МОВЛЕННЄВІ ТАКТИКИ В ЛАТИНСЬКІЙ ХУДОЖНЬО-МОВНІЙ ТРАДИЦІЇ (на матеріалі « Енеїди» Вергілія)

←2017. – Vol.10

Лефтерова Ольга Миколаївна

кандид. філол. наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена питанням дослідження комунікативних тактики та стратегій в латинській художньо-мовній традиції. На сучасному етапі аналіз комунікативної поведінки людини є важливим аспектом дослідження в контексті антропоцентричної лінгвістики. Комунікативні потреби мовця визначаються його комунікативними намірами, які, в свою чергу, впливають на вибір комунікативних стратегій і тактик всіх учасників комунікативного акту. Як наголошується в низці досліджень, комунікативна діяльність людини обов’язково обумовлюється і його моральними принципами. Оскільки мова відіграє визначальну роль у розвитку індивідуальності людини, вже античні ритори і філософи звертали увагу на роль мови в емоційному і соціальному розвитку особистості. Аналіз античного дискурсу є важливою ланкою в дослідженні комунікативних стратегій, оскільки саме в античному дискурсі сучасні науковці можуть віднайти як традиційне, так і нове, суголосне сьогоденню. Дослідження комунікативних тактик в тексті «Енеїди» Вергілія не тільки дозволяє схарактеризувати мовленнєву поведінку головних персонажів поеми, але й торкнутися питань їх психологічних характеристик.

Ключові слова: комунікативні тактики, стратегія, комунікативна культура, мовленнєва поведінка, комунікативний акт.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ворожбитова, А.А., Бернесева, О.Ю. Лингвориторическая организация психологопрагматического дискурса (на материaле популярних книжних серий о достижении успеха): монография / А. А. Ворожбитова, О. Ю. Бернесева. – 2.е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2014. – 197 с.
 2. Вергилий. Энеида. Полное издание в 1 т. / С введ., [предисл.] и коммент. Д. И. Нагуевского. Казань, 1891. – 906 с.
 3. Слухай, Н.В. Суггестия коммуникация: лингвистическое программирование поведения человека : учеб.-метод. пос. / Н.В. Слухай. – К. : ИПЦ “Киевский университет”, 2012. – 319 с.
 4. Снитко, Е. С. Коммуникативная стратегия поощрения и речевые тактики ее реализации [Электронный ресурс] / Е. С. Снитко // Русистика. – Вып. 7. – 2007. – Режим доступа: http://uapryal.com.ua/scientific-section/snitko-e-s-kommunikativnaya-strategiya [див. 02.02.2017].
 5. Психологический словар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=46 [див. 04.02.2016].
 6. Франкл, В. Теория и терапия неврозов: Введение в логотерапию и экзистенциальный анализ [Электронный ресурс] / В. Франкл / Пер. с нем. СПб.: Речь, 2001. – 234 с. – Режим доступа: http://www.krotov.info/lib_sec/21_f/fra/nkl_02.htm [див. 04.02.2016].
 7. Сartult. L’art de Virgile dans L’Eneide / Сartult. – Paris, 1926. – 181 р.
 8. Delille, J. (trad.), L’Énéide / J. Delille. – Т. 2. – Paris, 1804. – 354 р.
 9. Highet, G. The speeches in Vergil’s Aeneid / G. Highet. – Princeton NJ, 1972. – 589 р.
 10. Monti, R. C. The Dido Episode and the Aeneid / R. C. Monti. – Leiden, 1981. – 543 р.
 11. Perretéd, J. Virgile, L’Énéide, livres I-IV / J. Perretéd. – Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 2e éd, 1999. – 287р.
 12. Poschl, V. Die Dichtkunst Virgils / V. Poschl. – Wien, 1964. – 452 р.