Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА  як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах святого письма

Полюга Світлана Михайлівна

канд філол. наук, ст. викл.

Український католицький університет, м. Львів

2014.– Vol. 8 : 249-253Pdf


У статті зосереджено увагу на синонімах у сакральних текстах як носіях загальномовних значень. Назва Бога об’єктивує внутрішні принципи духовного життя християнина як єдиного істинного Отця. У сакральному дискурсі, зважаючи на специфіку значень концептів БАТЬКООТЕЦЬ, СИН-ДИТИНА на семному та функціональному рівнях, корелят отець є доречнішим для характеристики Бога, а денотат дитина фокусує звертання до кожного.

Ключові слова: сакральний дискурс, Святе Письмо, концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ, СИН-ДИТИНА, синонімічний корелят, денотат.

Полюга С. М. канд. филол. наук, ст. препод. 

Украинский католический университет, г. Львов

Концепты РОДИТЕЛЬ-ОТЕЦ и СЫН-РЕБЕНОК (ДИТЯ) как архетипные религиозные символы в греческом и украинском текстах Святого Писания

В статье сосредоточено внимание на синонимах в сакральных текстах как носителях общеязыковых значений. Название Бога объективирует принципы духовной жизни христианина как единого истинного Отца. В сакральном дискурсе, учитывая специфику значений концептов РОДИТЕЛЬ-ОТЕЦ и СЫН-РЕБЕНОК (ДИТЯ) на семном и функциональном уровнях, коррелят отец уместен для характеристики Бога, а денотат дитя относится ко всем.

Ключевые слова: сакральный дискурс, Святое Писание, концепты РОДИТЕЛЬ-ОТЕЦЬ, СЫНРЕБЕНОК (ДИТЯ), синонимический коррелят, денотат.

Poliuha S. M., Ph. D., Lecturer

Ukrainian Catholic University, Lviv

Concepts – PARENT-FATHER and SON-CHILD as Archetypical Religious Symbols in Greek and Ukrainian Texts of the Holy Writ

The article focuses on synonyms in sacral texts as carriers of general language meanings. The name of God objectivizes internal principles of spiritual life of a Christian as the only true Father. In sacral discourse, taking into account the specifics of the meanings of the concepts of PARENT-FATHER and SON-CHILD on the component and functional levels, correlate father is more appropriate for characteristics of God, while denotate child appeals to everybody.

Key words: sacral discourse, Holy Writ, concepts PARENT-FATHER, SON-CHILD, synonymic correlate, denotation.

 

Література:

  1. Горбач, О. Українська народна релігійно-християнська термінологія й лексика (1998) / О. Горбач // Праці Наукового Конгресу у тисячоліття Хрещення Руси-України. Збірник мовознавчої комісії. – Мюнхен, 1988. – Т. 1. – С. 99–146.
  2. Липа, Ю. Велетенське завдання. Святе письмо рідною мовою / Ю. Липа // Рідна мова. – 1939. – №8. – С. 114–139
  3. Огієнко, І. Непорозуміння в перекладах Святого Письма / І. Огієнко // Рідна мова. – 1938. – №11. – С. 385–400.
  4. Огієнко, І. Ритмічність мови Святого Письма / І. Огієнко // Рідна мова. – 1939. – №10. – С. 225–239.
  5. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / Пер. І. Огієнка 1962 р. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.
  6. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами / Пер. І. Хоменка 1963 р. – Рим : Видавництво оо. Василіян “Місіонер”, 2007. – 1475 с.

Стаття надійшла до редакції 27.04.14