ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СЛІВ  У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

Мислива-Бунько Іванна Ярославівна, асп.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

2011.– Vol. 5 : 235-241pdf


У статті розглянуто основні чинники впливу на кількісне зростання складних слів (композитів, юкстапозитів, абревіатур) у мові сучасних газет. Серед екстралінгвальних факторів виділено соціально-економічні зміни, тенденція до глобалізації, комунікативна потреба тощо. До інтралінгвальних належать тенденції до економії мовних сил, до ускладнення, до регулярності, до аналогії. Наголошується на взаємодії цих факторів.

Ключові слова: мова газети, складне слово, екстралінгвальний чинник, інтралінгвальний чинник, композит, юкстапозит, абревіатура.


В статье рассмотрены основные факторы влияния на количественный рост сложных слов (композитов, юкстапозитов, аббревиатур) в языке современных газет. Среди экстралингвистических факторов выделены социально-экономические изменения, тенденция к глобализации, коммуникативная потребность и т.д. К интралингвистическим принадлежат тенденции к экономии языковых сил, к усложнению, к регулярности, к аналогии. Подчеркивается взаимодействие этих факторов.

Ключевые слова: язык газеты, сложное слово, экстралингвистический фактор, интралингвистический фактор, композит, юкстапозит, аббревиатура.


The article examines the main factors of influence on the quantitative growth of compound words (composites, acronyms) in the modern newspapers. Among the extralingual factors socio-economic changes are highlighted, the tendency towards globalization, intensification of communicative needs, etc. To intralingual factors belong tendency to minimize language efforts, tendency to complication, regularity, analogy. Emphasis on the interaction of these factors is maid.

Key words: language newspaper, compound words, extralingual factor, intralingual factor, composite, yukstapozyt and acronym.

Література:


  1. Клименко Н. Ф.Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: монографія / Ніна Федорівна Клименко, Євгенія Анатоліївна Карпіловська, Лариса Павлівна Кислюк. – К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.
  2. Клименко Н. Ф. Словотворча структура й семантика складних слів сучасної української літературної мови / Ніна Федорівна Клименко. – К.: Наук. думка, 1984. – 254 с.
  3. Словотвір сучасної української літературної мови / Відп. ред. М. А. Жовтобрюх. – К.: Наукова думка, 1979. – 406 с.
  4. Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 “Українська мова” / Олександр Анатолійович Стишов; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. – К., 2003. – 35 с.
  5. Стишов О. А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 7–21.
  6. Стишов О. А. Сучасне українське словотворення: основні тенденції розвитку // Мовознавчий вісник. Зб. наук. праць на пошану проф. К. Городенської з нагоди її 60-річчя. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 135–146.
  7. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. – [2-ге вид., переобл.]. – К.: Пугач, 2005. – 388 с.
  8. Турчак О. М. Активізація процесів розвитку оказіональної лексики в мові преси 90-х років ХХ століття // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 2003. – Вип. 9. – С. 309–315.