Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний потенціал  (на матеріалі німецької, латинської та української мов)

Івасишина Тетяна Анатоліївна,

канд. філол. наук, доц.,

Костіна Лариса Анатоліївна, доц.

Національна академія Служби безпеки України

2014.– Vol. 8 : 365-368Pdf


Розглянуто вітальні формули як мовленнєві одиниці комунікативного простору в німецькій, латинській та українській мовах. Проаналізовано привітання як комунікативний акт із погляду потенціалу когнітивної модальності і прагматичних параметрів. Охарактеризовано типові привітання, властиві різним мовам, простежено еволюційні тенденції.

Ключові слова: вітання, привітання, вітальна формула, комунікативний акт.

 

Ивасишина Т. А., канд. филол. наук, доц., Костина Л. А., доц.

Национальная академия Службы безопасности Украины

Приветствие как коммуникативный акт: когнитивно-прагматический потенциал (на материале немецкого, латинского и украинского языков)

Рассмотрены приветственные формулы как языковые единицы коммуникативного пространства в немецком, латинском и украинском языках. Проанализировано приветствие как коммуникативный акт с точки зрения потенциала когнитивной модальности и прагматических параметров. Охарактеризованы типические приветствия, свойственные разным языкам, прослежены эволюционные тенденции.

Ключевые слова: приветствие, приветственная формула, коммуникативный акт.

Ivasyshyna T. A., Ph. D., Associate Professor, Kostina L. A., Associate Professor

National Academy of Security Service of Ukraine

Greeting as Communicative Act: Cognitive and Pragmatic Potential (on the Basis of the German, Latin and Ukrainian Languages)

The article deals with greeting formulas as speech units of communicative area in the German, Latin and Ukrainian languages. Greeting as a communicative act has been analyzed from the perspective of cognitive modality and pragmatic parameters potential. Typical greetings inherent for different languages are characterized and evolution tendencies are traced.

Key words: greeting, greeting formulas, communication act.

 

Література:

  1. Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Вид. центр “Академія”, 2004. – 344 с.
  2. Богачевська, І. В. Релігійний дискурс і релігійний ритуал / І. В. Богачевська // Мультиверсум. Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури, 2006. – № 54. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : filosof.com.ua›Jornel/M_54/Bohachevska.htm.
  3. Голубовська, І. О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу / І. О. Голубовська // Studia Linguistica : зб. наук. пр. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. – Вип. 4. – С. 400–413.
  4. Карасик, В. И. Религиозный дискурс / В. И. Карасик // Языковая личность : проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики : сб. научн. тр. – Волгоград : Перемена, 1999. – С. 5–9.
  5. Мацько, О. М. Синонімія мовних формул у дипломатичних текстах / О. М. Мацько // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. – К. : Знання, 2001. – С. 176–183.
  6. Радбиль, Т. Б. Основы изучения языкового менталитета / Тимур Беньюминович Радбиль. – М. : Флинта, 2010. – 328 с.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14