Античність як культурно-мовний арсенал глобалізації та науково-технічного прогресу

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

д-р філол. наук, проф.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

2014.– Vol. 8 : 11-12Pdf

У статті досліджується вплив античності (давньогрецької мови, латини) на лексику глобалізації.

Ключові слова: античність, глобалізація, запозичення, латинська мова.

Никитина Ф. А., д-р филол. наук, проф.

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, г. Киев

Античность как культурно-языковой арсенал глобализации и научно-технического прогресса

В статье исследуется влияние античности (древнегреческий и латинский языки) на лексику глобализации.

Ключевые слова: античность, глобализация, заимствования, латинский язык.

Nikitina F. O., Ph. D., Full Professor

National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

Antiquity as Cultural and Linguistic Arsenal of Globalization and Scientific and Technological Progress

The article investigates the influence of the antiquity (Greek and Latin languages) on the vocabulary of globalization.

Key words: antiquity, globalization, borrowings, Latin language.

Література:

  1. Нікітіна, Ф. О. Запозичення і переклад в умовах глобалізації / Ф. О. Нікітіна // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. – К. : Освіта України, 2013. – Вип. 23. – С. 60–63.
  2. Brűckner, A. Słownik etymologiczny języka polskiego / Aleksander Brückner. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970.
  3. La Rousse, P. Nouveau dictionnaire / Pierre La Rousse. – Paris, 1894.

Стаття надійшла до редакції 18.04.14