Латинськомовна психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти

Гриценко Світлана Павлівна

канд. філол. наук, доц.,

Чухно Юлія Василівна,

студ.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 188-193Pdf

У статті розглядається історія становлення латинськомовних психіатричних термінів, їх мотивація, способи творення, формальна та семантична структура.

Ключові слова: термін, термінологія, спосіб словотвору, словотвірний тип, опосередковані запозичення, термінологізація, вмотивованість, лексичне значення.

Гриценко С. П., канд. филол. наук, доц., Чухно Ю. В., студ.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Латиноязычная психиатрическая терминология: формальный и семантический аспекты

Рассмотрена история становления латиноязычных психиатрических терминов, их мотивация, способы образования, формальная и семантическая структура.

Ключевые слова: термин, терминология, способ образования, словообразовательный тип, опосредованные заимствования, терминологизация, мотивированность, лексическое значение.

Hrytsenko S. P., Ph. D., Associate Professor, Chukhno Y. V., Student

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Latin-Genesis Psychiatric Terminology: Formal and Semantical Aspects

The present paper addresses history of becoming of latin-genesis psychiatric terms, their motivation, methods of creation, formal and semantical structures.

Key words: term, terminology, method of creation, derivational type, mediate adoption, terminologization, motivation, lexical meaning.

 

Література:

 1. Будняк, Д. В. Полонизмы в современном украинском литературном языке : автореф. дис. … доктора филол. наук : 10.02.02 “Языки народов СССР. Украинский язык” / Д. В. Будняк. – К., 1991. – 56 с.
 2. Гнатишена, І. М. Сучасна німецька медична термінологія (аспекти етимології, структури та інтернаціоналізації) : дис. … канд. філол. наук :10.02.04 “Германські мови” / Гнатишена Ірина Михайлівна. – Чернівці, 1996. – 168 с.
 3. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Русский язык, 1976. – 1096 с.
 4. Деборин, А. М. Заметки о происхождении научных понятий и терминов / А. М. Деборин // Вопросы языкознания. – 1957. – № 4. – 12–13 с.
 5. Кожина, Г. М. Словника-довідника психіатричних термінів / Г. М. Кожина, Г. О. Самардакова, В. І. Коростій та ін. – Х. : ХНМУ, 2012, – 162 с.
 6. Новодранова, В. Ф. Латинские основы медицинской терминологии (именное словообразование) : дис. … доктора филол. наук : 10.02.19 “Теория языка”. – М., 1990. – 501 с.
 7. Петрух, Л. І. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : у 4-ох т. / Л. І. Петрух, І. М. Головко. – Львів : Нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Т. 1. – К. : ВСВ “Медицина”, 2012. – 704 с.
 8. Петрух, Л. І. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : у 4-ох т. / Л. І. Петрух, І. М. Головко. – Львів : Нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Т. 2. – К. : ВСВ “Медицина”, 2013. – 744 с.
 9. Самолисова, О. Поняття “термінологія” та деякі аспекти українського медичного термінотворення / О. Самолисова, А. Ніколаєва // Українська термінологія і сучасність. – Вип. VІ. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 201–204.
 10. Стоіменов, Й. А. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К. : МАУП, 2003. – 1200 с.
 11. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд.]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14