ОБРЯДОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ШЛЮБУ: ПЕРЕКЛАДНІ ЕКВІВАЛЕНТИ ПАРЕМІЙ, СЕМАНТИЧНА ДИНАМІКА ТА ЦІННІСНІ КОНЦЕПТИ

←2019. – Vol. 15

Тищенко Олег Володимирович
д.філол.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
Університет Св. Кирила та Мефодія в Трнаві (Словаччина)

Маланюк Марія Степанівна
старший викладач
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Попко Ірина Адамівна
старший викладач
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.261-276


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті здійснено семантико-прагматичний аналіз етнокультурних паралелей, пов’язаних із концептосферами ШЛЮБ і ОДРУЖЕННЯ шляхом пошуку міжмовних еквівалентів та аналогів паремій при передачі певного етнокультурного змісту, зв’язаних з ними ціннісних концептів та їх послідовне структурно-семантичне моделювання крізь призму спільної або відмінної внутрішньої форми та з’ясування синонімічних варіантів паремій у зіставному аспекті.
Матеріалом для аналізу слугували словники прислів’їв та приказок, словники діалектів, двомовні фразеологічні словники аналізованих мов, етнографічні описи шлюбного обряду, словники повір’їв та символів.
Згадувана ціннісна спільна складова морально-ціннісної концептуалізації дійсності та спільна інваріантна основа шлюбного обряду набувають відмінної паремійної та образної категоризації, гендерної і соціокультурної маркованості, представленої в стійких висловах, прислів’ях та приказках польської, української, словацької, російської, французької та англійської мов.
На особливу увагу заслуговують ментально-семіотичні кореляти ключових обрядових термінів і зв’язаних з ними символів і концептів, фразеологічних зв’язків, стійких порівнянь, представлені в шлюбній магії та віруваннях.
Предметом аналізу є, зокрема й побутові стереотипи, норми поведінки, пов’язані зі взаєминами між чоловіком і жінкою до і після одруження, осмислювані в універсальних категоріях добра і зла, щастя-нещастя, удачі-неудачі, старого-молодого.
Ціннісно-смислова домінанта зазначених одиниць вторинного означуавння зорінтована на реконструкцію уявлень різних народів про багатство і бідність, своєрідні «пріоритети» при виборі шлюбної пари, вдалий чи невдалий, рівний чи нерівний, ранній і пізній шлюб, головування в сім’ї, особливості прояву чоловічої та жіночої поведінки у сімейному житті, виражені в примовках, прикметах, когнітивних метафоричних моделях емоцій тощо.
Останні відображають різні факти, своєрідні реалії тієї чи тієї культури (матеріальної чи духовної), відомі як безеквівалетна лексика і фразеологія з виразним національно-культурним компонентом семантики.

Ключові слова: акціональний і вербальний план обряду, концептосфера шлюбу, фразема, паремія, структурно-семантична модель, мотивація, стереотипи чоловічої і жіночої поведінки, оцінка, міжмовний еквівалент.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабичева, А. С. Фрейм “свадьба” в английской и русской лингвокультурах (Дисс. канд. филол. Наук), Волгоград, 2007.
 2. Виноградова, Л. Н. «Новобрачная в доме мужа: стереотипы этикетного и ритуального поведения.» Логический анализ языка (2000): 325–331.
 3. Пулатова, Л. Й. «Типологія весільних обрядових фразем в українській та німецькій мовах.»(Дис. канд. філ. наук, Київ, 2008), 201.
 4. Романюк, П. Ф. «Лексика некалендарных обрядов Правобережного Полесья (на материале свадебного обряда).» (Дисс. канд. филол. наук, Киев, 1984), 294.
 5. Тищенко, О. В. «Термінологічна номінація концепта “дар” у слов’янських мовах (на матеріалі обрядової родинної лексики).» Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. Серія Філологія 2 (2001): 36–43.
 6. Beňová, K. «Žena v tradičnej kultúre Slovenska: menštruácia, panenstvo, materstvo (so zameraním na nečistotu a tabu).» ANTROPOWEBZIN 3 (2010): 161–168.

  Джерела ілюстративного матеріалу


 7. Грінченко, Б. Д. Словарь української мови (Київ, 1907), т. 1-4.
 8. Мокиенко, В. М., Николаева, Т. Г. Большой словарь русских поговорок (Москва, 2007), (БСРпог.).
 9. Мудре слово. Прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини (Запоріжжя, 1992), (МСППрНН).
 10. Номис, М. Українські приказки, прислів‘я і таке інше (Київ: Либідь, 2004), 768 (Номис).
 11. Подвысоцкий, А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении (Санкт-Петербург: второго отд-ния Имп. Акад. наук, 1885), 198 (Тип. Императорской Академии наук). (СОАН)
 12. Федоров, А. И. Фразеологический словарь русских говоров Сибири (Новосибирск: Наука, 1983), 232 (ФСРГсиб.).
 13. Adolf Peter Záturecký. Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky (Bratislava: Tatran, 2018), 315 (Záturecký).
 14. «Amours et mariages en France d’autrefois.» Archives et Culture (2004): 30–31 (Amours 2004).
 15. Flajhans, V. Česka přislovi. Sbirka přislovi, prupovedi lidu českeho v cechach, na Morave a v Slezsku (Praha, 1911), D.1-2 (Česka přislovi 1911).
 16. Krzyżanowski, J., Swirko, S. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (Warszawa, 1969), (NKPP).
 17. Wilkinson, P. R. A thesaurus of traditional English metaphors (London; New York: Routledge, 1993), 490 (TETM).