Метафорична номінація в кардіологічній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів)

←2017. – Vol.10

Харик Оксана Вікторівна

ст. лаборант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню явища метафоричної номінації в латинськомовній анатомічній термінології в галузі кардіології. Метафора відіграє особливу роль у процесах наукової номінації, вона не тільки називає об’єкт або явище, але допомагає також висвітлити невідоме через відоме. Тому метафора потрібна перш за все для того, щоб зробити думку доступною для інших людей, включити незнайомий об’єкт у процес мислення та пізнання. Насамперед це стосується об’єктів, про які немає чіткого уявлення, а тому існує потреба звернутися до термінів іншої сфери, щоб сформувати поняття про не зовсім зрозумілі об’єкти. Людина не може обійтися без метафори, що доведено результатами вивчення метафори в межах когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, культурології. Антропоцентрична парадигма у сучасних лінгвістичних дослідженнях передбачає різні аспекти відображення людського фактора в мові, відтак закономірним є звернення до метафоричних моделей, завдяки яким людина сприймає об’єкти навколишнього світу через різні види образних аналогій та асоціацій. У розвідці досліджено специфіку прояву метафоричної номінації в кардіології, визначено найпродуктивніші метафоричні моделі, проаналізовано особливості метафоричного моделювання, встановлено кількісне співвідношення метафоричних термінів у кардіології за різними типами метафоричних компонентів.

Ключові слова: метафора; метафорична номінація; метафорична модель; термінологічна одиниця.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Бражук Ю. Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів): дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Ю. Б. Бражук. − Київ, 2015. – 330 с.
  2. Зубкова О. С. Медицинская метафора и медицинская метафора термин в индивидуальном лексиконе (экспериментальное исследование)/ О. С. Зубкова// Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского гуманитарного университета. – 2010. − №1. – 140-145 с.
  3. Корнилов О. А. Языковая картина мира как отражение национальных менталитетов / О. А. Корнилов; 2 изд., исп. и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.
  4. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем/ Дж. Лакофф, Д. Джонсон// Теория метафоры; [Сборник]: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — 387-415 с.
  5. Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 26-51.

Список джерел ілюстративного матеріалу

  1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
  2. Вейсман А. Д. Греческо-русский словар/ [репринт V-го издания 1899 г.]. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2006. – 1370 с.
  3. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. – М.: «РУССКИЙ ЯЗЫК МЕДИА», 2008.
  4. Покровский В. И. Энциклопедический словарь медицинских терминов. – М.: Медицина, 2005. – 1591 с.
  5. Черкасов В. Г. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)/ В. Г. Черкасов, І. І. Бобрик, Ю. Й. Гумінський, О. І. Ковальчук. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 392 с.