КОНЦЕПТ ВІТЕР У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

←2018. – Vol. 12

Шуляк Світлана Андріївна

д-р філол. наук, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.12.134-147


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


У статті досліджено функціонування концепту ВІТЕР у текстах українських народних замовлянь. Визначено особливості вираження та функціонування цього концепту в замовляннях різних тематичних груп. Охарактеризовано мовні засоби, якими формується семантичне наповнення концепту ВІТЕР. Мовна картина світу, віддзеркалюючи особливості певної лінгвокультури, зберігає уявлення, які притаманні суспільству. Одним із ключових концептів української етнокультури є лексема вітер, у якій реалізується універсальна та національна специфіка. Концепт ВІТЕР становить фрагмент мовної картини світу українців, зберігає результати пізнавальної діяльності, віддзеркалює архетипні уявлення ментальної моделі. Емоційна оцінка вітру в текстах українських замовлянь є амбівалентною. З одного боку, вітер осмислюється як помічник, а з іншого – як небезпечна, некерована сила. Здебільшого концепт ВІТЕР вербалізується в текстах замовлянь від болю, від укусу змії, а його метафоричні особливості маркуються епітетами, що малюють сумні образи. Лексема вітер асоціюється з постійною характерологічною ознакою буйний. Епітети злетворнийбуйний конкретизують, уточнюють семантику вітру. Вербалізаторами концепту ВІТЕР є лексеми на позначення руху, часу і простору. У текстах українських народних замовлянь лексему вітер супроводжує числова символіка. Персоніфікація вітру реалізується у звертаннях, ілюструючи зв’язок з міфопоетичною свідомістю наших предків. Звертання до вітру є невід’ємним елементом формули заклинання, яка проявляється в актах прохання, вимоги чи наказу. Формулу оберігання або недопущення представляють замовляння, в яких поряд з лексемою вітер присутні дієслова з «охоронною» семантикою, як-от: спасисохраниохороняйте. Формула відсилання утворена за допомогою дієслова у наказовому способі та обставини місця і є продуктивною у замовляннях, де хворобу відсилають за вітром і за димом. Словесні формули текстів українських народних замовлянь, у яких функціонує концепт ВІТЕР, відображають картину світу нашого народу. Замовляння виступають винятково важливим компонентом народної медицини українців і належать до сугестивних засобів лікування психічного і фізичного стану хворого.

Ключові слова: українські народні замовляння, текст, концепт ВІТЕР, мовна картина світу, амбівалентність, символ, міфочисла, семантика, лексема.


Література:

 1. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова: від А до Я, А. П. Загнітко, І. А. Щукіна (Донецьк: БАО, 2008), 704.
 2. Вербальна магія українців, вступ. сл. Л. Дунаєвська ; авт. передм. О. Павлов; упоряд. та приміт. Т. Полковенко, В. Фісун (Київ : Бібліотека українця, 1998), 98.
 3. Ви, зорі-зориці … Українська народна магічна поезія: (Замовляння),упоряд. М. Г. Василенка, Т.М. Шевчук ; передм. М. Г. Василенка (Київ: Молодь, 1991), 336.
 4. Войтович, В. М. Українська міфологія (Київ: Либідь, 2005), 664.
 5. Голобородько, К. Ю. «Лінгвістичний статус концепту.» Культура народов Причерноморья 32 (2002): 27–29.
 6. Голубовська, І. О., Корольов, І.Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики : курс лекцій (Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011), 223.
 7. Ґейштор, Александр. Слов’янська міфологія, пер. з польськ. (Київ: ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2018), 416.
 8. Жайворонок, В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник (Київ: Довіра, 2006), 703.
 9. Жайворонок, В. В. «Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення.» Культура народов Причерноморья 32 (2002): 51–53.
 10. 10. Замовляння, упоряд., передмова, примітки М. К. Дмитренка (Київ: Видавець Микола Дмитренко, 2007), 124.
 11. Копаниця, Л. М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: Питання поетики та художньої семантики : навчальний посібник (Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010), 397.
 12. Кочан, І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб., 2-ге вид., перероб. і доп. (Київ: Знання, 2008), 423.
 13. Кубрякова, Е. С., Демьянков, В. З., Панкрат, Ю. Г. Краткий словарь когнитивных терминов (Москвав, 1996), 176.
 14. Лозко, Г. С. Українське язичництво (Київ: Зодiак-ЕКО, 1995), 368.
 15. Мойсієнко, А. К. «Слово в системі Шевченкового тексту: поетика декодування.» Монографія (Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013), 255.
 16. Радзієвська, Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість ( Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2010), 491.
 17. Скляренко, В. Г. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім» (Київ: Довіра, 2003), 147.