ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ЛАТИНІЗМІВ

Паньків Уляна Любомирівна, канд. філол. наук

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

2011.– Vol. 5 : 386-391pdf


У статті розглядаються основні шляхи проникнення лексичних латинізмів в українську літературну мову, з’ясовується вплив екстралінгвальних чинників на процес засвоєння запозичень на тлі інших європейських мов.

Ключові слова: латинська мова, лексичне запозичення, джерело запозичення, мова-реципієнт, латинізм, шлях проникнення.


В статье рассматриваются основные пути проникновения лексических латинизмов в украинский литературный язык, определяется влияние экстралингвистических факторов на процесс освоения заимствований на фоне других европейских языков.

Ключевые слова: латинский язык, лексическое заимстование, источник заимствования, языкреципиент, латинизм, путь проникновения.


The article observes the main ways of penetration of the lexical borrowings into the Ukrainian literary language. The influence of the extra-lingua means on the process of the assimilation of borrowings on the background of the other European languages has been studied out.

Key words: the Latin language, lexical borrowing, the source of borrowing, language-recipient, latinism, the way of penetration.


Література:

  1. Акуленко В.В. Українська мова в європейському контексті (проблеми розвитку мовленнєвої комунікації) / Валерій Вікторович Акуленко // Мовознавство – 1998. – № 2–3. – С. 91–97.
  2. Булыка А.М. Лексічныя запазычанні у беларускай мове XIV-XVIIIcтст. / Александр Николаевич Булыка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1980. – 256 с.
  3. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. / Виктор Владимирович Виноградов. – М.: Высшая школа, 1982. – 523 с.
  4. Вінценз А. До проблеми українсько-польських мовних контактів / Андрій Вінценз // Мовознавство – 1991. – № 5. – С. 37–41.
  5. Axer J. “Latinitas” jako skladnik polskiej tozsamosci kulturowej / Jerzy Axer // Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska. – Warszawa: OBTA, 1995. – Z. 1–2. – S. 81–90.
  6. Keipert H. Das Lateinische in der Geschichte der Russischen Sprache / Helmut Keipert // Eurolatein. – Tubingen, 1996. – S. 106 -128.