Образна інтерпретація буття у поетичному дискурсі Семюєла Тейлора Кольріджа

Романишин Наталія Іванівна

канд. філол. наук, доц.,

Національний університет «Львівська політехніка»

2016.– Vol. 9 : 358-365Pdf

У статті здійснено аналіз особливостей вербалізації концептів, що становлять сутність буття людини у поетичному дискурсі англійського поета-романтика Семюела Тейлора Кольріджа шляхом визначення домінантної поетичної тематики, декодування вербальних образів, мотивів, символів, стилістичних засобів творення словесно-пластичної канви поетичного дискурсу, одиниць поетичного лексикону автора, у принципах структурування якого зафіксована ієрархія релевантних для поета смислів.

Ключові слова: поетичний дискурс; англійська література; художній концепт.

Романишин Н.И., канд. филол. наук, доц.

Национальный университет «Львовская политехника»

Образная интерпретация бытия в поэтическом дискурсе Самюэля Тейлора Кольриджа

В статье проведен анализ особенностей вербализации концептов, которые составляют суть бытия человека в поэтическом дискурсе английского поэта-романтика Семюэла Тейлора Кольриджа путём определения доминантной поэтической тематики, декодирования вербальных образов, мотивов, символов, стилистических приёмов создания словесно-пластической канвы поэтического дискурса, единиц поэтического лексикона автора, в принципах структурирования которого зафиксирована иерархия релевантных для поэта смыслов.

Ключевые слова: поэтический дискурс; английская литература; художественный концепт.

Romanyshyn N.I., Ph.D, Associate Professor

Lviv National Polytechnic University

Imaginary Interpretation of Existence in Samuel Taylor Coleridge’s Poetic Discourse

The author analyses the verbalization of peculiarities of the concepts which constitute the essence of human existence in the poetic discourse of English romantic poet Samuel Taylor Coleridge by means of defi ning the dominant poetic theme, decoding of verbal images, motives, symbols, stylistic devices empowering the creation of poetic discourse imagery texture, elements of the author’s poetic lexicon which embody through their structural construction certain senses relevant for the poet.

Key words: poetic discourse; English literature; literary concept.

Література:

  1. Бєлєхова Л. І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Л. І. Бєлєхова. – К. : КНЛУ, 2002. – 476 с.
  2. Горбунов А. Н. Воображения узывный глас (Поэзия С. Т. Кольриджа) / А.Н. Горбунов // С.Т. Кольридж. Стихотворения. – М. : Радуга, 2004. – С. 7-42.
  3. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики / Н.Я. Дьяконова. – М. : Издательство «Наука», 1978. – 209 с.
  4. Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность / А.А. Елистратова. – М. : Издательство Академии Наук СССР, 1960. – 505 с.
  5. Іваньо І.В.Українське літературне барокко / І.В. Іваньо. – К. : Наукова думка, 1987. – 300 с.
  6. Краснобаєва-Чорна Ж.Класифікаційні параметри концепту ЖИТТЯ/ Жанна Краснобаєва-Чорна // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. / Укл. : Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2007. –Випуск 15. – С. 48-54.
  7. Маленко О.О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору допостмодернізму) : [монографія] / Олена Маленко. – Харків, 2010. – 488 с.
  8. Наливайко Д. С, Шахова К. О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : [підручник ] / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова – К : Заповіт, 1997. – 464 с.

Стаття надійшла до редакції 12.11.2015.