Поняття персуазивнсоті та аргументативності як макро- та мікрокатегорії у політичному дискурсі

←2017. – Vol.11

Харитонова Дар’я Дмитрівна

аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Дана стаття є спробою розмежування категорій персуазивності та аргументативності у політичному дискурсі. На сьогоднішній день не існує чітко визначеного погляду на їх природу, а це і призводить до частого поплутування, а іноді й до їх ототожнення. У рамках статті категорії персуазивності та аргументативності розглянуті як різновиди переконання адресата залежно від використаних засобів. Проаналізована природа двох понять дає можливість стверджувати, що персуазія виступає родовим поняттям щодо аргументації. І хоча вони виконують єдину функцію здійснення впливу на аудиторію, методи цього досягнення впливу різняться від використання раціональних, істинно-логічних доказів до застосування маніпулятивних, емоційно заангажованих. На нашу думку, категорія персуазивності є ширшою за аргументативність і містить останню як підкатегорію. Адже персуазивність – це завжди впив на реципієнта із певною метою, а тому вона може реалізовуватися будь-якими засобами, і аргументативність виступає одним із них.

Ключові слова: політичний дискурс, текст, персуазія, категорія аргументативності, персуазивна комунікація.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеев, М. Н. Во всеоружии аргументов / М. Н. Алексеев. – М.:Знание, 1986. – 64 с.
 2. Баранов, А. Н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный подход) : автореф. дис…. док.филол.наук / А. Н. Баранов. – М., 1990. – 49 с.
 3. Баранов, А. Н., Сергеев, В. М. Лингво-прагматические механизмы аргументации / А. Н. Баранов, В.М. Сергеев // Рациональность, рассуждение, коммуникакция. – К. Наукова думка, 1987. – С. 22 – 41.
 4. Бєлова, А. Д. Лінгвістичні аспекти аргументації (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. доктора філол. наук: 10.02.04 / Бєлова Алла Дмитрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 30с.
 5. Брутян, Г. А. Очерк теории аргументации / Г. А. Брутян. – Ереван: Издательство АН Армении, – 303 с.
 6. Брутян, Г. А. Аргументация / Г. А. Брутян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1984 . – 105 с.
 7. Голоднов, А. В. Лингвопрагматические особенности персуазивной коммуникации (на примере современной немецкоязычной рекламы). Автореф…канд.филол.наук. – СПБ., 2003. – 23 с.
 8. Коваль, Н. Є. Стратегії аргументативного дискурсу (на матеріалі законодавчих актів) / Н. Є. Коваль // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. – 2010. – Вип. 21. – С. 39 – 45.
 9. Дворецкий, И.Х. Латинско-русский словарь / Дворецкий И.Х. – 12-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз. – Медиа; Дрофа, 2009. – VIII, [II]: 1055, [7] c.
 10. Кондратенко, Н. В. Комунікативні стратегії в українському політичному дискурсі: інтерактивна взаємодія учасників політичних ток-шоу / Н. В. Кондратенко // Діалог: Медіа-студії. – Вип. 8. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 48 – 58.
 11. Молодыченко, Е. Н. Создание образа врага как персуазивная стратегия американского политического дискурса: когнитивный и лингвопрагматический анализ (на материале публичных речей политический деятелей 1960 – 2008 гг.): дис. на соискание уч. степени канд.филол.наук, специальность 10.02.04 – германские языки. – Приморский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Архангельск, 2010. – 245 с.
 12. Неориторика: генезис, проблемы, перспективы // Сборник научно-аналитических обзоров. – Москва: МГУ, 1987. – С. 46 – 79.
 13. Почепцов, Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – 2-е вид. – К.: Вид. центр “Київський університет”, 1999. – 308 с.
 14. Пузикова, З. Г. Функционально-стилевые варианты доказательства в русском литературном языке начала ХХІ в.: дис. на соискание уч. Степени к.филол.н. специальность 10.02.01 – русский язык / З. Г. Пузикова. – Федеративное агентство по образованию ГОУВПО «Пермский государственный университет». – Пермь, 2007. – 150 с.
 15. Рябцева, Н. К. Ментальные перформативы в научном дискурсе / Н. К. Рябцева // Вопросы языкознания. – 1992. – № 4. – С. 12 – 28.
 16. Серажим, К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / К. С. Серажим. – К.: ПАЛИВОДА А. В. – 2010. – 352 с.
 17. Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 800 с.
 18. Тарасова, Е. Ф. Речевое воздействие: методология и теория / Е. Ф. Тарасова // Оптимизация речевого воздействия. – М.: «Наука», 1990. – С. 5 – 18.
 19. Федорова, Л. Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения / Л. Л. Федорова // Вопросы языкознания. – М., 1991. – № 6. –С. 46 – 50.
 20. Шанченко, А. С., Гулей, М. Д. Аргументативный аспект современного французского политического дискурса / Вісник студентського наукового товариства ДонНУ. – С. 272–278. – http://jvestniksss.donnu.edu.ua/article/download/2161/2195 [див.17.04.2017].
 21. Шелестюк, Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования: монография / Е. В. Шелестюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 344 с.
 22. Шинкарук, В. Д. Категорії модусу і диктуму у структурі речення : [монографія] / В. Д. Шинкарук. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с
 23. Шмелева, Т. В. Семантический синтаксис: текст лекций / Т. В. Шмелева. – Красноярск: Красноярский гос. ун-т, 1994. – 43 с.
 24. Carey, C. Phetorical means of persuasion / C. Carey // In Ian Worthington (Ed). Persuasion: Greek Rhetoric in Action. Routledge, 1994. – P. 26 – 45.
 25. Dillard, J. P., Pfau, M. The Persuasion Handbook: developments in theory and practice. Sage Publications, 2002. – 874 p.
 26. Miller, G. R. On being Persuaded: Some Basic Distinctions / G. R. Miller // The Persuasion Habdbook: Developments in Theory and Practice. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2002. – P. 2 – 16.
 27. O’Keefe, D. Persuasion [Electronic resource] / D. O’Keefe // International encyclopedia of communication. – Vol. 8. – Oxford, UK, and Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. – P. 3590-3592. – Mode of access: http://www.dokeefe.net/pub/OKeefe08IEC-persuasion.pdf [див.17.04.2017].