Нанонаукові терміни atom / атом і molecule / молекула:  історичний аспект

Радзієвська Світлана Олександрівна, канд. філол. наук, доц.

Національний транспортний університет

2013.– Vol. 7 : 449-453Pdf


У статті розглянуто витоки нанонаукової термінології. Основні терміни нанонауки atom / атом і molecule / молекула як найперспективнішої науково-практичної галузі знань вперше виступають предметом дослідження у сучасній лінгвістиці. У роботі запропоновано аналіз нанонаукових термінів в історичному аспекті.

Ключові слова: нанонаука, нанонауковий термін, нанонаукова термінологія, терміносистема нанонауки, атом, молекула.


В статье рассматриваются истоки нанонаучной терминологии. Основные термины нанонауки atom / атом и molecule / молекула как наиболее перспективной научно-практической области знаний впервые выступают предметом исследования в современной лингвистике. В работе анализируются нанонаучные термины в историческом аспекте.

Ключевые слова: нанонаука, нанонаучный термин, нанонаучная терминология, терминосистема нанонауки, атом, молекула.


The article deals with the origin of the nanoscience terminology. The key nanoscience terms atom and molecule serve as the subject of the research. The paper suggests the historical review of the basic nanoscience terms.

Key words: nanoscience, nanoscience term, nanoscience terminology, nanoscience term system, atom, molecule.


Література:

  1. Демокрит Абдерский [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org.
  2. Карлсруе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org.
  3. Коптілов В. Теорія і практика перекладу / В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003. – 280 с.
  4. Левкипп (Leukippos) ок. 500 – 440 до н. э. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Leukippos.html.
  5. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура / В. М. Лейчик. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 256 с.
  6. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація : монографія / [І. С. Чекман, З. Р. Ульберг, В. О. Маланчук, Н. О. Горчакова, І. А. Зупанець]. – К. : Поліграф плюс, 2012. – 328 с.
  7. Непийко С. А. Физические свойства малых металлических частиц / С. А. Непийко. – К. : Наукова думка, 1985. – 248 с.
  8. Новичкова Л. М. Терминологические особенности перевода научно-технических текстов с немецкого языка на русский / Л. М. Новичкова. – М. : Всесоюзный центр переводов научно-технической литературы и документации, 1985. –145 с.
  9. Патон Б. Є. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти / Б. Є. Патон, В. Ф. Москаленко, І. С. Чекман, Б. О. Мовчан // Вісн. НАН України. – 2009. – № 6. – С. 18–26.
  10. Чекман І. С. Нанофармакологія / Іван Сергійович Чекман. – К. : Задруга, 2011. – 424 с.