Międzykulturowość u słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej

Bracki Artur

doktor habilitowany nauk humanistycznych  adiunkt, Uniwersytet Gdański

profesor, Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

2012.– Vol. 6/1 338-344Pdf


Niniejszy artykuł porusza problem sytuacji polilingwalnej w aglomeracji kijowskiej, a opiera się na wypowiedziach interesantów instytucji państwowych. Założenia teoretyczne to twierdzenie, że w obszarze aglomeracji kijowskiej fakt koegzystencji ludności wieloetnicznej i wielojęzycznej spowodował wytworzenie się niepowtarzalnej słowiańskiej przestrzeni polilingwalnej, w której można zaobserwować różne postawy językowe i różne typy mowy.

Słowa kluczowe: komunikacja międzykulturowa, Słowianie, kontakty językowe, interferencja językowa, polilingwizm, dyglosja


Статья затрагивает проблему полилингвальной ситуации в киевской агломерации и основывается на записанных высказываниях посетителей государственных учреждений. Теоретическое предположение изложено в утверждении, что в киевской агломерации факт сосуществования многонационального и многоязычного населения вызвал образование уникального славянского полилингвального пространства, где можно наблюдать различные типы языкового поведения и типы речи.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, славяне, языковые контакты, языковая интерференция, полилингвизм, диглоссия.


This article touches a problem of the polylingual situation in the Kiev agglomeration and it is based on the utterances of the public institutions’ visitors. Theoretical pre-condition is the assertion, that in the area of Kiev agglomeration the fact of coexistence of polyethnic and multilingual population entailed the formation of the unique polylingual slavonic space, in which different types of speech and language behaviour models coexist.

Key-words: interculture communication, Slaves, linguistic contacts, linguistic interference, polylingualism, diglossia.


Literatura:

 1. Брацкі А. Суржик – опис і визначення рамок явища / Артур Брацкі // Скарби культури – безсмертя нації. Серія “Студії з україністики” / За ред. Р. Радишевського. – К., 2007. – Т. VII. – С. 132–145.
 2. Залізняк Г. М.Масенко Л. Т. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Ганна Миколаївна Залізняк, Лариса Терентіївна Масенко. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. – 96 с.
 3. Масенко Л. Т. Мова і політика / Лариса Терентіївна Масенко. – К. : Соняшник, 2004. – 119 c.
 4. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Ярослав Радевич-Винницький. – Дрогобич : Видавнича фірма “Відродження”, 1997. – 360 с.
 5. Рябчук М. Лист до редакції / Микола Рябчук // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – Груд. – C. 165.
 6. Шерех Ю. Поза книжками і з книжок / Юрій Шерех ; упор. Р. Корогодський. – К. : Вид-во “Час”, 1998. – 456 с.
 7. Berutto G. On the Typology of Linguistic Reportoires (An Italo-Romance View) / Giorgio Berutto // Status and Function of Languages and Language Varieties / ed. Ulrich Ammon. – Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1989. – P. 551–560.
 8. Bracki A. (a) Międzykulturowość czyli różnokulturowość surżyka w ukraińskim i rosyjskim opisie naukowym zjawiska / Artur Bracki // Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza / red. Alicja Pstyga. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. – T. III. – S. 269–276.
 9. Bracki A. Surżyk – historia i teraźniejszość / Artur Bracki. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 273 s.
 10. Bracki A. (b) Trasianka i surżyk – dwie postacie interferencji językowej / Artur Bracki // Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe / red. Leonarda Dacewicz i Beata Edyta Dworakowska. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. – S. 13–20.
 11. Lipińska E. Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności / Ewa Lipińska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. – 147 s.
 12. Masenko Ł. Język i społeczeństwoWymiar postkolonialny / Łarysa Masenko ; przekł. i red. nauk. A. Bracki. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. – 197 s.
 13. Skowron-Nalborczyk A. Zachowania językowe imigrantów arabskich w Austrii / Agata SkowronNalborczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Dialog”, 2003. – 298 s.
 14. Wysoczański Wł. Ekologia języka jako dyscyplina heterogenicznego opisu języka / Włodzimierz Wysoczański // Biuletyn PTJ. – Warszawa : “Energeia”, 2000. – Nr. LV. – S. 63–76.