Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, метамова, інструментарій

Голубовська Ірина Олександрівна

д-р філол. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 3-10Pdf 


У рамках даної статті розглядається розвиток української класичної філології за останні десять років у контексті зміни лінгвістичних парадигм, переходу від традиційної міждисциплінарної описовості до структурних підходів і, врешті-решт, до когнітивно-комунікативного ракурсу розгляду мовномовленнєвих феноменів мов європейської античності. Характеризуються особливості аналізу мертвих мов, які постали на кафедрі загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ключові слова: міждисциплінарність класичної філології, зміна наукових парадигм, системноструктурна парадигма, антропологічна парадигма, кафедра загального мовознавства та класичної філології.

Голубовская И. А., д-р филол. наук, проф.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Классические языки в контексте современного языкознания: эпистемы, метаязык, инструментарий

В рамках данной статьи рассматривается развитие украинской классической филологии за последние десять лет в контексте изменения лингвистических парадигм, перехода от традиционной междисциплинарной описательности к структурным подходам и, в дальнейшем, к когнитивнокоммуникативному ракурсу рассмотрения языковых и речевых феноменов европейской античности. Характеризуются особенности анализа мертвых языков, сложившиеся на кафедре общего языкознания и классической филологии Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ключевые слова: междисциплинарность классической филологии, смена научных парадигм, системно-структурная парадигма, антропологическая парадигма, кафедра общего языкознания и классической филологии.

Golubovs’ka I. O., Ph. D., Full Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Classical Languages in the Context of Modern Linguistics: Epistemes, Metalanguage, Linguistic

Devices

In the frames of the present article the development of Ukrainian classic philology within past ten years is being analyzed in the context of transition from traditional interdisciplinary descriptive approach to structural one and, later on, to modern cognitive and communicative perspective in the analysis of material of ancient languages. Peculiarities of the research in the field of ancient languages which are characteristic for the Chair of General Linguistics and Classic Philology of the Institute of Philology at Taras Shevchenko National University of Kyiv are being displayed.

Key words: interdisciplinary approach in classic philology, scientific paradigms’ shift, structural paradigm, paradigm anthropological paradigm, the Chair of General Linguistics and Classic Philology.

 

Література:

 1. Арутюнова, Н. Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: “Советская энциклопедия”. – С. 136–137.
 2. Бойко, Н. В. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI – початку XVIII ст. (лексикограматичний аспект) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Н.В. Бойко. – К., 2006. – 19 с.
 3. Бондарко, А. В. Принципы функциональной граматики и вопросы аспектологии / Александр Владимирович Бондарко. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 208 с.
 4. Вакулик, І. І. Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 “Загальне мовознавство” / І. І. Вакулик. К., 2004. – 19 с.
 5. Воскобойник-Шпинта, Г. М. Грецький компонент у латиномовній ентомологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Г.М. Воскобойник-Шпинта. – К., 2012. – 19 с.
 6. Голубовська, І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія, 2-е вид., випр. і доп. – К. : Логос, 2004. – 284 c.
 7. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры / Вильгельм фон Гумбольдт. – М. : “Прогресс”, 1985. – 451 с.
 8. Казанский, Н. Н. На подступах к теоретической грамматике древнегреческого и латинского языков / Н.Н. Казанский // Классические языки и индоевропейское языкознание. – СПб., 1998. С. 110–123.
 9. Казанский, Н. Н. Классическая филология в Российской академии наук : современное состояние и потребности общества / Н. Н. Казанский // Сборник научных трудов ΣΤΕΦΑΝΟΣ. – М., 2005. – С. 38–57.
 10. Кожушний, О. В. Лексико-стилістична характеристика та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії ІІІ–VIII століть : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / О. В. Кожушний. – К., 2008. – 22 с.
 11. Косіцька, О. М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI–XVII ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / О. М. Косіцька. – К., 2009. – 19 с.
 12. Кощій, О. М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / О. М. Кощій. – К., 2011. 20 с.
 13. Крокіс, А. М. Функціонально-стилістичні і прагматичні виміри ранньохристиянської гомілії : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / А. М. Крокіс. – К., 2010. – 19с.
 14. Лазер-Паньків, О. В. Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії II-III ст. (на матеріалі твору Арріана “Анабазис Александра”) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / О.В. Лазер-Паньків. – К., 2007. – 19 с.
 15. Левко, О. В. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / О. В. Левко. – К., 2013. – 19 с.
 16. Макар, І. С. Лексична ідіосистема роману Лонга “Дафніс і Хлоя” : автореф дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / І.С. Макар. – Львів., 2010. – 20 с.
 17. Миронова, В. М. Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі) : автореф дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / В.М. Миронова. – К., 1999. – 16 с.
 18. Ніколаєнко, О. А. Ораторський дискурс у Давньому Римі : культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов Республіканської доби : автореф дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / О.А. Ніколаєнко. – К., 2012. – 18 с.
 19. Новодранова, В. Ф. Категория оценки и её выражение в системе префиксации латинского языка / В.Ф. Новодранова // Сборник научных трудов ΣΤΕΦΑΝΟΣ. – М., 2005. – С. 278–284.
 20. Полюга, С. М. Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології) : автореф дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / С.М. Полюга. – К., 2013. – 18 с.
 21. Рождественский, Ю. В. Общая филология / Юрий Владимирович Рождественский. – М. : Фонд Новое тысячелетие, 1996. – 326 с.
 22. Серио, П. В поисках четвёртой парадигмы / П. Серио // Философия языка: в границах и вне границ. – Харьков: “Око”, 1993. – Т. 1. – С. 37 – 52.
 23. Суперанская, А. В. Общая терминология. Вопросы теории / Александра Васильевна Суперанская [Отв. ред. Т.Л. Канделаки]. – М. : Либрком, 2012 – 248 с.
 24. Тронский, И. М. Задачи советского языкознания в области классических языков / И. М. Тронский // Изв. ОЛЯ. – 1958. – Т. 17, 3. – С. 242–252.
 25. Шадчина, А. С. Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / А. С. Шадчина. – К., 2005. – 20 с.
 26. Шовковий, В. М. Методична система навчання давньогрецької мови майбутніх філологів на засадах герменевтичного підходу : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. М. Шовковий. – К., 2011. – 40 с.
 27. Щербина, Р. А. Латинськомовна історіографія в Україні середини XVII ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648–1654 років) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Р. А. Щербина. – К., 2006. – 20 с.

Стаття надійшла до редакції 10.05.14