Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології

Лазер-Паньків Олеся Василівна

канд. філол. наук, доц.,

Янчук Анастасія Сергіївна,

студ.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 212-215Pdf

У статті представлені результати дослідження латинської фразеології з точки зору гендерної лінгвістики. Зокрема, аналізується гендерна асиметрія у вербалізації різних сфер сімейного життя (стосунків чоловіка та жінки, процесу виховання дітей, критеріїв ідеалу чоловіка та жінки тощо), закарбованих у фразеологічному фонді латинської мови.

Ключові слова: гендерна лінгвістика, фразеологія, маскулінність, фемінність, гендерний стереотип, гендерна асиметрія.

Лазер-Панькив О. В., канд. филол. наук, доц., Янчук А. С., студ.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Особенности вербализации гендера в латинской фразеологии

В статье представлены результаты исследования латинской фразеологии с точки зрения гендерной лингвистики. В частности, анализируется гендерная асимметрия в вербализации различных сфер семейной жизни (отношений мужчины и женщины, процесса воспитания детей, критериев идеала мужчины и женщины), запечатленных во фразеологическом фонде латинского языка.

Ключевые слова: гендерная лингвистика, фразеология, маскулинность, фемининность, гендерный стереотип, гендерная асимметрия.

 

Lazer-Pan’kiv O. V., Ph. D., Associate Professor, Ianchuk A. S., Student

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Peculiarities of Gender Verbalization in Latin Phraseology

The article presents the results of the research of Latin phraseology from the point of view of gender linguistics. In particular, the gender asymmetry in the verbalization of various spheres of family life (relations of men and women, raising children, the features of ideal men and women), which are represented in the phraseological fund of the Latin language is being analyzed.

Key words: gender linguistics, phraseology, masculinity, feminity, gender stereotype, gender asymmetry.

 

Література:

  1. Бабичев, Н. Т. Словарь латинских крылатых слов : 2500 единиц / Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровиковский ; [под ред. Я. М. Боровиковского]. – М. : Русский язык, 1982. – 959 с.
  2. Воронина, О. А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований / Ольга Александровна Воронина // Теория и методология гендерных исследований : Курс лекций / под общ. ред. О. А. Ворониной. – М. : МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001. – С. 13–106
  3. Коваль, В. И. Язык и текст в аспекте гендерной лингвистики / Владимир Иванович Коваль. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 220 с.
  4. Кирилина, А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике / Алла Викторовна Кирилина. – М. : Русский язык , 1998. – С. 51–58.
  5. Овруцкий, Н. О. Крылатые латинские выражения в литературе / Николай Осипович Овруцкий. – М. : Просвещение, 1969. – 350 с.
  6. Осипов, П. І. Латинська фразеологія : словник-довідник : навч. посібник / Петро Іванович Осипов. – К. : Академвидав, 2009. – 344 с.
  7. Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия // Язык. Семиотика. Культура . – М. : Школа “Языки русской культуры”, 1996. – С. 20–53
  8. Цимбалюк, Ю. В. Крилаті латинські вислови / Ю. В. Цимбалюк, Г. О. Краковецька. – К. : Вища школа, 1976. – 191 с.
  9. Цимбалюк, Ю. В. Латинські прислів’я та приказки / Юрій Васильович Цимбалюк. – К. : Вища школа, 1990. – 436 с.

Стаття надійшла до редакції 12.05.14