ПАЛЕОБАЛКАНСЬКІ МОВИ В КОНТЕКСТІ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Анжеліка Вікторівна Лихачова
викладач
Горлівський інститут іноземних мов Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.20.71-83


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Метою статті є розкриття особливостей дослідження реліктових палеобалканських мов у їхньому зв’язку з іншими індоєвропейськими мовами у лінгвістиці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. У роботі застосовано актуалістичний метод. Відзначено, що наразі при виділенні групи палеобалканських мов чітко не встановлено єдиного критерію: залучаються і ареальний, і генетичний принципи. При цьому матеріал палеобалканських мов не повною мірою враховано в генеалогічної класифікації індоєвропейських мов; якщо фракійську, фригійську, іллірійські мови включають до цієї класифікації як окремі групи, то місце давньомакедонської, «пеласгійської» та інших палеобалканських мов у класифікації не визначено. Крім того, традиційна генеалогічна класифікація не бере до уваги особливу близькість палеобалканських мов до вірменської, албанської, давньогрецької.
Стисло описано відкриття й дослідження палеобалканських мов. Розкрито зв’язки палеобалканських мов з албанською, вірменською, давньогрецькою, хетською, лувійською, балтійськими, германськими, слов’янськими, індоіранськими мовами.
Авторкою статті акцентовано увагу на тому, що палеобалканські мови реконструйовано переважно на фонологічному, лексичному, дериваційному рівнях (меншою мірою – на морфологічному й синтаксичному), хоча у зв’язку з обмеженістю й нерівномірністю відповідних даних така реконструкція є також обмеженою, а в деяких випадках і суперечливою.
З погляду індоєвропеїстів, лексичні елементи палеобалканського походження фіксуються в сучасних албанській, грецькій, болгарській, румунській, вірменській мовах.
У статті підкреслюється, що палеобалканістика подала значний фактичний матеріал, важливий для теорії субстрату, і сприяла розробці методу лінгвістичної стратиграфії.

Ключові слова: генеалогічна класифікація індоєвропейських мов, палеобалканські мови, лінгвоісторіографічний аспект, мовні зв’язки, реконструкція ізоглос, субстрат.


ЛІТЕРАТУРА

1. Баюн Л. С., Орел В. Э. «Язык фригийских надписей как исторический источник.» Вестник древней истории 1 (1988): 173–200.
2. Георгиев, В. И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (Родственные отношения индоевропейских языков) (Москва, изд-во иностр. литературы, 1958), 318.
3. Георгиев, В. Траките и техният език (София, изд-во БАН, 1977), 348.
4. Глущенко В. А., Роман В. В., Руденко М. Ю. «До питання про актуалістичний метод як метод студій із лінгвістичної історіографії.» Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія «Філологія» 45 (1) (2020): 90–93.
5. Десницкая, А. В. Вопросы изучения родства индоевропейских языков (Москва, Л., изд-во АН СССР, 1955), 332.
6. Дечев, Д. Характеристика на тракийския език II (София, 1952), 70.
7. Калужская, И. А. Палеобалканские реликты в современных балканских языках (К проблеме румыно-албанских лексических параллелей) (Москва, Индрик, 2001), 176.
8. Нерознак, В. П. «Индоевропейское языкознание: новые аспекты.» Известия АН СССР, отделение литературы и языка 3 (39) (Москва, 1980): 230–241.
9. Нерознак, В. П. Палеобалканские языки (Москва, Наука, 1978), 248. 10. Hoffmann, O. Die Makedonen, ihre Sprache und ihr Volkstum VI (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1906), 284.

11. Katičič, R. Ancient languages of the Balkans (The Hague, Paris, Mouton, 1976), 215. 12. Kretschmer, P. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1896), 428. 13. Tomaschek, W. «Die alten Thraker.» Sitzungsberichte der Wiener Akademieder Wissenschaften. Philosophisch-Historischen Klasse 128 (1893): 1–130; 130 (1893): 1–70; 131 (1894): 1–103.
14. Vraciu, A. Limba daco-geţilor (Timişoara, Facla, 1980), 107. 15. Woodhouse, R. «An overview of research on Phrygian from nineteenth century to the present day.» Studia Linguistica 126 (2009): 167–188.