребляемыми были двустопные, трехстопные, пятистопные, шестистопные цезурированные ямбы, а также урегулированные и неурегулированные ямбические разносложные структуры.

Ключевые слова: стихосложение; силлабо-тоника; метрика; ритмика; стихотворный размер; сдвиг ударения; внесхемное ударение; цезура; ямб.

Lyubimova O.V., Ph.D., Lecturer

Yurij Fedkovych National University of Chernivtsi Iamb in Works of East Ukrainian Poets of 1890-s.

The article explores East Ukrainian poetry in terms of meter and rhythm. Over the mentioned decade the poets tested a vast array of accentual-syllabic metres, dominated by disyllables. Among disyllables, iambic tetrameters was most widely used. Among iambic metres, dimetres, trimetres, pentameter, caesured iambic hexameter, as well as fi xed and unfi xed iambic structures of different kinds are used.

Key words: versifi cation; syllabic-accentual versifi cation; metrics; rhythmics; metre; supraschemic accent; stress shift; caesurae; iamb.

Література:

 1. Білиловський К. В чарах кохання : вибрані поезії / Кесар Білиловський ; [упоряд., вступ. ст. і прим. П. А. Дегтярьова]. – К. : Рад. письменник, 1981. – 158 с.
 2. Бунчук Б. І. Еволюція віршування Пантелеймона Куліша : навч. посіб. / Борис Іванович Бунчук ; Чернів. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 58 с.
 3. Бунчук Б. І. Віршування Михайла Старицького : навч. посіб. / Борис Іванович Бунчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 48 с.
 4. Бунчук Б. П’ятистоповий ямб у творчості Лесі Українки 80-х – 90-х років / Борис Бунчук // Біблія і культура : зб. наук. ст. / [редкол.: Нямцу А., Ткач Л., Скаб М. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 7. – С. 44 – 50.
 5. Вороний М. Вибрані поезії / Микола Вороний ; [вступна стаття О. І. Білецького]. – К. : Радянський письменник, 1959. – 322 с.
 6. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика / Михаил Леонович Гаспаров. – М. : Наука, 1984. – 314 с.
 7. Глібов Л. Твори / Леонід Глібов ; [упоряд., підгот. текстів, вступ ст. та прим. Б. М. Гур’єва]. – К. : Держлітвидав України, 1962. – 586 с.
 8. Грабовський П. Поезії / Павло Грабовський ; [передм. В. Ф. Святовця]. – К. : Рад. письменник, 1962. – 635 с.
 9. Грінченко Б. Твори : у 2 т. : поетичні твори, оповідання, повісті / Борис Грінченко ; [упоряд. В. В. Яременка ; приміт. А. Г. Погрібного, В. В. Яременка ; вступ. ст. і ред. тому А. Г. Погрібний]. – К. : Наук. думка, 1990. – Т. І. – 640 с. : портр.
 10. Дніпрова Чайка. Твори / Дніпрова Чайка ; [вступ. ст., упоряд. та прим. О. В. Килимника]. – К. : Держлітвидав УРСР, 1960. – 511 с. : портр.
 11. Жарко Я. Балади та легенди / Яків Жарко. – Катеринодар : Друк. С. Казарова, 1913. – 25 с.
 12. Кернеренко Г. В досужий час : лірна поезія / Григорій Кернеренко. – Х. : Тип. М. Ф. Зильберберга, 1896. – 60 с.
 13. Костенко Н. В. Українське віршування ХХ століття: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та допов. / Наталія Василівна Костенко. – К.: Київ. ун-т, 2006. – 287 с.
 14. Кузьменко М. Л. Дозвілля. 1888–1898 р.р. : [поезії] / Микола Лаврінович Кузьменко. – Катеринослав : Товарищество „Печатня С. П. Яковлєва”, 1899. – 93 с.
 15. Любімова О. Ямб у творчості східноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття / Оксана Любімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. – Вип. 36. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 273-279.
 16. Манжура І. Твори / Іван Манжура ; [упоряд. та прим. М. Д. Бернштейна]. – К. : Держлітвидав УРСР, 1961. – 429 с.
 17. Самійленко В. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади / Володимир Cамійленко ; [вступ. ст., упоряд. і прим. М. Г. Чорнопиского ; ред. тому П. І. Орлик]. – К. : Наук. думка, 1990. – 602, [5] с.
 18. Сидоренко Г. К. Від класичних нормативів до верлібру / Галина Кіндратівна Сидоренко. – К. : Вища школа, 1980. – 182 с.
 19. Стешенко І. Хуторні сонети : [поезії] / Іван Стешенко. – К. : Тип. Т-ва І. Н. Кушнерев і К°, 1899. – 32 с.
 20. Чернявський М. Ф. Поезії / Микола Федорович Чернявський ; [упоряд., вступ. ст. і прим. О. Бабишкіна ; редкол. : М. П. Бажан та ін.]. – К. : Рад. письменник, 1959. – 477 с. : портр.

Стаття надійшла до редакції 15.11.2015.