Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект)

Руда Наталя Вікторівна

канд. філол. наук, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 105-109Pdf

 

У статті досліджуються способи та засоби вираження категорії демінутивності в латинській мові, аналізується формальна структура та особливості семантики її виразників.

Ключові слова: категорія демінутивності, демінутив, оцінно-емоційне значення, експресія.

 

Руда Н. В., канд. филол. наук, ассист.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Категория деминутивности в латинском языке (формально-семантический аспект)

В статье исследуются способы и средства выражения категории деминутивности в латинском языке, анализируется формальная структура и особенности семантики ее носителей.

Ключевые слова: категория деминутивности, деминутив, оценочно-эмоциональное значение, экспрессия.

 

Ruda N. V., Ph. D., Assistant Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The Category of Diminutivity in Latin Language (Formal-Semantic Aspects)

The article investigates the ways of representation of category of diminutivity in Latin language, analyzes the formal structure and features of the semantics of its bearers.

Key words: the category of diminutivity, diminutive, evaluative-emotional meaning, expression.

 

Література:

  1. Горбач, Ф. Г. Основные средства выражения уменьшительности во французском языке : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.05 “Романские языки” / Ф. Г. Горбач. – К., 1954. – 14 с.
  2. Домбровський, Р. О. Семантика і продуктивність демінутивного суфікса -ellu- в пізній латині / Р. О. Домбровський // Іноземна філологія. – Вип. 95. Питання класичної філології. – Львів : Вища школа, 1989. – № 21. – С. 7–12.
  3. Туровер, Г. Я. Вопросы развития уменьшительных суффиксов в поздний период существования латинского языка / Г. Я. Туровер // Грамматика, лексика и стилистика : [уч. зап. 1-го Моск. гос. ин-та иностр. языков. Том XV] / отв. ред. Л. И. Базилевич. – М., 1957. – С. 305–340.
  4. Цимбалюк, Ю. В. Латинські прислів’я і приказки / Юрій Васильович Цимбалюк. – К. : Вища школа, 1990. – 434 с.
  5. Apulejus Metamorphoses / Apuleius (Saturninus) // Metamorphoses : In 2 vol. – Cambr., Mass. ; Lnd. : Harvard UP, 1989. – Vol. 1 : Books 1–6. – 371 p.
  6. Apulejus Metamorphoses / Apuleius (Saturninus). // Metamorphoses : In 2 vol. – Cambr., Mass. ; Lnd. : Harvard UP, 1989. – Vol. 2 : Books 7–11. – 377p.
  7. Petronius Satyricon / Petronius (Turpilianus) // Satyricon. – , Mass. ; Lnd. : Harvard UP, 1997. – 497 p.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14