Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття

Грицина Світлана Вікторівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/1 76-81Pdf


У статті здійснено комплексний аналіз основних процесів неологізації в староукраїнській літературній мові XVII ст., зумовлених екстралінгвальними чинниками, деталізується барокова неологія як один із виявів естетизації слова.

Ключові слова: староукраїнська літературна мова XVII ст., неологізм, неологізація, індивідуальноавторська неологія, запозичення, бароко.


В статье осуществлен комплексный анализ основных процессов неологизации в староукраинском литературном языке XVII в., обусловленных экстралингвальными факторами, детализируется барокковая неология как одно из проявлений эстетизации слова.

Ключевые слова: староукраинский литературный язик XVII в., неологизм, неологизация, индивидуально-авторская неология, заимствования, барокко.


The complex analysis of the fundamental trends of neologization in the old-ukrainian literary language of XVII century, caused by extralinguistic factors was made in the article and also the  baroque neology as manifestation of the word aesthetization was detailed.

Key words: the old-ukrainian literary language of XVII century, neologism, neologization, individualauthor’s neology, loanwords, baroque.


Список умовних скорочень назв джерел:

ІВ – Вишенський Іван. Твори / Іван Вишенський ; [пер. з книжної укр. мови В. Шевчука]. – К. : Дніпро, 1986. – 247 с.

СлУМ – Словник української мови XVI ст. – першої половини XVII ст. : у 28 вип. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича ; Д. Гринчишин та ін. (відп. ред.). – Львів, 1994 – 2006. Вип. 1–13.

УЛ – Українська література XVII ст. / за ред. О. В. Мишанича. – К : Наукова думка, 1987. – 596 с.

Література:

 1. Дем’янюк А. А. Композити в староукраїнській літературній мові кінця XVI – XVII ст.: структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти (на матеріалі поетичних текстів) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / А. А. Дем’янюк. – К., 2004. – 18 с.
 2. Калєтнік А. А. Неокласична неологія: лінгвістичний статус : [монографія] / А. А. Калєтнік. – К., 2008. – 304 с.
 3. Клименко Н. Ф. Неологізми у різних стилях сучасної української та новогрецької мов / Н.Ф. Клименко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових статей. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 388–394.
 4. Ковальов В. П. Словотвір художніх неологізмів / В. П. Ковальов // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 6. – С. 25–29.
 5. Колесникова Н. В. Лексичні неологізми в рекламі / Н. В. Колесникова // Вісник – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 77–78.
 6. Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація / Ж. В. Колоїз. – К. : Акцент, 2007. – 311 с.
 7. Ніка О. І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст. : [монографія] / О. І. Ніка. – К. : Київський національнй університет імені Тараса Шевченка, 2009. – 444 с.
 8. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української літературної мови : підр. для студ. гуманіт. спец. / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
 9. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : [підручник] / В. М. Русанівський. – К. : АртЕк. – 392 с.
 10. Русанівський В. М. Народження слова / В. М. Русанівський // Українське мовознавство. – 1974. – Вип. 2. – 93 с.
 11. Стишов О. А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) : [монографія] / О. А. Стишов. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.
 12. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1973. – 587 с.
 13. Хижняк З. І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 184 с.: іл.
 14. Чижевський Д. Український літературний барок : [нариси] / Д. Чижевський ; за ред. Л. Ушкалова. – Харків : Акта, 2003. – 460 с.