Lada В БАЛТІЙСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ

←2017. – Vol.11

Бальсис Р.

д-ргуманіт. наук, проф.

Клайпедський університет, Литва


FULL TEXT PDF (RUSSIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті аналізуються балтійські та слов’янські джерела, в яких згадується Лада (Lada) та інші форми цього теоніма. Зокрема, розглядається проблема автентичності Лади (Lada) в балтійському пантеоні на основі праць міфологів, фольклористів, етнографів, посилаючись на відомості з історії, лінгвістики, етнографії, фольклористики. Учені по-різному трактують джерела, в яких згадується Лада (Lada), а також варіативно оцінюють достовірність Лади (Lada) в балтійському пантеоні. Таким чином, на думку багатьох дослідників, божество вигадали самі літописці, але є також і ті, хто не сумнівається в автентичності Лади. Аналіз письмових джерел дозволяє стверджувати, що безпідставно говорити про поклоніння Ладі, Ладо, Леді серед балтів. Співвіднести Ладу (Ладона) із балтами можна лише в разі вільної компіляції письмових джерел, що приписуються слов’янам. Балтійські джерела свідчать тільки про наявність обрядів, під час яких співали пісні з повторюваними рефренами lado, laduto тощо. Зафіксована в балтійських і слов’янських писемних джерелах і фольклорі лексема lad- (різні форми) належить спільному шару балтійської і слов’янської лексики.

Ключові слова: міфологія, богиня Лада, балтійський пантеон, фольклор.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Aleknaitė, E. Religinė sintezė: Marijos ir pagoniškųjų deivių tapatumas / Eglė Aleknaitė // Šiaurės Atėnai. – Nr. 10 (644). – P. 15.
 2. Balys, J.Lietuvių kalendorinės šventės. Tautosakinė medžiaga ir aiškinimai / Jonas Balys. – Vilnius: Mintis, 1993.
 3. Balys, J. Raštai. T. I. / Jonas Balys. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,1998.
 4. Balkevičius, J. Latvių-lietuvių kalbų žodynas / Jonas Balkevičius, Jonas Kabelka. – Vilnius: Mokslas, 1977.
 5. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai.T. I–II. Sudarė Norbertas Vėlius. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996–2001.
 6. Brückner, A. Mitologia polska / А. Brückner // [In: Encyklopedii Polskij]. –Krakow, 1918.
 7. Daukantas S. Raštai. T. I. /Simonas Daukantas. –Vilnius: Vaga, 1976.
 8. Dlugossi, J.Historiae Polonicae. Cura et impensis A. Przezdziecki. T. I. / Dlugossi J. – Cracoviae, 1873.
 9. Dundulienė, P. Pagonybė Lietuvoje. Moteriškosios dievybės / Pranė Dundulienė. – Vilnius: Mintis, 1989.
 10. Dundulienė P.Senovės lietuvių mitologija ir religija / Pranė Dundulienė. – Vilnius: Mokslas, 1990.
 11. Jucevičius, L. Raštai / Liudvikas Adomas Jucevičius. – Vilnius: Valst. grožinės lit. l-kla, 1959.
 12. Karaliūnas S. Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose. T I. / Simas Karaliūnas. –Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004.
 13. Klimka, L.Senovės dievai ir mitinės būtybės / Libertas Klimka. – Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2003.
 14. Laurinkienė, N. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose / Nijolė Laurinkienė. –Vilnius: Vaga, 1990.
 15. Laurinkienė, N. Žemyna ir jos mitinis pasaulis / Nijolė Laurinkienė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.
 16. Lebedys, J.Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime / Jurgis Lebedys. –Vilnius: Mokslas, 1976.
 17. Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX.– Vilnius, 1968 – 2002.
 18. Lietuvių mitologija. T. I. Parengė Norbertas Vėlius. – Vilnius: Mintis, 1995.
 19. Mansikka, V. J. Die religion der Ostslaven. T. I./V. J. Mansikka. –[in:] F. F. Communications. Nr. 43. Helsinki, 1922.
 20. Narbutas, T.Lietuvių tautos istorija. T. I. / Teodoras Narbutas. – Vilnius: Mintis, 1998.
 21. Poška, D. Raštai / Dionizas Poška. – Vilnius: Valst. grožinės lit. l-kla, 1959.
 22. Prätorius, M. Deliciae Prussicae <…> / M. Prätorius. – Berlin, 1871.
 23. Stanevičius, S. Raštai / Simonas Stanevičius. – Vilnius: Vaga, 1967.
 24. Stryjkowski, M. Kronika polska, litewska, žmódzka i wszystkiej Rusi / M. Stryjkowski.– Warszawa.
 25. Šeškauskaitė, D.Erotika tautosakoje / Daiva Šeškauskaitė. – Kruenta, 2011.
 26. Šeškauskaitė, D.Sutartinės – senovinės apeiginės giesmės / Daiva Šeškauskaitė. – Kaunas: Dakra, 2011.
 27. Urbanszyk, S.Religia poganskich slowian / Stanislaw Urbanczyk. – Krakow, 1947.
 28. Vėlius, N. Apie lietuvių sutartinių priedainio lado semantiką / Norbertas Vėlius [in:] Tautosakos darbai. IX (XVI). – Vilnius, 1998.
 29. Wołonczevskis, M. Žemaitju wiskupiste. T. II. Arasze k. Motiejus Wołonczevskis. Vilniuj / Motiejus Wołonczevskis. – Vilnius, 1848.
 30. Аничков, Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. От обряда к песне. T. I. / Евгений Васильевич Аничков. –СПб.: Тип. Имп. АН, 1903.
 31. Афанасьев, А. Н. Древо жизни / Александр Николаевич Афанасьев. – М. : Современник, 1983.
 32. Beлюс, H.О семантике припева lado в литовских сутартинес / Hopбepтac Beлюс // В кн.:Балтославянские исследования. – T. XIV. – М.: Индрик, 2000.
 33. Гальковский, Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси: Т. 1. / Николай Михайлович Гальковский. – Харьков: Епарх. тип., 1916.
 34. Иванов, B. B. Cлавянские языковые моделирующие семиотические системы / B. B. Иванов, В. Н. Топоров. – М.: Hayкa, 1965.
 35. Колева, T. A.Болгары / T. A. Колева // Календарные обычаии обряды в странах зарубежной Европы XIX – начало XX в. Зимние праздники. – М.: Hayкa, 1973.
 36. Миролюбов, Ю. Сакральное Руси / Юрий Миролюбов. – М.: Золотой Век, 1996.
 37. Мифы народовмира: Т. I–II / гл. ред. С. А. Токарев.– М.: Советская энциклопедия, 1997.
 38. Никольский, Н. М. Происхождение белорусской свадебной обрядности /Николай Михайлович Никольский. – Минск: Изд-во АН БССР,1956.
 39. Полное собрание pусских летописей : T. II. – СПб., 1843.
 40. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян / Борис Александрович Рыбаков. – М.: Наука, 1980.
 41. Фасмер, М. Этимологический словaрьрусского языка: Т. I–IV / Mакс Фасмер. – М.: Прогресс, 1986 – 1987.
 42. Этимологический словaрь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. – Т 1 : XXXIV. – М.: Наука, 1974–2008.