ПРАГМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ МОВНОГО РЕПЕРТУАРУ СЛІДЧОГО В ДИСКУРСІ ДОПИТУ

←2020. – Vol. 17

Лариса Василівна Павліченко
кандидат філологічних наук, асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.100-111


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглядається актомовленнєва специфіка мовлення слідчого у конфліктних та конкурентних інтеракціях «слідчий – підозрюваний / обвинувачуваний» у допитах на стадії досудового слідства. Матеріалом дослідження слугували транскрипти допитів у відділеннях поліції Великої Британії. Для мовлення слідчого як ініціатора спілкування і представника інституту характерним є застосування як прямих, так і непрямих мовленнєвих актів, що позбавлені особистісних конотацій і сприймаються допитуваною особою як типові моделі комунікативної поведінки: непрямих директивів з метою уникнення актів прямої імпозиції, які представлені у формі квеситивів з вімперативами і маркерами- хеджами для пом’якшення директивної ілокуції, інфінітивними зворотами Complex Object (складний додаток); умовними реченнями, модальними дієсловами з функцією логічного висновку, питально-заперечними і розділовими питаннями. Прямі акти директивів не сприймаються як акти, загрозливі для «обличчя» їхнього адресата (“face-threatening acts”), а реалізують пряму стратегію ввічливості “on-record”, оскільки сприймаються як частина інституційних вимог в інтеракції слідчий-допитуваний. Маніпулятивні прийоми слідчого в разі саботажу і псевдоспівробітництва з боку допитуваного реалізуються мовленнєвими актами директивної ілокутивної сили із структурними показниками репрезентативів (констативів), інвективними актами у формі репрезентативів, що провокує співрозмовника до викладу обставин злочину.

Ключові слова: дискурс допиту, прямий і непрямий мовленнєвий акт, мовленнєвий вплив, обвинувачений, підозрюваний, слідчий.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Баранов А.Н. Языковые игры времен перестройки (Феномен политического лозунга). Русистика, 1993. №2, C. 67–74.
 2. Ван Дейк Т.А. Вопросы прагматики текста. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978, С. 259–336.
 3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 138 с.
 4. Демьянков В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии. Язык и культура: Факты и ценности: К 70–летию Юрия Сергеевича Степанова. Отв. редакторы: Е. С. Кубрякова, Т. Е. Янко. М. : Языки славянской культуры, 2001. С. 309–323.
 5. Ільченко О. М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». К., 2002. 25 с.
 6. Карасик В. И. Язык социального статуса: Социолингвистический аспект. Прагмалингвистический аспект. Лингвистический аспект. М.: Гнозис, 2002. 333 с.
 7. Ковалевська Т.Ю. Актуальні напрями дослідження вербального впливу: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2461.
 8. Кочетова Л. А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Волгоград, 1999. 17 с.
 9. Ленець А.В. Коммуникативный феномен лжи: лингвистический и семиотический аспекты (на материале немецкого языка) дисс. …докт. филол. наук : спец. 10.02.19, 10.02.04. Ростов-на-Дону – 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj2vqYyNHXAhXMUlAKHaKnAxYQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Foldvak.ed.gov.ru%2Fcommon%2Fimg%2Fuploaded%2Ffiles%2Fvak%2F2010%2Fannouncements%2Ffilolog%2F2501%2FLenetsAV.doc&usg=AOvVaw3tiKeFZxI13zP8HQpC9_C_
 10. Лисичкіна І.О. Просодична організація англомовного дискурсу реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британської телевізійної реклами) [Текст]: дис… канд. філол. наук: 10.02.04. Горлівський держ. педагогічний ін-т іноземних мов. Горлівка, 2005. 216 с.
 11. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2000. 352 с.
 12. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001, С. 4–5.
 13. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. Винница : Нова Книга, 2009. 272 с.
 14. Ткачук-Мірошниченко О. Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2001. 18 с.
 15. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Москва-Волгоград : Перемена, 2000. 368 с.
 16. Baldwin, J. (1993). Police interview techniques. Establishing Truth or Proof? The Вritish journal of criminology, 33(June). P. 66–72.
 17. Brown P. (1987). Universals in language usage: politeness phenomena. Questions and politeness : strategies in social interaction. Cambridge: UP. P. 56–324.
 18. Brown, P., Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. 345 p.
 19. Grainger, K. (2018). “We’re not in a club now”: a neo-Brown and Levinson approach to analyzing courtroom data. Journal of Politeness Research, 14(1), P. 19-38.
 20. Price, H. & Wilson, J. (2018). Applying Politeness Research: An Introduction to the Soto Data. Journal of Politeness Research, 14(1), P. 1-17.
 21. Sadock Jerrold . (1970). Whimperatives, in Studies Presented to R. B. Lees by his Students. Edmonton: Linguistic Research Inc. P. 223–238. 316
 22. Santoso, D., Apriyanto, S. (2020). Pragmatics Implicature Analysis of Police Interrogation: Forensic Linguistics Analysis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06. P. 115-124.
 23. Schiffrin D. (1994). Approaches to Discourse. Oxford; Cambridge. 470 p.
 24. Van Dijk T.A. (1981). Studies in the Pragmatics of Discourse. The Hague-Paris: Mouton. 331p.
 25. Van Dijk T.A., Leech, G. N. (1983). Principles of Pragmatics. L. : Longman. 257 p.
 26. Wunderlich, D. (1976). Towards an integrated theory of grammatical and pragmatical meaning. [Electronic Resource]. – Mode of access:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-1876-0_14.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Smith MJ. Police interviews [Electronic Resource]. – Mode of access: http://Cryptome.org/smithinter.zip
 2. The Lisa McPherson Files, Interviews [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.lisafiles.com/police/interviews/219.html, The Lisa McPherson Files, Interviews.