ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ЗАСОБИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ У ФЕМІНОЦЕНТРИЧНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Анастасія Олександрівна Винник
студентка 6 курсу
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.20.22-31


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена вивченню лінгвопрагматичних засобів самоідентифікації сучасної жінки у феміноцентричному англомовному кінодискурсі (перекладознавчий аспект). Ґендерні відносини присутні в мові у вигляді культурно зумовлених стереотипів, що накладають відбиток як на процес вербалізації залежно від ґендерної приналежності особистості, так і на процес її мовної соціалізації. У процесі вербалізації образ персонажа стає категорією мовної свідомості, з якої він входить у нові асоціативні зв’язки.
У теорії ґендеру кожній із статей приписується набір певних ролей у суспільстві, а також особистих якостей, які відіграють важливу роль у створенні прототипу чоловічого та жіночого у суспільній та індивідуальній свідомості. В аналізованих кінотекстах виявлено низку лексичних протиставлень, які є своєрідною проєкцією ґендерних опозицій – тобто, опозицій стереотипних уявлень у тому, що є маскулінність (чоловік) і що є фемінність (жінка). Цікаво, що стереотипні уявлення про ґендер, що існують у мові у формі опозицій, в аналізованих кінотекстах практично не представлені експліцитно. В основному вони реалізуються в імпліцитній, асоціативній (тобто більш–менш прихованій) формі.
Матеріалом аналізу в роботі послужив художній фільм, що розповідає про життєвий та кар’єрний шлях Коко Шанель. Фільм “Coco Chanel” та фільм “Sex and the City”, який зображує жіночу дружбу між чотирма подругами. Наявність ґендерної складової в кінотексті залежить від використання певних мовних засобів, які можуть посилювати або послаблювати дихотомію «чоловіче / жіноче». Застосування у дослідженні загальних критеріїв аналізу англійських мовних засобів дозволяє виявити особливості мовної реалізації сучасних ґендерних моделей поведінки.
Саме тому, дослідження жіночності включає як опис стереотипів, пов’язаних із ними, так і засобів формального вираження цих стереотипів у мові в перекладацькому аспекті.


Ключові слова: ґендер, стереотипи, феміноцентричність, кінодискурс, само ідентифікація, перекладознавчий аспект.


ЛІТЕРАТУРА

1. Гридасова, О. «Кінодискурс як об’єкт навчання кіноперекладу.» Вісник Житомирського державного університету 2 (74) (2014): 102–107.
2. Кропінова, Т. «Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об’єкта.» Теорія і практика перекладу (2009): 407–411.
3. Лех, О., Кисилиця, Г. Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці та лінгвістиці ґендеру, http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Philologia/44919.doc.htm
4. Миронова, Н. «Ґендер у лінгвістиці. Чоловіча і жіноча мова.» Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство (2004), 521.
5. Пода, О. Ґендерні маркери в заголовках публікацій журналу «Радянська жінка» (друга половина 1940-х – 1980-ті рр.), http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ZPNDZP_2010_2_37
6. Сидоренко, Н. «Ґендерні детермінанти в інформаційній площині України.» Філософськоантропологічні студії 2001 (2001): 197–209.
7. Топчій, Л. «Ґендерна проблематика у мовознавстві.» Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Філологічні науки» 47 (2020): 103–110.
8. Aaltonen, S. Time-sharing on Stage: Drama Translation in theater and society (Philadelphia: Adelaid, 2000), 248.
9. Cameron, D. Language and Sexuality (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 264.
10. Goffman, E. «The Arrangement Between Sexes.» Theory and Society 4 (1977): 301–331.
11. Hird, M. «Gender’s nature: intersexuality, transsexualism and the “sex”/ “gender” binary.» Feminist theory 1 (3) (2000): 347–364.

Джерела ілюстративного матеріалу
12. Коко Шенель, http://baskino.me/films/biograficheskie/8132-koko-do-shanel.html
13. Секс у великому місті, http://sex-city-online.com/
14. Coco Chanel, https://www.youtube.com/watch?v=cRYurR4kbTo
15. Sex and the City (2008): TV-show / by D. Star, https://ororo.tv/ru/shows/sex-and-the-city#1-1