Мова поезії: у пошуках методики дослідження

Гливінська Леся Костянтинівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/1 63-66Pdf

У статті розглянуто методологічні принципи аналізу поезії як мовно-естетичного феномену.

Ключові слова: поетична мова, метод, кількісний аналіз, текстова домінанта.


В статье рассмотрены методологические принципы анализа поэтического языкотворчества.

Ключевые слова: поэтический язык, метод, количественный анализ, текстовая доминанта.


This article is devoted to the methodological principles of linguistic analysis of poetry.

Key words: poetic language, method, quantitative analysis, text dominant.


Література:

 1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста: учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности “Филология” / Л. Г. Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2000. – 534 с.
 2. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 256 с.
 3. Гливінська Л. К. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : монографія / Леся Гливінська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2006. – 227 с.
 4. Григорьев В. П. Поэтика слова (на материале русской советской поэзии) / В. П. Григорьев. – М. : Наука, 1979. – 344 с.
 5. Гуляк А., Науменко Н. Творча лабораторія як метафора письменницької праці / Анатолій Гуляк, Наталія Науменко // Українське мовознавство. – 2011. – Вип. 41/1. – С. 63–68.
 6. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Світлана Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с.
 7. Кацнельсон А. Поезія – мистецтво високе / А. Кацнельсон // Дніпро. – 1999. – № 12. – С. 132–140.
 8. Майков В. Н. Литературная критика. Статьи. Рецензии / В. Н. Майков. – Л. : Художественная литература, 1985. – 408 с.
 9. Перебийніс В. С. Частотні словники та їх використання / В. С. Перебийніс, М. П. Муравицька, Н. П. Дарчук. – К. : Наукова думка, 1985. – 204 с.
 10. Праведников С. П., Хроленко А. Т. В поисках методик исследования идиолекта / С. П. Праведников, А. Т. Хроленко // Идиолект : сб. науч. тр. – Курск : Изд-во КГВУ, 2000. – Вып. 1. – С. 4–14.
 11. Ставицька Л. О. Про характер взаємодії категорії індивідуально-поетичного стилю і літературної мови / Л. О. Ставицька // Мовознавство. – 1986. – № 4. – С. 61–65.
 12. Українська афористика Х–ХХ ст.; під заг. ред. Івана Драча та Володимира Черняка. – К. : Просвіта, 2001. – Т. 1. – 320 с. – (Класика світової афористики).
 13. Частотний словник сучасної української поетичної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mova.info.