Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі

Сизонов Дмитро Юрійович

канд. філол. наук, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 389-392Pdf


У статті в контексті медіалінгвістичних досліджень розглядаються категорії медіатексту та медіадискурсу. Характеризуються критерії розрізнення основних категорій сучасного медіапростору не тільки в мовознавчому, а й культурологічному аспектах, подаються типи й види медіатексту та медіадискурсу в стилі масової інформації.

Ключові слова: медіатекст, медіадискурс, медіалінгвістика, медіапростір, стиль масової інформації.


В статье в контексте медиалингвистических исследований рассматриваются категории медиатекста и медиадискурса. Характеризуются критерии отличия основных категорий современного медиапространства как в языковедческом, так и культурологическом аспектах. Подаются типы и виды медиатекста и медиадискурса в стиле массовой информации.

Ключевые слова: медиатекст, медиадискурс, медиалингвистика, медиапространство, стиль массовой информации.


In the article in the context of medialinguistic research the categories of media text and media discourse are being considered. The criteria which distinguish the modern media space and in linguistic and cultural aspects are being looked upon. The types of media text and media discourse in the style of the mass media are being presented.

Key words: media text, media discourse, medialingvistic, style of mass media.


Література:

  1. Валгина Н. С. Теория текста / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2003. – 234 с.
  2. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная английская медиаречь / Т. Г. Добросклонская. – М. : Наука, 2008. – 264 с.
  3. Желтухина М. Р. О содержании дискурса масс-медиа / М. Р. Желтухина // Вісн. Луганського пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ, 2007. – № 11(128), Ч. 1. – С. 27–40.
  4. Засурский Я. Н. Медиатекст в контексте конвергенции / Я. Н. Засурский // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10: “Журналистика”. – 2005. – № 2. – С. 3–6.
  5. Прозоров В. В. Три рода современных СМИ: вопросы генеалогии / В. В. Прозоров // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов. – Волгоград, 2005. – С. 30–31.
  6. Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры (Динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ в.) : [научное издание] / С. И. Сметанина. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 383 с.
  7. Сизонов Д. Ю. Медична термінологія в мас-медіа: стилістичний потенціал : монографія / Д. Ю. Сизонов. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 195 с.
  8. Солганик Г. Я. К определению понятий “текст” и “медиатекст” / Г. Я. Солганик // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10: “Журналистика”. – 2005. – № 2. – С. 7–15.
  9. Чемеркін С. Г. Репрезентативність гіпертексту у функціонально-стильових різновидах української мови в Інтернеті / С. Г. Чемеркін // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – Вип. 19. – С. 111–116.
  10. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: [монографія] / Л. І. Шевченко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 498 с.