Про журнал

УДК 81

Журнал “Studia Linguistica” є рецензованим міжнародним науковим виданням, що публікує статті та рецензії у галузі філологічних наук. Журнал підтримує політику відкритого доступу.

Тематика: актуальні проблеми сучасної лінгвістики та загального мовознавства.

Проблематика: загальне та  окреме мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне, зіставне мовознавство; етнолінгвістика; лінгвокогнітологія;  лінгвокультурологія;  лінгвокомунікативістика, прагмалінгвістика; дискурсологія, наратологія; сугестивна лінгвістика; перекладознавство, прикладна лінгвістика.

ISSN: 2411-1562 (Print).

ISSN: 2786-8206 (Online).

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Видається з 2008 року.

Періодичність: два рази на рік (червень, грудень).

Галузь науки: філологічні науки.

Спеціальність: 035 філологія.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13518-2402Р від 09.11.2007.

Фахова реєстрація: Постанова МОН № 1-05/3 від 08.07.2009 р., Наказ МОН № 747 від 13.07.2015 р., Наказ МОН № 886 від 02.07.2020 р.

Збірник внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із  філологічних наук (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.).

Мови видання: українська, англійська, французька, німецька, румунська, польська, чеська. Статтям присвоюється DOI.

Друкована та електронна версія збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Видання платне. Фінансується коштом авторів статей.

Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.