Особливості давньогрецьких фразеологізмів  із компонентом-дендронімом

←2018. – Vol. 13

Лазер-Паньків Олеся Василівна

канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.152-172


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті викладено результати дослідження особливостей давньогрецьких фразеологічних одиниць із компонентом-дендронімом (видовою назвою дерева, назвою частини або плоду деревної рослини або їхніми дериватами). На основі лінгвокультурологічного та семантичного аналізу було здійснено характеристику їх внутрішньої форми. Це дало підстави стверджувати, що найбільший фразеотворчий потенціал у давньогрецькій мові має дендронім СМОКВА. Про те, наскільки широко вживаним у побуті еллінів було це дерево та його плоди, свідчить наявність у давньогрецькій мові окремих лексем на позначення певних його різновидів та частин. Досить чисельними є також ФО, які містять дендронім ДУБ, натомість дендроніми ЯБЛУНЯ, ОЛИВА, МИРТ, ЛАВР, ШОВКОВИЦЯ, СОСНА, МАСТИКОВЕ ДЕРЕВО, ТЕРЕН, ГРАНАТОВЕ ДЕРЕВО, КОРКОВЕ ДЕРЕВО та ГРУША вживаються значно рідше. Така кількісна асиметрія зумовлена особливостями їх використання еллінами у повсякденному житті. Найбільшу групу становлять ФО, у яких вживається саме видова назва дерева (а не частини дерева чи плоду). Проведене дослідження внутрішньої форми давньогрецьких ФО із компонентом-дендронімом дозволило окреслити когнітивні механізми творення вторинного значення. 62 % ФО створені на основі метафоризації (за моделями “конкретне → абстрактне”, “рослина → людина”, “рослина → предмет”, “предмет → предмет”). Не менш чисельну групу становлять фразеологізми з компонентом-дендронімом, в основу яких покладено метафтонімію – складний когнітивний механізм поєднання метафори та метонімії (тип “метонімія всередині метафори” є значно продуктивнішим, ніж тип “метафора всередині метонімії”). Найменш чисельними є ФО, основою творення яких є метонімія. Аналіз семантики давньогрецьких ФО із компонентом-дендронімом дозволив виокремити наступні види мотиваційної основи цих ФО: фізичні властивості дерев, їхніх частин та плодів, у тому числі пов’язані з досвідом їх практичного використання; практика використання дерев, їхніх частин та плодів у різноманітних ритуалах, обрядах та звичаях; історична подія, у якій було задіяне певне дерево чи його частина; характеристики частин дерев та плодів, пов’язані з вживанням їх у їжу; згадка про дерева у міфах та переказах.

Ключові слова: давньогрецькі фразеологізми, дендронім, лінгвокультурологічний аналіз, семантичний аналіз, внутрішня форма, метафора, метафтонімія, метонімія, мотиваційна основа.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Вострецов,Ю. Е. «О забытом желуде.» Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики8 (82) (Тамбов, Грамота, 2017): 57-59.
 2. Денисенко, С. Н. Відображення фразеологічної картини світу в семантиці фразеологізмів, доступ http://www.stattionline.org.ua/filologiya/31/1874-vidobrazhennya-frazeologichno%D1%97-kartini-svitu-v-semantici-frazeologizmiv.html
 3. Звонська, Л. Л. «Метафоричне фразеотворення у Новому Завіті.» Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство II (3)(2014): 159-165.
 4. Ковалюк, Ю. В. «Фразеологізми з компонентом vegetable в національних картинах світу.» Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 2 (2014): 117-120.
 5. Колоїз Ж. В., Шарманова Н. М. Українська пареміологія: Практикум, за ред. Ж. В. Колоїз (Кривий Ріг, 2014), 77.
 6. Левченко, О. П. «Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: монографія.» (Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2005), 263.
 7. Левченко, О. П. «Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект.»(Дис. д-ра філол. наук, Львів, 2007), 720.
 8. Левченко, О. «Рослинна символіка у фразеологічних системах (лінгвокультурологічний аспект).» Од слова путь верстаючи й до слова… (2008): 552-566.
 9. Лісничий, Д. В. «Дендроніми у поетичних текстах першої половини ХХстоліття (семантичний і функціональний аспекти).» Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ, 2007.
 10. Моторіна, М.С. «Етносимволи у складі українських фразеологізмів з компонентами-назвами рослин: семантичний аспект.» Культура народов Причерноморья 248(2012): 173-175.
 11. Моторний, О. А. «Компонент-назва рослини як складова фразеології верхньолужицької мови.» Мова і культура14, т.5(2011): 128-133.
 12. Нагорна, О. О. «Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів (на матеріалі британського варіанту англійської мови).» Автореф. дис. канд. філол. наук, Одеса, 2008.
 13. Пилат, О. С. «Символ дерева в міфології народів світу.» Науковий вісник НЛТУ України16.4(2006), доступhttp://nltu.edu.ua/nv/Archive/2006/16_4/124_Pylat_16_4.pdf
 14. Попова, Н. М. «Моделювання національної концептосфери: семантичний аналіз та когнітивна інтерпретація.» Проблеми семантики слова, речення та тексту 31(2013): 197-207.
 15. Пушко, Л. В. «Антропометричність фразеологізмів з фітоморфними номінаціями (на матеріалі англійської і української мов).» Вісник СумДУ, Серія: Філологія 2(2007): 154-157.
 16. Пушко Л.В. «Реалізація аксіологічної функції фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов).» Вісник СумДУ, Серія: Філологія 1(2008): 87-89.
 17. Савченко, Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти: монографія (Сімферополь, Доля, 2013), 600.
 18. Сингаївська А. В., Мосейчук О. М. «Когнітивні механізми формування семантики однослівних ідіом.» Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 51 (2010): 69-73.
 19. Усик, Л. М. «Когнітивно-ономасіологічна реконструкція оцінного компонента у семантиці фітонімів (на матеріалі назв лікарських рослин у німецькій, англійській, російській та українській мовах).»(Дис. канд. філол. наук, Київ, 2017), 254.
 20. Філь,Г. «Компоненти-дендроніми в структурі фразеологічних одиниць української мови як етнокультурні маркери мовної картини світу.» Рідне слово в етнокультурному вимірі(2014): 86-92.
 21. Філь, Г.«Фразеологічні одиниці української мови з рослинними компонентами-символами: етнонаціональний аспект.» Проблеми гуманітарних наук, Серія: Філологія 36(2015): 116-126.
 22. Шарманова, О.С. «Метафтонимия как концептуальное взаимодействие метафоры и метонимии.» Вестник ИГЛУ(2011): 194-200, доступ https://cyberleninka.ru/article/n/ metaftonimiya-kak-kontseptualnoe-vzaimodeystvie-metafory-i-metonimii
 23. Geeraerts, D.«The Interaction of Metaphor and Metonymy in Composite Expressions.» Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast, red. René Dirven & Ralf Pörings (Berlin, Mouton de Gruyter, 2002): 435-465, доступ http://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/PDFPublications/02Theinteraction.pdf

Джерела ілюстративного матеріалу:

 1. Вейсман, А. Д. Греческо-русский словарь(Москва, Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991), 1370.
 2. Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский словарь:в 2 т. (Москва, Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958), 1904.
 3. Лазер-Паньків, О.ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ: Давньогрецькі прислів’я та приказки: словник-довідник (Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2015), 447.
 4. Михельсон, М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний,т.1-2 (Санкт-Петербург, Тип. АН, 1896-1912), 2208.
 5. Тресиддер, Дж. Словарь символов, пер. с англ. С. Палько (Москва, Гранд: ФАИР-Пресс, 1999), 443.
 6. Bestiaria Latina, доступ http://schoolhousewidgets.blogspot.com/2011/12/greek-proverbs-reference-page.html.
 7. Corpus paroemiographorum graecorum, t. I-II,ed. E. L. a Leutsch, F. G. Schneidewin (Gottingae, 1839-1851).
 8. Index adagiorum Graecorum, доступ http://jvpoll.home.xs4all.nl/back/Web/ erasmusa.htm
 9. Jones, J.The Tyro’s Greek and English Lexicon: Or a Compendium in English of the Lexicons of Damm, Sturze, Schleusner, Schweighaeuser(London, Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, 1825), 1482.
 10. Liste griechischer Phrasen, доступ http://de.wikipedia.org/wiki/ Liste_griechischer_Phrasen.