ЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ І ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ У ДИСКУРСИВНОМУ ВИМІРІ

←2019. – Vol. 15

Просяник Оксана Петрівна  
д.філол.н., доцент
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.222-234


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті здійснено спробу розрізнення понять наукової теорії та наукової концепції як функціональних компонентів наукового дискурсу. Обидві форми наукового знання трактуються як цілісні системи наукової інформації, що базуються на логічно аргументованих чи емпірично доведених відомостях раціонального характеру. Принципова відмінність між теорією й концепцією вбачається в їх функціональній та прагматичній спрямованості. Теорія розуміється як логічно систематизована наукова інформація предметного характеру, а концепція – як методологічно організована наукова інформація світоглядно-суб’єктного плану. Автор пропонує трактувати концепцію як ієрархічно вищий та більш значущий дискурсивний рівень організації наукового знання, оскільки внутрішня цілісність та зовнішня компатибільність наукових теорій цілком залежить від їх дискурсивної узгодженості у межах єдиної концепції. Формування концепції має виразний дискурсивний характер, оскільки концепції постають у науково-світоглядній інтеракції поглядів. У свою чергу, ядром кожної наукової концепції автор вважає методологію та методологічні засади, котрі роблять її цілісною. Оцінка будь-якої лінгвістичної теорії повинна базуватись на з’ясуванні методологічної суті наукової концепції, у межах якої дана теорія була створена.

Ключові слова: лінгвістичний, концепція, теорія, дискурсивний, методологія.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: учебник для студентов гуманитарных вузов и аспирантов (Москва: Аспект Пресс), 1995.
 2. Березин, В. М. Теория массовой коммуникации. Тексты ввод. лекций (Москва: Изд-во РУДН), 1997.
 3. Даниленко, В. П. Общее языкознание. Курс лекций (Иркутск: Изд-во Иркутского государственного ун-та), 2003.
 4. Демьянков, В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века. В Язык и наука конца 20 века, 239–320 (Москва: Институт языкознания РАН), 1995.
 5. Дехнич, О. В. «Концептуальная теория метафоры: «за» и «против», Когнитивные исследования языка 30 (2017): 112–115.
 6. Зеленько, А. С. Загальне мовознавство (Київ: Знання), 2010.
 7. Землянова, Л. М. Современная американская коммуникативистика: теоретические концепции, проблемы, прогнозы (Mосква: Изд-во МГУ), 1995.
 8. Иванова, Л. П. Курс лекций по общему языкознанию (Киев: Освіта України), 2006.
 9. Красных, В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. Курс лекций (Москва: ИТДГК «Гнозис»), 2001.
 10. Лебединский, С. И. «Коммуникативная лингвистика. Обзорные лекции.» Homepage, Лебединский С. И., https://fir.bsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=304&catid=63 [11.02.2020].
 11. Лещак, О. В. «Методологические основы функционального исследования языковой деятельности (на материале славянских языков)» Дис. д. філол. наук, Тернополь, 1997.
 12. Мельников, ГП. «Принципы и методы системной типологии языков» Автореф. дисс. д. филол. наук, Москва, 1989.
 13. Михалев, А. Б. Общее языкознание. История языкознания: Конспект-справочник (Москва: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М), 2004.
 14. Немченко, В. И. Введение в языкознание: учебник для вузов (Москва: Дрофа), 2008.
 15. Неретина, С. С., Огурцов А. П. Концепция, в: Новая философская энциклопедия, доступ: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/КОНЦЕПЦИЯ [11.02.2020].
 16. Просяник, О. П. «Наукова концепція Ф. де Соссюра: досвід реінтерпретації» Дис. д. філол. наук, Київ 2018а.
 17. Просяник, О. П. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції: монографія (Харків: Харківське історико-філологічне товариство), 2018б.
 18. Ревзина, О. Г. «Лингвистика XXI века: на путях к целостности теории языка». Критика и семиотика (7) 2004: 11–20.
 19. Семчук, Л. А., Янчий А. И. Возрастная психология (Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы), 2006, http://ebooks.grsu.by/semchuk/index.htm [11.02.2020].
 20. Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации: учебное пособие (Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А.), 2002.
 21. Сусов, И. П. Введение в языкознание (Москва: Восток Запад), 2006.
 22. Филин, С. Концепции современного естествознания: конспект лекций, в: Библиотека Гумер, https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/filin/index.php [11.02.2020].
 23. Xюбнер, К. Критика научного раз ума (Москва: ИФРАН), 1994.
 24. ШвыревБ. С. «Теория.» Новая философская энциклопедия, https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ТЕОРИЯ [11.02.2020].