Комунікативна ситуація суперечки в британському  та українському діалогічному дискурсі

Борисов Олексій Олександрович

канд. філол. наук, доц.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

2014.– Vol. 8 : 303-307Pdf

Стаття присвячена дослідженню параметрів комунікативної ситуації суперечки із встановленням особливостей мовленнєвої поведінки взаємодіючих між собою індивідів – представників британського та українського мовних етносів.

Ключові слова: комунікативна ситуація, діалог, суперечка, вплив.

Борисов А. А., канд. филол. наук, доц.

Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко

Коммуникативная ситуация спора в британском и украинском диалогическом дискурсе

Статья посвящена исследованию параметров коммуникативной ситуации спора и определению особенностей речевого поведения взаимодействующих между собой индивидов – представителей британского и украинского языкового этносов.

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, диалог, спор, влияние.

Borisov A. A., Ph. D., Associate Professor

Chernigiv Taras Shevchenko National Pedagogical University

The Communicative Situation of Argument in British and Ukrainian Dialogical Discourse

The article is devoted to the communicative situation of argument research as well as British and Ukrainian interlocutors’ speech behavior establishment.

Key words: communicative situation, argument, dialogue, impact.

 

Література:

  1. Вежбицкая, А. Речевые жанры / А. Вежбицкая // Жанры речи. – Саратов, 1997. – С. 99–112.
  2. Власова, Е. С. Лингвопрагматика риторического идеала в ситуации спора / Е. С. Власова // Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики: Мат-лы Международ. науч. конф. (Волгоград, 18 октября 2013 г.). – 2013. – С. 110–116.
  3. Григорьева, В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты / Валентина Сергеевна Григорьева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 288 с.
  4. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика / Ирина Михайловна Кобозева. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 352 с.
  5. Сайтерлі, І. А. Культура міжособистісних стосунків / Інна Анатоліївна Сайтерлі. – К.: Академвидав, 2007. – 240 с.
  6. Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля-К., 2008. – 712 с.
  7. Фадєєва, О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 “Германські мови” / Фадєєва Олена Володимирівна. – К., 2000. – 19 с.
  8. Формановская, Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический поход / Наталья Ивановна Формановская. – М.: Изд-во “Русский язык”, 2002. – 216 с.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14