Принципи класифікації морфологічних категорій

Костусяк Наталія Миколаївна, канд. філол. наук, доц.,

Волинський національний університет імені Лесі Українки

2012.– Vol. 6/1 121-125Pdf


У статті здійснено комплексне вивчення морфологічних категорій, визначено їхнє місце у граматичній структурі української мови, описано систему класифікаційних ознак, що лежать в основі виокремлення аналізованих мовних явищ, подано дефініцію поняття “морфологічна категорія”.

Ключові слова: морфологічні категорії, синтаксичні категорії, словотвірні категорії, грамема, парадигма.


В статье осуществляется комплексное изучение морфологических категорий украинского языка, описывается система классификационных признаков, лежащих в основе выделения рассматриваемых языковых явлений, подается дефиниция понятия “морфологическая категория”.

Ключевые слова: морфологические категории, синтаксические категории, словообразовательные категории, граммема, парадигма.


In the article a comprehensive study of the morphological categories is carried out, their place in the grammatical structure of the Ukrainian language is defined, the system of classification criteria is described, definition of the term “morphological category” is served.

Key words: morphological category, syntactic category, derivational category, grammeme, the paradigm.


Література:

  1. Бондарко А. В. Теория морфологических категорий / А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1976. – 255 с.
  2. Виноградов В. В. Русский язык : грамматическое учение о слове / В. В. Виноградов. – М. : Высш. шк., 1986. – 640 с.
  3. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1987. – 231 с.
  4. Вихованець І. Р. Принципи категорійної граматики української мови / І. Р. Вихованець // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство, 26–29 серп. 1996 р., Харків. – Харків, 1996. – С. 177–181.
  5. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови : академічна граматика української мови / [І. Вихованець, К. Городенська] ; за ред. чл.-кор. НАН України І. Вихованця. – К. : Університетське вид-во “Пульсари”, 2004. – 398 с.
  6. Загнітко А. П. Центр і периферія функціональної морфології / А. П. Загнітко // Мовознавство. – 1991. – № 2. – С. 54–60.
  7. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 435 с.
  8. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – [2-е вид., переробл.]. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 392 с.
  9. Слюсарева Н. А. Синтаксис и морфология в свете функционального подхода / Н. А. Слюсарева // Науч. докл. высш. шк. Филологические науки. – 1984. – № 5. – С. 36–41.