ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЕТИЧНОГО АВТОПЕРЕКЛАДУ

Пермінова Алла Вікторівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 481-485pdf


У статті розглядається герменевтичний поступ метапоетичного письма на матеріалі англоукраїнсько-російських поетичних автоперекладів Наталі Куконіної. Досліджено метафоричні, метонімічні, іронічні та гіперболічні різновиди інтерлінгвального та інтерсеміотичного перекладу. Проаналізовано найчастотніші перекладацькі прийоми, які свідчать про особливості герменевтичного поступу автора-перекладача.

Ключові слова: герменевтика, поетичний переклад, автопереклад, перекладацький метод, перекладацький прийом


В статье рассматривается герменевтическое движение в рамках метапоэтического письма на материале англо-украинско-русских поэтических автопереводов Натальи Кукониной. Исследованы метафорические, метонимические, иронические и гиперболические разновидности интерлингвального и интерсемиотического перевода. Проанализированы наиболее частотные переводческие приемы, которые свидетельствуют об особенностях герменевтического движения автора-переводчика.

Ключевые слова: герменевтика, поэтический перевод, автоперевод, переводческий метод, переводческий прием.


The article deals with hermeneutic motion in terms of metapoetic ecriture. The research is based on English-Ukrainian-Russian poetry autotranslations by Natalya Kukonina. Metaphorical, metonymical, ironical and hyperbolical types of interlingual and intersemiotic translation are also researched. The article analyzes the most frequent translation techniques testifying to the specifics of autotranslator’s hermeneutic motion.

Key words: hermeneutics, poetry translation, autotranslation, translator’s method, translation technique.


Література:

  1. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії): Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 522с.
  2. Куконіна Н.А. Зорі з нами. – Чернівці: Видавництво “Золоті литаври”, 2004. – 12 с.
  3. Jakobson, Roman. Language and Poetry/Poetics Today. International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication. Volume 2: 1a (Autumn 1980). – Tel Aviv: Schenkman Publishing Company, Inc., 1981. – 240 p.
  4. Kryvoruchko, Orest. : la Tipographia Basagni, 1994. – 27 p.
  5. Robinson, Douglas. Hermeneutic motion/Baker, Mona (ed.). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. – London and New York: Routledge, 1998. – 654. – P. 97–99.
  6. Robinson, Douglas. The Translator’s Turn. – Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1991. – 318 р.