Назви осіб за фахом “архітектура, будівництво” у трактаті Вітрувія “De architectura”

Олійник Люба Рудольфівна

асист.

Львівський національний університет імені Івана Франка

2016.– Vol. 9 : 78-83Pdf

Проаналізовано лексичні одиниці на позначення осіб за фахом “архітектура, будівництво”, що належать до однієї з лексико-семантичних груп архітектурно-будівельної лексики латинської мови. Досліджено словотвірну структуру, семантику та функціонування цих лексем в тексті трактату. Встановлено, що лексико-семантичну групу на позначення осіб за фахом у трактаті Вітрувія складають переважно більшості віддієслівні та відіменникові лексеми nomіnа agentis. Лексеми цієї групи утворюються шляхом деривації, словоскладання, запозичення та субстантивації.

Ключові слова: лексико-семантична група; архітектурно-будівельна лексика; назви осіб на позначення професії або роду заняття.

Олийнык Л. Р., асист.

Львовский национальный университет имени Івана Франко

Наименование лиц по специальности “архитектура, строительство” в трактате Витрувия “De architectura ”

Проанализированы лексические единицы для обозначения лиц по специальности «архитектура, строительство», принадлежащие к одной из лексико-семантических групп архитектурно-строительной лексики латинского языка. Исследована словообразовательная структура, семантика и функционирование этих лексем в тексте трактата. Установлено, что лексико-семантическую группу для обозначения лиц по специальности в трактате Витрувия составляют в подавляющем большинстве отглагольные и отсубстантивные лексемы nomіnа agentis. Лексемы этой группы образуются путем деривации, словосложения, заимствования и субстантивации.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа; архитектурно-строительная лексика; названия лиц для обозначения профессии или рода занятий.

Olijnyk Liuba, Assistant Professor

Lviv Ivan Franko National University

Nomination of People by Profession “Architecture, Construction” in Vitruvius’ Tractate “De Architectura”

Lexical units referring to people named by profession “Architecture, Construction” that belong to one of the lexical-semantic groups of the architecture and construction vocabulary in Latin are being analyzed. The morphological structure, the semantics and the functioning of these lexical items in the text of the tractate are examined. It was cleared out that lexical-semantic group for denotation of people by profession in Vitruvius’ tractate includes mainly verbal and substantive lexemes – nomina agentis. The formation of such lexical units involves processes of derivation, compounding, borrowing and substantivizing.

Key words: lexical-semantic group; architecture and construction vocabulary; names of people referring to professions.

Література:

 1. Гринев А.С. Сопоставительный анализ английской и русской архитектурной терминологии (На материале тематического поля «Теория и история архитектуры») : Дис. … канд. филол. наук / А.С. Гринев. – Москва, 2004. – 213 c.
 2. Думанська Л. Особливості архітектурних термінів (на матеріалі “Словника будівельної термінології” С.Булди) / Л. Думанська //Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – № 620. – Львів, 2008.– С.132-134.
 3. Кошлатий, О. Б. Становлення і розвиток сучасної української архітектурно -будівельної термінології / О. Б. Кошлатий // Будівництво України : Науково- виробничий журнал. – 2010. – № 2. – С. 46 -48.
 4. Олійник Л.Р. Архітектурна термінологія з формантом tio/sio (на матеріалі трактату Вітрувія «De architectura») / Л.Олійник // Матеріали міжнародної конференції «Мова і культура». – Вип. 6, т.V. част. 2. – Київ, 2003 – С. 240
 5. Олійник Л.Р. Архітектурні терміни і специфіка їх функціонування в трактаті Вітрувія «De architectura») / Л.Олійник // Матеріали міжнародної конференції «Мова і культура» – Київ, 2004, т.III. – С. 224
 6. Олійник Л.Р. Будівельна лексика трактату Вітрувія «De architectura» / Л.Олійник // Іноземна філологія. – Вип. 122. – Львів, 2010. – С.126-131
 7. Олійник Л.Р. Вербальна характеристика архітектора у трактаті Вітрувія “De architectura” / Л.Олійник //Іноземна філологія. – Випуск 127.Частина 1. – Львів, 2014. – С. 213-218.
 8. Письмиченко А. М. Сучасна будівельна термінологія в українській і російській мовах / А. М. Письмиченко // Мовознавство. – 1991. – № 6. – С. 46- 51.
 9. Чепіга І. П. Будівельна лексика староукраїнської мови (загальні поняття, будівельні матеріали, первинна обробка дерева, знаряддя праці) / І. П. Чепіга // Мовознавство. – 1982. – № 2. – С. 51-61
 10. Forcellini Ae. Totius Latinitatis Lexicon. Schneebergae, 1859. – 1887. – 346 р.
 11. Stolz F., Schmalz Lateinische Grammatik: Laut- und Formenlehre, Syntax und Stilistik. – 5-e Aufl . Munchen,1928. 924 s.

Стаття надійшла до редакції 12.11.2015.