Лексико-семантична класифікація дієслів гносичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах

←2018. – Vol. 13

Коренькова Олександра Андріївна

аспірантка кафедри германських та східних мов

Міжнародний гуманітарний університет


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.123-133


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто поняття та лексико-семантичну класифікацію дієслів гностичного психічного стану на матеріалі сучасної української, німецької та англійської мов. Особлива увага приділяється виявленню наявності спільних та відмінних рис у семантиці дієслів гностичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах. Теоретична значущість дослідження полягає у встановленні поняття та лексико-семантичних особливостей дієслів гностичного психічного стану як окремого лексико-семантичного класу в кожній із вище зазначених мов, що може привести до подальшого розвитку досліджень лексики на позначення психічного стану. Для встановлення лексико-семантичної класифікації дієслів гностичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах, а також виявлення спільних та відмінних рис у мовах дослідження, у повному обсязі використано корпус словникової вибірки дієслів гностичного психічного стану на матеріалі репрезентативних тлумачних словників сучасної української, німецької та англійської мов. Отримані результати статичної обробки словникової вибірки використовувалися для встановлення ступеня продуктивності лексико-семантичних груп у кожній із мов дослідження. Проведений аналіз існуючих у літературі спроб створення класифікацій гностичних психічних станів у психології та дієслівної лексики на позначення гностичних психічних станів у лінгвістиці виявив відсутність конкретного впорядкування та опису усього обсягу понять“гностичний психічний стан” та “дієслово гностичного психічного стану”. Системний аналіз масиву наукових даних дав змогу надати власне тлумачення дієсловам гностичного психічного стану у роботі та описати особливості зазначеного класу дієслів на лексико-семантичному рівні в межах зіставного дослідження на матеріалі української, німецької та англійської мов.

Ключові слова: лексико-семантична класифікація, дієслова гностичного психічного стану, семантичний аналіз.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова, А. Р. «Лексические и семантические классы глаголов в немецком языке.» Автореф. дис. канд. филол. наук, Москва, 1988.
 2. Гордон, Е. Я. «Семантические особенности каузативных глаголов чувств в русском языке.» Русский язык. Теория и методика преподавания (Душанбе, Таджикский ГУ, 1980): 77-82.
 3. Ділай, І. «Когнітивні дієслова в лексико-семантичній системі англійської мови: історія та перспетиви дослідження.» ВісникЛьвівського університету. Серія «Іноземні мови» 22 (2014): 28-37
 4. Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека (СПб., Питер, 2005), 412.
 5. Кубрякова, Е. А. Части речи в ономасиологическом освещении(Москва, Изд-во ЛКИ, 2008б),
 6. Кумейко, Т. А. «Субстанціальні характеристики дієслів інформаційної діяльності.» Філологічні науки, кн. 2(2013): 221-224.
 7. Кушлик, О. П. Параметри словотвірної парадигми відприкметникових інхоативних дієслів на позначення внутрішнього стану суб’єкта в українській мові.» Лінгвістичні дослідження 36(2013): 93-102.
 8. Левитов, Н. Д. О психических состояниях человека (Москва, 1964).
 9. Леонова, А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека (Москва, 1984).
 10. Мясищев, В. Н. «Психические состояния и отношения человека.» Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М.Бехтерева 1-2 (1966).
 11. Навроцька, Н. А. «Дієслова, які виражають психоемоційний стан особи в англійській, німецькій, іспанській та українській мовах.» Science and Education a New DimensionPhilology I(3), Issue13 (2013): 84-86.
 12. Падучева, Е. В. Динамические модели в семантике лексики (Москва, Языки славянской культуры, 2004),
 13. Селиванова, М. Ю. «Синтаксические конструкции с каузативными глаголами и их смысловое предназначение.» Автореф. дис. канд. филол. наук, Нижний Новгород, 2005.
 14. Сосновикова, Ю.Е. Психические состояния человека, их классификация и диагностика (Горький, 1975).
 15. Ступак, І. В. «Структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах.» Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження, т.6 (Донецьк, ДонНУ, 2011),
 16. Ханикіна, Н. В. «Мотиваційна основа дієслів на позначення фізичного і психічного станів суб’єкта в українській та угорській мовах.» (Дис. канд. філол. наук,Київ, 2017),
 17. Chi-Hang, Cheung Candice, Larson Richard K. «Psych verbs in English and Mandarin.» Nat Lang Linguist Theory. Springer Science+Business Media (Dordrecht, 2014),
 18. Engelberg «The argument structure of psych-verbs: A quantitative corpus study on cognitive entrenchment.» Constructional Approaches to Argument Structure in German, eds. Hans Boas & Alexander Ziem (Boston, Berlin, De Gruyter Mouton, 2014).
 19. Kutscher Silvia. Kausalität und Argumentrealisierung. Zur Konstruktionsvarianz bei Psychverben am Beispiel europäischer Sprachen(Tübingen, Max Niemeyer Verlag. 2009), 178.