Концептуальна природа образного простору поетичного твору у світлі когнітивної лінгвістики

Настенко Світлана Василівна, канд. філол. наук, докторант

Київський національний лінгвістичний університет

2013.– Vol. 7 : 278-281Pdf


У статті досліджується концептуальна природа образного простору поетичного твору крізь призму когнітивної лінгвістики. Аналізується зміст ключових понять “архетип”, “концепт”, “образ” у рамках антропоцентричного підходу.

Ключові слова: простір, антропоцентризм, концептуалізація, архетип, концепт, образ, концептуальна картина світу.


В статье рассматривается концептуальная природа образного пространства поэтического произведения сквозь призму идей когнитивной лингвистики. Анализируется содержание ключевых для исследования образной природы текстового пространства понятий “архетип”, “концепт”, “образ” в рамках антропоцентрического подхода.

Ключевые слова: пространство, антропоцентризм, концептуализация, архетип, концепт, образ, концептуальная картина мира.


The article deals with the conceptual nature of image space of the poetic piece through the prism of the ideas of cognitive linguistics. The content of the key notions of “archetype”, “concept”, “image” taken under anthropocentric point of view is displayed.

Key words: space, anthropocentrism, conceptualization, archetype, concept, image, cognitive model of the world.


Література:

 1. Богуцький В. М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) / Вадим Миколайович Богуцький // Studia Linguistica : [зб. наук. пр.] / відп. ред. І. О. Голубовська. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 13–22.
 2. Болдырев Н. Н. Антропоцентричность языка с позиций разных культур / Николай Николаевич Болдырев // Филолгия и культура : материалы ІІІ Междунар. научн. конф. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2001. – Ч. 1. – С. 15–20.
 3. Братель О. М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця XIX – першої половини XX ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук : 10.02.05 “Романські мови” / Олена Миколаївна Братель ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 204 с.
 4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Анна Вежбицкая ; [пер. с англ. Алексея Дмитриевича Шмелева ; под. ред. Татьяны Вячеславовны Булыгиной]. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 776 с.
 5. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу : [монографія] / Ірина Олександрівна Голубовська. – [2-е вид, випр. і доп.]. – К. : Логос, 2004. – 284 с.
 6. Губа Л. В. Ключові екзистенційні концепти у філософських оповіданнях Германа Гессе / Л. В. Губа // Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 26. – С. 76–83.
 7. Колесова А. О. Гештальт-аналіз художнього образу КОХАНОЇ / КОХАНОГО в англомовних поетичних текстах ХІХ–ХХ століття / А. О. Колесова // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. М. Манакін. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 52. – С. 110–111.
 8. Маслова В. А. Образ и поэтический образ как категории сознания / Валентина Авраамовна Маслова // Концептуальные исследования в современной лингвистике : [сб. ст.] / отв. ред. М. В. Пименова. – СПб. ; Горловка : ГГПИИЯ, 2010. – Вып. 12. – С. 58–66.
 9. Мороз О. Л. Комбінаторика концептів як лінгвокогнітивний механізм реалізації тональності поетичного тексту / О. Л. Мороз // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. М. Манакін. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 52. – С. 127–130.
 10. Павиленис Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка / Р. И. Павиленис. – М. : Мысль, 1983.– 286 с.
 11. Плаксіна І. Ю. Концептуальні домінанти як складова художнього тексту / І. Ю. Плаксіна // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. М. Манакін. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 52. – С. 152–154.
 12. Приходько A. M. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с.
 13. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с.
 14. Таценко Н. В. Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій [Електронний ресурс] / Н. В. Таценко. – Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/8833/97.