МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Рімма Олександрівна Коваленко
студентка 6 курсу
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.20.45-56


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена вивченню мультимодальних засобів втілення емоційних концептів у сучасній англомовній дитячій літературі. Дослідження здійснено у контексті антропоцентричної лінгвістичної парадигми за допомогою методів лінгвокогнітивного аналізу. Емоційні концепти, що відображені у свідомості мовців за допомогою комбінації вербальних і невербальних засобів, аналізовано з урахуванням мультимодальної природи їх реалізації. Вибір матеріалу для дослідження зумовлений можливістю інтерпретації вербальних і невербальних компонентів у контексті комунікативних ситуацій. Використання корпусних методів дослідження дало змогу проаналізувати великий обсяг матеріалу, підвищити точність розрахунків та зробити висновки щодо мультимодальних засобів вираження емоційних концептів у сучасній англомовній дитячій літературі.
Дослідження виявили, що вербальні та візуальні елементи використовуються для ідентифікації приналежності персонажа до певної культури. Варіативність елементів візуального способу, таких як колір, шрифт, графічний знак, виявляється в конотації елементів текстового простору англійських коміксів або ж літератури. Вербальні елементи виконують інформативну, експресивну, апелятивну, контактовстановлюючу, ідентифікаційну, а також мислетворчу функції.
Мультимодальні тексти характеризуються комунікативною цінністю, забезпечуючи зв’язність повідомлення. Усі без винятку твори англомовної дитячої літератури є результатом мультимодальної комунікації між автором і читачем за допомогою вербальних і невербальних елементів, закодованих у знакових системах. Наявність полімодальних компонентів та їх функціональність визначають ідейну складову мультимодального тексту. Сутність вивчення англомовної ілюстрованої дитячої літератури як мультимодального тексту полягає у виявленні різних способів вираження поглядів, позицій, відношення чи фактів.
Перспектива дослідження мультимодальності полягає в тому, що використання сучасних технологій у передачі інформації зростає, а отже збільшується і варіативність модусів, дослідження яких надзвичайно важливо.

Ключові слова: емоційні концепти; мультимодальність; вербальний; інтерактивний; лінгвокогнітивний аналіз; комікс.


ЛІТЕРАТУРА

1. Бистров, Я. «Лінгвокогнітивний ракурс суб‟єктного дейксису в англомовному біографічному наративі: алгоритм аналізу.» Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія 15 (2) (2015): 28–31.
2. Івасишин, М. «Феномен мультимодальності у коміксах (на матеріалі англійської мови).» Одеський лінгвістичний вісник 9 (1) (2017): 75–79.
3. Baldry, A., Thibault, P. J. Multimodal Transcription and Text Analysis: A Multimedia Toolkit and Coursebook (London: Equinox, 2006), 58.
4. Beauvais, C. The mighty child: Time and power in children’s literature (Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015), 78.
5. Cohn, N. The visual language of comics: Introduction to the structure and cognition of sequential images (London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury ibbons A. Multimodality, Cognition, and Experimental Literature, 2012): 8–9.
6. Doonan, J. «The Modern picture book.» International Companion Encyclopedia of Children’s literature, P. Hunt, & S. Ray (Eds.) (London and New York: Routledge, 1996): 228–238.
7. Duncan, R., Taylor, M., & Stoddard, D. Creating comics as journalism, memoir and nonfiction (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016), 89.
8. Kress, G. & van Leeuwen, T. Reading images: The grammar of visual design (2nd ed.) (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), 175.
9. Kukkonen, K. Contemporary comics storytelling (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2013), 247.
10. Lemke, J. L. Multimedia Genres for Science Education and Scientific Literacy. Developing Advanced Literacy in First and Second Languages, ed. by Mary J. Schleppegrell, and M. Cecilia Colombi (2002), http://www.jaylemke.com/storage/ MultimediaGenres-Science-2002.pdf
11. Nodelman, P. «Illustration and picture books.» International Companion Encyclopedia of Children’s literature, P. Hunt, & S. Ray (eds.) (London and New York: Routledge, 1996): 110–121.
12. Painter, C., Martin, J., & Unsworth, L. Reading visual narratives: Image analysis in children’s picturebooks (UK: Equinox Publishing Ltd. 2012).
13. Petersen, R. Comics, manga, and graphic novels: A history of graphic narratives (Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: Praeger, 2011).
14. Sipe, L. «How picture books work: A semiotically framed theory of textpicture relationships.» Children’s literature in education 29 (2) (1998): 97–108.
15. Research on Multimodal Visual Narrative of Digital Interactive Picture Books.

16. Van Leeuwen, T. Introducing Social Semiotics (London: Routledge. 2005), 297.