ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНИЙ СТАТУС ЗНАКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СЛОВ’ЯНСТВА

←2019. – Vol. 15

Охріменко Тетяна Володимирівна
к.філол.н., доцент
Київський національний лінгвістичний університет


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.195-208


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті здійснено спробу лінгвокультурного та лінгвосеміотичного аналізу вербалізації знаків грошової культури слов’янства, які закорінено у ментальних процесах людства та семіосфері усієї культури, представлено категоріями абстрактно-понятійного, наукового мислення із синкретичним семіотичним статусом та водночас матеріальними носіями соціокультурної інформації, відображено у мові головно економіко-соціальним терміном «знак вартості», етико-аксіологічним визначенням «знак цінності», історично обумовленою метонімією «знак золота» й похідним утворенням «знак грошей» як «знаком знаку». Продемонстровано лінгвоконцептуальний статус грошових знаків у межах концептосфери грошових відносин, яка знаходиться під впливом англо-американської мовно-ментальної традиції із рисами антропоморфізації і сакралізації матеріального та включає базовий концепт ГРОШІ із суперечною аксіологією, універсальний протоконцепт БАГАТСТВО у кореляції з іншими концептами та лінгвокультурними типажами, що відбивають грошову культуру слов’янства: ПРАЦЯ / РОБОТА / ТРУД, ЧАС, ВЛАСНІСТЬ / МАЙНО, ВЛАДА, ЗДОРОВ’Я, ТОРГІВЛЯ, ПОСЛУГА, КУПІВЛЯ VS. ПРОДАЖ, ШЛЯХЕТНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, ДОВІРА, СИЛА, СЛАВА, ЩАСТЯ, СВОБОДА / ВОЛЯ VS. НЕВОЛЯ, ЗЛОЧИН, ГРІХ, ХАБАРНИЦТВО, ОБМАН, НЕБЕЗПЕКА, із концептами сучасності ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, ЛІДЕРСТВО, ПАРТНЕРСТВО VS. КОНКУРЕНЦІЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, РИЗИК, УСПІХ, АМЕРИКА, ЄВРОПА, ДОЛАР, ЄВРО, також із лінгвокультурними типами ДІЛОВА ЛЮДИНА / КУПЕЦЬ, ПІДПРИЄМЕЦЬ, БІЗНЕСМЕН та трансцендентно у діадах СВОЄ VS. ЧУЖЕ, ДОБРО VS. ЗЛО, ДОЛЯ VS. НЕДОЛЯ, ВЕРХ VS. НИЗ, БОГ VS. ДИЯВОЛ, ЖИТТЯ VS. СМЕРТЬ.

Ключові слова: знак культури, грошовий знак, лінгвокультурний концепт, концептосфера грошових відносин.


ЛІТЕРАТУРА

 1. АгарковаН. Э. «Деньги Антология концептов: в 2-х тт. Т. 2, под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина (Волгоград, Парадигма, 2005): 73-84.
 2. Байбурин, А. К. «Семиотический статус вещей и мифология Материальная культура и мифология (1981): 215-226.
 3. БогдановаЛ. И. «Время и деньги как ценности в русской лингвокультуре Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» (2013): 152-157.
 4. БогинГ. И. «Проницаемость знаковых систем, репрезентирующих разные менталитеты Знак. Символ. Образ IV (1999): 27-32.
 5. ГолубовськаІ. О. Етнічні особливості мовних картин світу: Монографія, 2-е вид., випр. і доп. (Київ, Логос, 2004), 284.
 6. ЖайворонокВ. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник (Київ, Довіра, 2006), 703.
 7. ЗубковаВ. Я. «Пунктуальность Антология концептов (Москва, Гнозис, 2007): 155-164.
 8. ИвановВ. В., ТопоровВ. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период) (Москва, Наука,
  1965), 247.
 9. КарасикВ. И., КрасавскийН. А., СлышкинГ. Г. Лингвоконцептология: учеб. пособие (Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2014), 104.
 10. ЛакоффДж., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем, пер. с англ.; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова (Москва, Едиториал УРСС, 2004), 256.
 11. ЛотманЮ. М. Семиосфера (СПб., Искусство – СПБ, 2000), 704.
 12. МазаракиА. А. Торговля. Деньги. Менталитет: Монография (Киев, Книга, 2006), 632.
 13. МамардашвилиМ. К. Необходимость себя (Москва, Лабиринт, 1996), 432.
 14. МоррисЧ. У. «Основания теории знаков Семиотика: Семиотика языка и литературы (1983): 37-89.
 15. НазароваО. В. «Концепт «деньги» в пространстве современной культуры: опыт междисциплинарного исследования.» Автореф. дисс. канд. культурологии (Саранск, 2018).
 16. Падучева, Е. В. «Метафора и её родственники.» Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура (Москва, Языки славянской культуры, 2004): 187-204.
 17. Пирс Ч. С. «Что такое знак?.», пер. с англ. А. А. Аргамаковой. Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология 3 (7) (2009): 88-95.
 18. РуснакК. С. «Вербалізація та кореляція концептів ГРОШІ і БАГАТСТВО в дискурсі української преси (друга половина XX – початок XXI століть) Автореф. дис. канд. філол. наук (Харків, 2014).
 19. СелівановаО. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник (Полтава, Довкілля-К, 2008), 712.
 20. СлухайН. В. «Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології.» (Київ, ВПЦ «Київський університет», 2005), 167.
 21. СорокинЮ. А. «Лингвокультурология, лакунология, соматология и их априорная взаимосвязь (попытка расширения понятийного аппарата) Стил [Международный журнал] 8 (Београд, 2009): 99-105.
 22. СоссюрФ. де. Курс общей лингвистики, ред. Ш. Балли и А. Сеше; пер. с франц. А. Сухотина. Де Мауро Т. Биографические и критические заметки о Ф. де Соссюре; примечания, пер. с франц. С. В. Чистяковой; под общ. ред. М. Э. Рут (Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 1999), 432.
 23. СтрукО. В. «Асоціативне поле концепту «гроші» Науковий вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки 16: Філологічні науки. Мовознавство (2009): 98-101.
 24. ФедянинаЛ. И. «Деньги как объект лингвистического исследования / Л. И. Федянина Когнитивная лингвистика: новые парадигмы и новые решения 15 (2011), 896 (Серия «Концептуальные исследования».
 25. ФилипповаН. П. «Семиотические аспекты региональной культуры / Н. П. ФилипповаИзвестия Российского государственного педагогического университета (2007): 213-216.