РЕАЛІЇ У «ВУЛИКУ» КАМІЛО ХОСЕ СЕЛА ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДАХ

Леся Миколаївна Коцюк
канд. філол. наук, доцент
Національний університет «Острозька академія»
Олексій Антонович Пелипенко
ст. викладач
Національний університет «Острозька академія»
Ольга Олександрівна Пелипенко
ст. викладач
Національний університет «Острозька академія»


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.20.57-70


PDF (ENGLISH)


АНОТАЦІЯ

У статті застосовано сучасні цифрові методи аналізу тексту для аналізу функціонування реалій у романі Каміло Хосе Сели «Вулик» та їх передачі українською мовою у двох перекладах: Петра Соколовського та Анатолія Собуцького 1979 р. та С. Борщевського 2011 р. Автори здійснюють огляд попередніх лінгвістичних досліджень щодо визначення національно-специфічної лексики, її групування за тематичним принципом та аналіз творів про реалії в іспано-українській мовній парі. Процедура дослідження функціонування реалій у романі та пошуку їхніх еквівалентів у аналізованих перекладах передбачає використання методології корпусної лінгвістики, а саме створення корпусу паралельних текстів за допомогою хмарної системи керування перекладами Memsource та використання диспетчера корпусів AntConc для генерації списків слів і пошук потрібних контекстів. Значну увагу приділено процедурі виявлення у вихідному (іспанському) тексті моно- та полілексем із національно-специфічним значенням, їх класифікації та пошуку еквівалентів у перекладах різних років українською мовою. На основі аналізу корпусу вихідного тексту за допомогою програми AntConc сформовано список реалій. Пізніше було проаналізовано спосіб їх перекладу українською мовою. Найчастіше реалії подаються за допомогою транслітерації, заміни, пропуску та різних видів перекладу.

Ключові слова: реалії, паралельний корпус, корпус-менеджер, переклад.


ЛІТЕРАТУРА

1. Балабаєва, Валерія. Чим хата багата: Іспанські прислів’я і приказки та їх українські відповідники (Вінниця: Глобус-прес, 2008).
2. Бархударов, Леонид. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) (Москва: Международные отношения, 1975).
3. Виноградов, Венедикт. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) (Москва: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001).
4. Влахов, Сергей., Флорин Сидер. Непереводимое в переводе: учебное пособие (Москва: Международные отношения, 1980).
5. Зорівчак, Роксолана Петрівна. Реалія і переклад (Львів: Вид-во при Львівському держ. ун-ті, 1989).
6. Зорівчак, Роксолана Петрівна. “Реалія в художньому мовленні: перекладознавчий аспект”. Іноземна філологія, no. 107 (1994): 104-111.
7. Коптілов, Віктор Вікторович. Актуальні питання українського художнього перекладу (Київ: Видавництво Київського Університету, 1971).
8. Коптілов, Віктор Вікторович. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. (Київ: Юніверс, 2003).
9. Корунець, Ілько. Вступ до перекладознавства (Вінниця: Нова Книга, 2008).
10. Лиликович, Олеся Сергеевна “Испанские реалии в пространстве романа Э. Мендосы Sin Noticias De Gurb («Нет Вестей От Гурба»)”. Russian Journal of Linguistics, no 3 (2013): 105-112.
11. Мгалоблішвілі, О. В. “Особливості перекладу іспанських реалій у творах Габріеля Маркеса українською мовою.” Кваліфікаційна робота магістра з перекладу, Київ. нац. лінгв. ун-т. К., 2019.
12. Пурлінська, О. Ю. “Соціокультурний аспект перекладу українською мовою сучасної іспанської художньої прози”. Кваліфікаційна робота магістра з перекладу. Київ. нац. лінгв. ун-т. К., 2019.
13. Села, Камило Хосе. Избранное: авторский сборник. Составитель: М. Абезгауз (Москва: Прогресс, 1980).

14. Тарасова, К. Э. “Everyday life” realia in Spanish-Russian and Spanish-English translations: semantic frame of G. Márquez’s One Hundred Years of Solitude Novel”. Cборник трудов конференции LINGUANET, 2019: 104-106.
15. Чередниченко, О. І. Про мову і переклад (Київ: Либідь, 2007).
16. Швейцер Александр. Перевод и лингвистика: Статус, проблемы, аспекты (Москва: Наука, 1988).
17. Martínez, I. B., Ismagilova, A. R., Palutina, O. G., Valle, Y del. “Obstacles in realia translation from the Spanish language into the Russian language”. Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March, 2017: 2711-2714.