ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСУАЗИВНИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

←2019. – Vol. 15

Карпова Катерина Сергіївна
к.філол.н., асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.84-105


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Прикметною ознакою нашого часу є те, що сучасна сфера рекламної комунікації являється ключовим каналом, який поєднує виробника та споживача, відтак саме реклама відіграє важливу роль у створенні та підтримці іміджу певної компанії чи бренду. Сьогодні всесвітньо відомі корпорації демонструють неабияке зацікавлення проблемами довкілля, намагаються привнести у свою корпоративну культуру ознаки екологічної освіченості, а також залучають креативних бренд менеджерів, які, у свою чергу, створюють такі переконливі рекламні кампанії товарів та послуг, що націлені на споживачів, якіпереймаються питаннями захисту та збереження навколишнього середовища. Відтак, статтю присвячено розгляду комунікативних стратегій і тактик, які використовуються як механізм переконання в англомовному рекламному дискурсі. Лінгвістичний аналіз явища мовленнєвого впливу з метою досягнення персуазивного ефекту здійснюється на матеріалі рекламних повідомлень екологічних товарів. Основними методами дослідження обрано контент аналіз, лексико-семантичний та інтерпретативний аналіз. У результаті проведеного лінгвістичного експерименту виділено та проаналізовано наступні комунікативні стратегії, які володіють значним персуазивним потенціалом у рекламному дискурсі: стратегія привернення уваги до товару чи послуги, які рекламуються; стратегія створення позитивного іміджу; стратегія оцінки та стратегія інтимізації. Окрім того, вивчено певні лінгвістичні тактики та прийоми, задіяні у процесі реалізації вищезазначених комунікативних стратегій.

Ключові слова: мовленнєвий вплив, переконання, рекламний дискурс, реклама екологічних товарів, комунікативна стратегія, комунікативна тактика.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабире, О. В. «Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики». Автореф. дис. канд.філол.наук. Київ, 2014. 20с.
 2. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику. (Москва, Эдиториал УРСС, 2003), 360.
 3. Бацевич, Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. (Київ, Академія, 2009), 376.
 4. Бєлова, А. Д. «Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики».Мовні і концептуальні картини світу. 10 (2004): 11-16.
 5. Бєлова, А. Д. «Визуализация товаров в современной рекламе как составная креолизации коммуникативного пространства».Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи.(2012): 42-50.
 6. Бугаева, И. В. «Особенности восприятия невербальных компонентов рекламы в условиях межкультурной коммуникации».Язык и текст. 5(2) (2018): 65-69.
 7. Васильев, Л. Г. «К параметрам лингво-аргументативного исследования речевого воздействия». Studia Linguistica 8 (2014): 274-280.
 8. Зирка, В.В. Манипулятивные игры в рекламе: лингвистический аспект (Москва, Либроком, 2014), 260.
 9. Голоднов, А. В. «Персуазивность как универсальная стратегия текстообразования в риторическом метадискурсе (на материале немецкого языка)». Автореф. дисс. д-ра. филол. наук (СПб, 2011), 42.
 10. Горошко, О., Полякова, Т. «Персуазивність у жанрі твіттінг в англомовному політичному дискурсі». Психолінгвістика 24 (2) (2018): 29-46.
 11. Горячев, А. А. «Моделирование речевого воздействия в рекламной коммуникации». Дисс. канд. филол. наук (СПб, 2010), 296.
 12. Дридзе, Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии (Москва, Наука, 1984), 232.
 13. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием. Век ХХІ (Москва, Алгоритм, 2015),78.
 14. Котлер, Ф. Основы маркетинга (Москва, Бизнес-книга. ИМА-Кросс Плюс, 1995), 702.
 15. Кохтев, Н. Н. Реклама: искусство слова (Москва, Изд-во МГУ, 2004), 93.
 16. Кузьмина, О. Г. «Формирование имиджа бренда в интернет-пространстве: социолингвистические и социально-психологические технологии». Вопросы теории и практики журналистики.4 (4) (2015): 431-440.
 17. Кутуза, Н. В. «Переконання та сугестія: диференціація різновидів комунікативного впливу», http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/ 20feb2018/ 5.pdf, (Дата обращения: 15.02.2018).
 18. Ламбен, Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива (СПб, Наука, 1996). 589.
 19. Лебедев-Любимов, А. Н. Психология рекламы (СПб, Питер, 2002), 368.
 20. Леонтьев, А. А. «Психолингвистика в рекламе». Вопросы психолингвистики (2006): 7-25.
 21. Мартынюк, А. П. «Когнитивно-коммуникативный инструментарий анализа речевого воздействия». Science and Education a New Dimension. Philology 15 (68) (2015): 67-74.
 22. Попова, О. В. «Вербальна versus невербальна складова у рекламному дискурсі». Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» 153 (2017): 292-298.
 23. Попова, Е. C. «Структура манипулятивного воздействия в рекламном тексте». Языкознание (2002): 276-288.
 24. Солодовникова, А. Н. «Современная социальная реклама: способы воздействия на адресата». Автореф. дисс. канд. филол. наук (Саратов, 2013), 22.
 25. Стернин, И. А. Введение в речевое воздействие. (Воронеж, Полиграф, 2001), 252.
 26. Сэндидж, Ч., Фрайбургер, В., Ротцолл, К. Реклама. Теория и практика (Москва, Прогресс, 1989), 630.
 27. Феофанов, О. А. Реклама: новые технологии в России (СПб, Питер, 2000), 377.
 28. Формановская, Н. И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения (Москва, Институт русского языка, 1998), 292.
 29. Belova, A. D. «Multimodality in the Advertising of World Best Brands». Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи (2018): 44-50.
 30. Borchers, A. Persuasion in the Media (Waveland Pr. Inc., 2012), 471.
 31. Cook, G. The Discourse of Advertising (London, Routledge, 2003), 250.
 32. Dijk, van T., Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension (NewYork, AcademicPress, 1983), 418.
 33. Gass, R., Seiter, J. Persuasion: Social Influence and Compliance Gaining (New York, Routledge, 2018), 470.
 34. Hyland, K. «Persuasion and Context: the Pragmatics of Academic Metadiscourse». Journal of Pragmatics 4 (1998): 437-455.
 35. Saul, J. D. «Political Manipulation, and Philosophy of Language». New Works on Speech Acts (2018): 360-384.
 36. Tanaka, K. Advertising Language. A Pragmatic Approach to Advertisements in Britain and Japan (London, Routledge, 1994), 186.

  Джерела ілюстративного матеріалу

 37. Hodgson S. Green Brands: Eco-friendly Companies to Learn from (2019), https://fabrikbrands.com/eco-friendly-companies/
 38. Kovacevic A. 3 Ideas for Eco-friendly Promotional Product Campaigns (2019), https://blueandgreentomorrow.com/features/3-ideas-for-eco-friendly-promotional-product-campaigns/
 39. Egan M. Ecomagination Ten Years Later: Proving that Efficiency and Economics Go Hand-in-hand (2019), https://www.ge.com/reports/ ecomagination-ten-years-later-proving-efficiency-economics-go-hand-hand/
 40. About Ecouture (2019), https://ecouture.com/om-ecouture/
 41. What is a Carborexic (2019), https://www.wisegeek.com/what-is-a-carborexic.htm
 42. Lennard N. Ecocide should be Recognized as a Crime against Humanity, but We can’t wait for the Hague to judge (2019), https://theintercept.com/ 2019/09/24/ climate-justice-ecocide-humanity-crime/
 43. Five Tips for an Eco-friendly Advertising and Marketing Campaign (2019), https://www.bloomads.com/blog/5-tips-for-an-eco-friendly-marketing-campaign/
 44. Jagyasi P. Inspiring Advertisement of Eco-friendly Products Ideas (2019), https://drprem.com/business/9-inspiring-advertisement-of-eco-friendly-products-ideas
 45. Our Environmental Policy (2019), https://www.lushusa.com/stories/ article_our-environmental-policy.html
 46. Our Story (2019), https://www.peopletree.co.uk/about-us
 47. Keurig Dr. Pepper (2018), http://www.keuriggreenmountain.com/en/ Sustainability/Overview.aspx
 48. Green Toys – Our Story (2018), https://www.greentoys.com/pages/our-story#4?show=content
 49. Silicone: the Safe Alternative to Plastic (2016), https://www.stasherbag.com/ pages/ materials
 50. I Support Sustainable Luxury (2015), http://nadechedezwart.com/i-support-sustainable-luxury/
 51. How does Saving Energy Help the Environment (2015), https://www.saveonenergy.com/learning-center/energy-saving-tips/how-does-saving-energy-help-the-environment/