Номінативне поле субконцепту SANITAS в латинській мові

←2018. – Vol. 13

Милик Оксана Василівна

канд.філол.наук, викладач кафедри латинської та іноземних мов,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.203-214


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню номінативного поля субконцепту SANITAS в латинській мові, яке має комплексний характер внаслідок інтеграції у його складі лексико-семантичного поля, лексико-фразеологічного поля та синонімічного ряду. Проаналізовано сутність номінативного поля субконцепту SANITAS у системі мови, визначено його ядро, приядерну зону, ближню й дальню периферії; досліджено засоби вербалізації мікрополів прядерної зони субконцепту SANITAS та список мовних одиниць, які вербалізують концепт ЗДОРОВ’Я. Встановлено, що структура номінативного поля концепту ЗДОРОВ’Я складає ядерну та приядерну зони, що, в свою чергу, складаються з певних мікрополів, а також ближньої та дальньої периферій субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO. Семантичне поле субконцепту SANITAS побудовано за принципом семантичної близькості / віддаленості від інтегральної семи та частоти набуття певних значень іменем концепту. Визначено, що спільними для всіх трьох субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO є слоти «наявність певного стану здоров’я (соматичного / психічного)» та «процес надання здоров’я (соматичного / психічного)». Наголошено, що субконцепт SANITAS найповніше інтегрував семи концепту ЗДОРОВ’Я та його вербалізатори є провідними у процесах позначення стану соматичного та психічного здоров’я в мовній картині світу давніх римлян. Стаття робить внесок у розвиток теоретичних засад дослідження концептів на матеріалі давніх мов, а також у розроблення теоретичних аспектів лінгвоконцептології, лінгвокультурології, лінгвоаксіології;   надає підґрунтя для розуміння специфіки мислення і пізнання, світогляду та особливостей інтерпретації світу, що були притаманні  давнім римлянам.

Ключові слова: концепт, субоконцепт, SANITAS, здоров’я, номінативне поле.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Богданова, А. Г. «Когнитивная интерпретация единиц номинативного поляконцепта «вежливость» (на материале немецкого и русского языков).» Вестник Томского государственного университета 319 (2009): 11-15.
  2. Васильева,О. С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений (Москва, Издательский центр «Академия», 2001), 352.
  3. Дворецкий, И. Х. Латинско-русскийсловарь (Москва, Русский язык, 1976), 1088.
  4. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика (Мн., Тетра Системс, 2008), 272.
  5. Михайлова, Л. М. «Построение номинативного поля концепта «ГОВОРЕНИЕ» в современном английском языке.» Гуманитарные и социальные науки 5 (2008), доступ hses-online.ru/2008/05/10_02_04/5_6.pdf.
  6. Попова, З. Д., Стернин, И.А. Когнитивная лингвистика (Москва, АСТ, Восток-Запад, 2007), 315.
  7. Постовалова, І. В., Зана, Л.Ю. «Літературознавчий аналіз художнього твору: функціонування поняття “концепт”.» Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Філологічні науки, ч. ІІ, № 3 (214) (2011): 32-43.
  8. Forcellini Ae. Lexicontotius Latinitatis, t.1–4 (Forni, 1965).
  9. Glare P.G. W. Oxford Latin Dictionary (Oxford, Oxford Universitypress, 1968), 2151.