Когнітивна організація концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ (на матеріалі читацьких коментарів)

←2017. – Vol.11

Клименко Лада Вікторівна

к.філол.н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий співробітник Інституту філології


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті представлено результати дослідження особливостей організації концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ на матеріалі читацьких коментарів до інтерв’ю Сергія Жадана, опублікованого у журналі «Новое Время». Визначено, що тексти коментарів у дискурсі громадськості спрямовані на висловлення власної інтерпретації події й поданої про неї інформації і прагматично орієнтовані на викликання перлокутивного ефекту. В ході дискурсивно-когнітивного аналізу було відібрано та співставлено асоціативно-когнітивні ознаки і базові смисли з урахуванням частотності їхньої актуалізації у загальному контексті медіатвору, що дозволило зробити спробу когнітивного моделювання досліджуваної концептосфери. Виділено ядро концептосфери – концепт МОВА, з яким решта концептів пов’язані асоціативно-когнітивними зв’язками. Основними областями концептуалізації визначено: аксіологічну, ідеологічну та етноспецифічну. Когнітивні ознаки оцінного характеру проявляються на основі опозиції Свій-Чужий у кореляції з концептами УКРАЇНСЬКА МОВА, РОСІЙСЬКА МОВА. Ідеологічна область концептосфери сформована концептами МОВНА ПОЛІТИКА і МОВНИЙ ЗАКОН. Через семантичну опозицію вводяться до дискурсу концепти РУСИФІКАЦІЯ та УКРАЇНІЗІЦІЯ, які містять когнітивні етнокомпоненти. Етномаркованість концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ наскрізно простежується у коментарях в апелюванні авторів до таких культурно релевантних явищ, як ментальність, національна ідентичність.

Ключові слова: концепт; концептосфера; когнітивне моделювання; когнітивна ознака; дискурс громадcькості; медіатвір; читацький коментар; інтерактивний контекст.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Аристотель. Политика // Сочинения: В 4-х томах. Т.4. М.: 1983. – С.467 – 474.
  2. Баженова Е.Ю. Дискурсивные стратегии представления информации в новостных текстах британских СМИ (на материале качественных интернет-газет): дис. … к. филол. наук. Благовещенск, 2014. 182 с.
  3. Белоусов К. И. Модельная лингвистика и проблемы моделирования языковой реальности//Вестн. ОГУ. 2010. № 11 (117). С. 95.
  4. Гималетдинова Г.К. О монологичности и диалогичности англоязычного читательского комментария // Филология и культура. 2012. № 3 (29). С. 30—34.
  5. Диалектика текста: в 2 т.Т.1 / под ред . А . И . Варшавской. СПб . : Изд-во С . -Петерб . унта, 1999 . 328 с .
  6. Лихачёв Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1993. – Т. 52. № 1. – С. 3-9.
  7. Поляков В. Н. Когнитивное моделирование в лингвистике: Хроника 7-й Междунар. конф. // Вопр. когнитив. лингвистики. 2004. – № 2/3. – С. 119-123.
  8. Blanchet, Philippe. Linguistique de terrain, méthode et théorie (une approche ethnosociolinguistique). Rennes: Presses Universitaires de Rennes. – 2000
  9. Fauconnier G. Mental Spaces. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1994.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

  1. Жадан Юрій. Інтерв’ю/ «Новое время». – №4 від 3 лютого 2017 року. Електронне видання. Режим доступу: http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zhadan-u-nas-vidbuvajetsja-borotba-ne-zaukrajinsku-movu-a-proti-rosijskoji-587361.html