ОБРАЗИ БОГІВ ТА ГЕРОЇВ ЯК СКЛАДНИКИ МАКРОКОНЦЕПТУ “ЛЮДИНА” (на матеріалі творів Теокріта)

←2017. – Vol.10

Івашків-Ващук Орислава Василівна

канд. філол. наук, викладач

Львівський національний університет імені Івана Франка


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті наголошено, що важливими складниками макроконцепту ЛЮДИНА в ідиліях визначного грецького поета елліністичного періоду Теокріта є образи богів та героїв. Це пов’язано з тим, що письменник зосереджував свою увагу на вивченні людини передусім як біологічної істоти. Завдання статті –розгляд ключових міфічних образів ідилій крізь призму їхнього лексичного та стилістичного вираження. Відтак, було досліджено близько шістдесяти мікроконтекстів, що інформують про особливості вербалізації зазначених образів. У контексті заявленої теми проаналізовано образи Зевса, Афродіти, Ерота, а також героїв Геракла, Кастора і Полідевка. Боги у Теокріта є незмінними і впливовими персонажами, котрі повністю контролюють життя звичайних смертних, вселяють у людей страх та нерідко викликають негативні емоції. Натомість героїв описано як ідеальні міфічні створіння, котрим, однак, притаманна і людська поведінка. Лінгво-стилістичний аналіз цих образів засвідчив, що поет намагався сформувати систему постійних епітетів для своїх персонажів за зразком епічних творів. Тринадцять таких епітетів характеризують богів, а двадцять – героїв. Отже, міфічні образи богів та героїв є важливим компонентом образного світу Теокріта.

Ключові слова: Теокріт, ідилія, макроконцепт, образ, боги, герої, епітет.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Новак Г. Ф., Лещук Ю. В.Образна структура концепту MENSCH (ЛЮДИНА) у післявоєнному східнонімецькому мовному просторі (на матеріалі твору Т. Бруссіга“Герої як ми” / T. Brussig “Heldenwiewir”) / Г. Ф. Новак, Ю. В. Лещук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. ‒ Розділ І. Когнітивна лінгвістика. ‒ 3 (ч. 1). ‒ 2011. ‒ С. 146‒148.
  2. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко ‒ К.: Либідь, 2004. ‒ 718 с.
  3. Саконі П. М. Структурні та семантичні особливості “Ідилій” Теокріта (на матеріалі “Ідилій” XI, XIII, XVIII, XXII, XXIV, XXV): автореф. дис. … наук. ступ. канд. філол. наук: спец. 10. 02. 14 / СаконіПатрісіаМабель ‒ К., 1995. ‒ 27 с.
  4. Симанская Е. Э. Структура концепта ЧЕЛОВЕК в крымскотатарскомязыке / Е. Э. Симанская // Культура народовПричерноморья. ‒ Серия: Филологические науки. ‒ Сімферополь, 2011. ‒ № 211. ‒ С. 98‒100.
  5. Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту “жінка” в українській мові / Т. М. Сукаленко – К.: Ін-т укр. мови: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 240 с.
  6. Mastronarde D.J. Theocritus’Idyll 13: Love and the Hero/ D. J. Mastronarde // Transactions and Proceedings of the American Philological Association.‒ Vol. 99, (1968). ‒ P. 273‒290.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

  1. The Greek Bucolic Poets / With an English translation by J. M. Edmonds ‒ London: William Heinemann; NewYork: G. P. Putnam’ssons, 1919. ‒ 527 p.